Vocabulari internacional de metrologia

 

 

© Autoria: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Catalans

 

 

El Vocabulari internacional de metrologia recull la terminologia de la traducció catalana del Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats, 3a ed. (VIM3). L'obra va ser traduïda per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, i es va publicar l'any 2012.

 

Aquest vocabulari conté 144 termes catalans específics d’aquest camp del coneixement, amb les definicions corresponents, els equivalents en castellà, anglès, francès i portuguès, i el codi de referència de l'apartat del VIM3 que identifica cadascun dels termes. En alguns casos, s'ofereixen aclariments conceptuals o notes d’exemple.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé accedir a la llista temàtica d'aquestes denominacions. També es poden fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Crèdits
Arbre de camp
Introducció

 

Documents associats de la publicació en paper:

Pròleg
Pròleg a la traducció catalana
Introducció
Convencions
Camp d'aplicació
Bibliografia
Llista d'acrònims

 

L'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) és una entitat vinculada a:
 
 
Institut d'Estudis Catalans             


  

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC. Vocabulari internacional de metrologia [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/192/>

 

Darrera actualització: 21-04-2017

 

© Autoria: Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb l'assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Catalans

 

 

El Vocabulari internacional de metrologia recull la terminologia de la traducció catalana del Vocabulari internacional de metrologia. Conceptes fonamentals i generals i termes associats, 3a ed. (VIM3). L'obra va ser traduïda per l’Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT, i es va publicar l'any 2012.

 

Aquest vocabulari conté 144 termes catalans específics d’aquest camp del coneixement, amb les definicions corresponents, els equivalents en castellà, anglès, francès i portuguès, i el codi de referència de l'apartat del VIM3 que identifica cadascun dels termes. En alguns casos, s'ofereixen aclariments conceptuals o notes d’exemple.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé accedir a la llista temàtica d'aquestes denominacions. També es poden fer cerques simples i avançades directament al quadre Text de la consulta (en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Crèdits
Arbre de camp
Introducció

 

Documents associats de la publicació en paper:

Pròleg
Pròleg a la traducció catalana
Introducció
Convencions
Camp d'aplicació
Bibliografia
Llista d'acrònims

 

L'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic (ACCLC) és una entitat vinculada a:
 
 
Institut d'Estudis Catalans             


  

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC. Vocabulari internacional de metrologia [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/192/>

 

Darrera actualització: 21-04-2017

 

© Author: Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

In collaboration with: Institut d'Estudis Catalans

 

 

The Vocabulari internacional de metrologia consists of the terminology of the translation to Catalan language of the International Vocabulary of Metrology. Basic and General Concepts and Associated Terms, 3rd ed. (VIM3). This work vas translated in 2012 by the Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences and terminologically advised by TERMCAT.

 

The vocabulary gathers 144 terms related to metrology. Each term is defined and its equivalents are given in Spanish, French, English and Portuguese; also includes the reference code of the section that identifies each term in VIM3. Some terms also provide conceptual notes or examples.

 

Clicking on Consulta de termes (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: either using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or the thematic access, or making simple or advanced searches in the upper space Text de la consulta (‘Text search’).

 

Crèdits

Arbre de camp

Introducció

 

Documentation of printed version:


Pròleg
Pròleg a la traducció catalana
Introducció
Convencions
Camp d'aplicació
Bibliografia
Llista d'acrònims

 

The Catalan Association of Clinical Laboratory Sciences (ACCLC) is linked to:
 
 
Institut d'Estudis Catalans             


  

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC. Vocabulari internacional de metrologia [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/192/>

 

Last update: 21-04-2017

 

© Autoría: Asociación Catalana de Ciencias de Laboratorio Clínico

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

Con la colaboración de: Institut d'Estudis Catalans

 

 

El Vocabulari internacional de metrologia contiene la terminología de la traducción a la lengua catalana del Vocabulario internacional de metrología. Conceptos fundamentales y términos asociados, 3a ed. (VIM3). Dicha obra fue traducida por la Asociación Catalana de Ciencias de Laboratorio Clínico, con el asesoramiento terminológico de TERMCAT, y se publicó en 2012.

 

El vocabulario incluye 144 términos catalanes específicos de la metrología, con la definición correspondiente y los equivalentes en castellano, inglés, francés y portugués, y con el código de referencia del apartado que identifica cada término en el VIM3. En algún caso, se ofrecen también aclaraciones conceptuales o notas de ejemplo.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien acceder a la lista temática. También se pueden hacer búsquedas simples y avanzadas directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Arbre de camp

Introducció

 

Documentos asociados a la publicación en papel:


Pròleg
Pròleg a la traducció catalana
Introducció
Convencions
Camp d'aplicació
Bibliografia
Llista d'acrònims

 

La Asociación Catalana de Ciencias de Laboratorio Clínico (ACCLC) es una entidad vinculada a:
 
 
Institut d'Estudis Catalans             


  

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC. Vocabulari internacional de metrologia [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/192/>

 

Última actualitzación: 21-04-2017

 

© Auteur : Association catalane des sciences de laboratoire clinique

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

Avec l'assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

Avec l'appui de : Institut d'Estudis Catalans

 

 

Le Vocabulari internacional de metrologia contient des termes de la métrologie de la traduction à la langue catalane du Vocabulaire internacional de métrologie. Concepts fondamentaux et généraux et termes associés, 3a ed. (VIM3). Ce travail a été traduit en 2012 par l'Association catalane des sciences de laboratoire clinique, avec le conseil terminologique de TERMCAT.

 

Ce vocabulaire recueille 144 termes spécifiques de la métrologie. Chaque terme inclut les dénominations et la définition en catalan, ainsi que les équivalents en espagnol, français, anglais et portugais, et avec le code de référence de la section qui identifie chaque terme dans VIM3. Certains termes contiennent aussi des éclairissements conceptuels ou notes d’exemple.

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant les index thématiques ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Crèdits

Arbre de camp

Introducció

 

Documentation de la version publiée:


Pròleg
Pròleg a la traducció catalana
Introducció
Convencions
Camp d'aplicació
Bibliografia
Llista d'acrònims

 

L'Association catalane de sciences de laboratoire clinique (ACCLC) est liée à:
 
 
Institut d'Estudis Catalans             


  

ASSOCIACIÓ CATALANA DE CIÈNCIES DE LABORATORI CLÍNIC. Vocabulari internacional de metrologia [en línia] . Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/192/>

 

Dernière actualisation: 21-04-2017