Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 2731845   dada de referència <Patrons> dada de referència
   
     
  • dada de referència, n f
  • es dato de referencia
  • fr donnée de référence
  • pt dado de referência
  • en reference data
  • cod 5.16

  <Patrons>

  Dada relacionada amb una propietat d'un fenomen, un cos o una substància, o un sistema de components de composició o estructura conegudes, obtinguda a partir d'una font identificada, avaluada de forma crítica i amb exactitud verificada.

  Exemple: Dades de referència relatives a la solubilitat de compostos químics publicades per la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada.

  Nota: En la definició, el terme exactitud pot designar una exactitud de mesura o bé l'exactitud del valor d'una propietat qualitativa.

     
 • 2731846   dada de referència estàndard <Patrons> dada de referència estàndard
   
     
  • dada de referència estàndard, n f
  • es dato de referencia normalizado
  • fr donnée de référence normalisée
  • pt dado de referência normalizado
  • en standard reference data
  • cod 5.17

  <Patrons>

  Dada de referència emesa per una autoritat reconegudareferència emesa per una autoritat reconeguda.

  Exemple 1: Valors de les constants físiques fonamentals, avaluades i recomanades regularment pel Comitè de Dades per a la Ciència i la Tecnologia del Consell Internacional per a la Ciència (ICSU CODATA).

  Exemple 2: Valors de masses atòmiques relatives dels elements, anomenats també valors de pesos atòmics, avaluats cada dos anys per la Comissió de Pesos Atòmics i Abundància Isotòpica de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, aprovats en l'Assemblea General de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada i publicats a Pure Appl. Chem.

     
 • 2731819   deriva instrumental <Propietats dels dispositius de mesura> deriva instrumental
   
     
  • deriva instrumental, n f
  • es deriva instrumental
  • fr dérive instrumentale
  • pt deriva instrumental
  • en instrumental drift
  • cod 4.21

  <Propietats dels dispositius de mesura>

  Variació continua o incremental al llarg del temps d'una indicació, deguda a variacions en les propietats metrològiques d'un instrument de mesura.

  Nota: La deriva instrumental no està lligada a una variació de la magnitud mesurada, ni a una variació d'una magnitud d'influència identificada.

     
 • 2731795   detector <Dispositius de mesura> detector
   
     
  • detector, n m
  • es detector
  • fr détecteur
  • pt detector
  • en detector
  • cod 3.9

  <Dispositius de mesura>

  Dispositiu o substància que indica la presència d'un fenomen, cos o substància quan s'excedeix un valor llindar d'una magnitud associada.

  Nota: 1. En certs camps, s'utilitza el terme detector per designar el concepte sensor.

  Nota: 2. En química, el terme indicador s'utilitza sovint per designar aquest concepte.

     
 • 2731828   diagrama de calibratge <Propietats dels dispositius de mesura> diagrama de calibratge
   
     
  • diagrama de calibratge, n m
  • es diagrama de calibración
  • fr diagramme d'étalonnage
  • pt diagrama de calibração
  • en calibration diagram
  • cod 4.30

  <Propietats dels dispositius de mesura>

  Incertesa de mesura quan el valor mesurat especificat és zero.

  Nota: 1. Un diagrama de calibratge és la zona del pla definit per l'eix de les indicacions i l'eix dels resultats de mesura, que representa la relació entre una indicació i un conjunt de valors mesurats. Correspon a una relació multívoca i l'amplada de la zona per a una indicació determinada subministra la incertesa instrumental.

  Nota: 2. Altres expressions de la relació poden ser una corba de calibratge amb les incerteses de mesura associades, una taula de calibratge o un conjunt de funcions.

  Nota: 3. El concepte es refereix a un calibratge quan la incertesa instrumental és gran en relació amb les incerteses de mesura associades als valors dels patrons.

     
 • 2731710   dimensió <Magnituds i unitats> dimensió
   
     
  • dimensió d'una magnitud, n f
  • dimensió, n f sin. compl.
  • es dimensión
  • es dimensión de una magnitud sin. compl.
  • fr dimension
  • fr dimension d'une grandeur sin. compl.
  • pt dimensão da grandeza
  • pt dimensão sin. compl.
  • en dimension
  • en dimension of a quantity sin. compl.
  • en quantity dimension sin. compl.
  • cod 1.7

  <Magnituds i unitats>

  Expressió de la dependència d'una magnitud en relació amb les magnituds de base d'un sistema de magnituds en forma d'un producte de potències corresponents a les magnituds de base, ometent qualsevol factor numèric.

  Exemple 1: En el sistema internacional de magnituds, la dimensió de la força és dim F = LMT2.

  Exemple 2: En el mateix sistema de magnituds, dim ρB = ML3 és la dimensió de la concentració de massa del component B, i ML3 és també la dimensió de la densitat de massa ρ.

  Exemple 3: Vegeu la imatge corresponent en aquesta fitxa.

  Nota: 1. La potència d'un factor és el factor elevat a un exponent. Cada factor expressa la dimensió d'una magnitud de base.

  Nota: 2. Per convenció, la representació simbòlica de la dimensió d'una magnitud de base és una lletra majúscula única en lletra rodona (dreta) de pal sec. Per convenció, la representació simbòlica de la dimensió d'una magnitud derivada és el producte de potències de les dimensions de les magnituds de base d'acord amb la definició de la magnitud derivada. La dimensió de la magnitud Q s'expressa com dim Q.

  Nota: 3. Per establir la dimensió d'una magnitud, no es té en compte el seu caràcter escalar, vectorial o tensorial.

  Nota: 4. En un sistema de magnituds determinat:
  - les magnituds de la mateixa naturalesa de magnitud tenen la mateixa dimensió,
  - les magnituds de dimensions diferents són sempre d'una naturalesa diferent i
  - les magnituds que tenen la mateixa dimensió no són necessàriament de la mateixa naturalesa.

  Nota: 5. En el sistema internacional de magnituds, els símbols corresponents a les dimensions de les magnituds de base es descriuen en la taula que figura com a imatge en aquesta fitxa.

     
 • 2731710   dimensió d'una magnitud <Magnituds i unitats> dimensió d'una magnitud
   
     
  • dimensió d'una magnitud, n f
  • dimensió, n f sin. compl.
  • es dimensión
  • es dimensión de una magnitud sin. compl.
  • fr dimension
  • fr dimension d'une grandeur sin. compl.
  • pt dimensão da grandeza
  • pt dimensão sin. compl.
  • en dimension
  • en dimension of a quantity sin. compl.
  • en quantity dimension sin. compl.
  • cod 1.7

  <Magnituds i unitats>

  Expressió de la dependència d'una magnitud en relació amb les magnituds de base d'un sistema de magnituds en forma d'un producte de potències corresponents a les magnituds de base, ometent qualsevol factor numèric.

  Exemple 1: En el sistema internacional de magnituds, la dimensió de la força és dim F = LMT2.

  Exemple 2: En el mateix sistema de magnituds, dim ρB = ML3 és la dimensió de la concentració de massa del component B, i ML3 és també la dimensió de la densitat de massa ρ.

  Exemple 3: Vegeu la imatge corresponent en aquesta fitxa.

  Nota: 1. La potència d'un factor és el factor elevat a un exponent. Cada factor expressa la dimensió d'una magnitud de base.

  Nota: 2. Per convenció, la representació simbòlica de la dimensió d'una magnitud de base és una lletra majúscula única en lletra rodona (dreta) de pal sec. Per convenció, la representació simbòlica de la dimensió d'una magnitud derivada és el producte de potències de les dimensions de les magnituds de base d'acord amb la definició de la magnitud derivada. La dimensió de la magnitud Q s'expressa com dim Q.

  Nota: 3. Per establir la dimensió d'una magnitud, no es té en compte el seu caràcter escalar, vectorial o tensorial.

  Nota: 4. En un sistema de magnituds determinat:
  - les magnituds de la mateixa naturalesa de magnitud tenen la mateixa dimensió,
  - les magnituds de dimensions diferents són sempre d'una naturalesa diferent i
  - les magnituds que tenen la mateixa dimensió no són necessàriament de la mateixa naturalesa.

  Nota: 5. En el sistema internacional de magnituds, els símbols corresponents a les dimensions de les magnituds de base es descriuen en la taula que figura com a imatge en aquesta fitxa.

     
 • 2731838   dispositiu de mesura de transferència <Patrons> dispositiu de mesura de transferència
   
     
  • dispositiu de mesura de transferència, n m
  • dispositiu de transferència, n m sin. compl.
  • es dispositivo de transferencia
  • fr dispositif de transfert
  • pt dispositivo de transferência
  • en transfer device
  • en transfer measurement device sin. compl.
  • cod 5.9

  <Patrons>

  Dispositiu emprat com a intermediari per comparar patrons de mesura.

  Nota: De vegades, el patrons de mesura són utilitzats com a dispositius de transferència.

     
 • 2731838   dispositiu de transferència <Patrons> dispositiu de transferència
   
     
  • dispositiu de mesura de transferència, n m
  • dispositiu de transferència, n m sin. compl.
  • es dispositivo de transferencia
  • fr dispositif de transfert
  • pt dispositivo de transferência
  • en transfer device
  • en transfer measurement device sin. compl.
  • cod 5.9

  <Patrons>

  Dispositiu emprat com a intermediari per comparar patrons de mesura.

  Nota: De vegades, el patrons de mesura són utilitzats com a dispositius de transferència.