Diccionari de fisioteràpia

 

 

© Autoria: Eva de Cardona Recasens; Jordi Esquirol Caussa

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà

 

 

El Diccionari de fisioteràpia aplega uns 1.800 termes propis de l’àmbit de la fisioteràpia, classificats en deu àrees temàtiques: conceptes generals; anatomia; fisiologia; semiologia; patologia; exploració i diagnòstic; terapèutica i prevenció; corrents conceptuals i metodològics; posicions corporals, i unitats de mesura.

 

Aquest diccionari amplia i actualitza el contingut del Glossari de fisioteràpia, elaborat per Eva de Cardona i Jordi Esquirol i publicat l'any 2009 pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. La present edició en línia ha comptat amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i com a novetat principal respecte de la primera edició inclou, a més d’entrades noves, equivalents en anglès. També incorpora equivalents en castellà dels termes per als quals l’edició en paper només recollia la denominació catalana. Una altra diferència notable respecte al glossari és la classificació temàtica dels termes.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà i en anglès; alguns llatinismes; símbols, en el cas d’unitats de mesura; una definició, i, si escau, notes explicatives. També inclou l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Aquesta obra s’adreça especialment a estudiants de fisioteràpia, amb l’objectiu de facilitar-los l’estudi d’aquesta disciplina en català, si bé també vol ser una eina de consulta útil i pràctica per a docents i professionals.

 

Equip de treball
Presentació dels autors
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia
Taules de prefixos (de la versió impresa del 2009)
Taules de sufixos (de la versió impresa del 2009)

 

 

Edició i assessorament:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

 

Amb la col·laboració de:

Escoles Universitàries Gimbernat

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

CARDONA RECASENS, Eva de; ESQUIROL CAUSSA, Jordi. Diccionari de fisioteràpia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/196/>

 

Darrera actualització: 13-12-2018

 

© Autoria: Eva de Cardona Recasens; Jordi Esquirol Caussa

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà

 

 

El Diccionari de fisioteràpia aplega uns 1.800 termes propis de l’àmbit de la fisioteràpia, classificats en deu àrees temàtiques: conceptes generals; anatomia; fisiologia; semiologia; patologia; exploració i diagnòstic; terapèutica i prevenció; corrents conceptuals i metodològics; posicions corporals, i unitats de mesura.

 

Aquest diccionari amplia i actualitza el contingut del Glossari de fisioteràpia, elaborat per Eva de Cardona i Jordi Esquirol i publicat l'any 2009 pel Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. La present edició en línia ha comptat amb l’assessorament terminològic del TERMCAT i com a novetat principal respecte de la primera edició inclou, a més d’entrades noves, equivalents en anglès. També incorpora equivalents en castellà dels termes per als quals l’edició en paper només recollia la denominació catalana. Una altra diferència notable respecte al glossari és la classificació temàtica dels termes.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà i en anglès; alguns llatinismes; símbols, en el cas d’unitats de mesura; una definició, i, si escau, notes explicatives. També inclou l’àrea temàtica o àrees temàtiques en què es classifica el terme.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Aquesta obra s’adreça especialment a estudiants de fisioteràpia, amb l’objectiu de facilitar-los l’estudi d’aquesta disciplina en català, si bé també vol ser una eina de consulta útil i pràctica per a docents i professionals.

 

Equip de treball
Presentació dels autors
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia
Taules de prefixos (de la versió impresa del 2009)
Taules de sufixos (de la versió impresa del 2009)

 

 

Edició i assessorament:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

 

Amb la col·laboració de:

Escoles Universitàries Gimbernat

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

CARDONA RECASENS, Eva de; ESQUIROL CAUSSA, Jordi. Diccionari de fisioteràpia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/196/>

 

Darrera actualització: 13-12-2018

 

© Authors: Eva de Cardona Recasens; Jordi Esquirol Caussa

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Health

In collaboration with: Gimbernat and Tomàs Cerdà University Schools

 

 

The Diccionari de fisioteràpia (‘Dictionary of Physiotherapy’) gathers about 1.800 terms related to physiotherapy. These terms are classified according to ten thematic areas: general concepts; anatomy; physiology; semiology; pathology; exploration and diagnosis; therapeutics and prevention; conceptual and methodological approaches; body positions, and measurement units.

 

This dictionary expands and updates the content of the Glossari de fisioteràpia (‘Glossary of Physiotherapy’), elaborated by Eva de Cardona and Jordi Esquirol and published in 2009 by the Autonomous University of Barcelona Publishing Services. The current edition has counted on the terminological advice offered by TERMCAT and the main difference regarding the first edition is that it includes equivalents in English, in addition to new entries. It also incorporates equivalents in Spanish for those terms appearing only in Catalan in the printed edition. Another remarkable difference with respect to the glossary is the thematic classification of terms.

 

Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish and English; Latinisms, in some cases; symbols referring to measurement units; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary. It also includes the thematic area or areas each term belongs to.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

This dictionary is targeted to physiotherapy students, with the aim of facilitating the study of this discipline in Catalan. It is expected, as well, to be a practical and useful tool for teachers, professors and professional physiotherapists.Work team

Authors' presentation
Introduction
Concept diagram
Bibliography
Prefix table (Document of the printed edition 2009)

Suffix table (Document of the printed edition 2009)

 

 

Published and adviser:

TERMCAT

 

 

With the support of:

Departament de Salut

 

 

In collaboration with:

Escoles Universitàries Gimbernat

 

 

CARDONA RECASENS, Eva de; ESQUIROL CAUSSA, Jordi. Diccionari de fisioteràpia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/196/>

 

Last update: 13-12-2018

 

© Autoría: Eva de Cardona Recasens; Jordi Esquirol Caussa

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud

Con la colaboración de: Escuelas Universitarias Gimbernat y Tomàs Cerdà

 

 

El Diccionari de fisioteràpia (‘Diccionario de fisioterapia’) contiene unos 1.800 términos pertenecientes al campo de la fisioterapia, clasificados en diez áreas temáticas: conceptos generales; anatomía; fisiología; semiología; patología; exploración y diagnóstico; terapéutica y prevención; corrientes conceptuales y metodológicas; posiciones corporales, y unidades de medida.

 

Este diccionario amplía y actualiza el contenido del Glossari de fisioteràpia (‘Glosario de fisioterapia’), elaborado por Eva de Cardona y Jordi Esquirol y publicado en 2009 por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona. La presente edición en línea ha contado con el asesoramiento terminológico del TERMCAT y como novedad principal respecto a la primera edición incluye, además de entradas nuevas, equivalentes en inglés. También incorpora equivalentes en castellano de los términos para los que la edición en papel sólo introducía la denominación en catalán. Otra diferencia notable respecto al glosario es la clasificación temática de los términos.

 

Cada artículo terminológico contiene la denominación catalana considerada como principal y las denominaciones catalanas sinónimas, en caso de haberlas; los equivalentes en castellano e inglés; algunos latinismos; símbolos, en el caso de unidades de medida; una definición en catalán y, si es preciso, notas explicativas. También indica a qué área temática o áreas temáticas pertenece cada término.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso a la lista temática de las denominaciones en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

El presente diccionario va dirigido especialmente a estudiantes de fisioterapia, con el objetivo de facilitarles el estudio de esta disciplina en catalán, si bien también quiere constituir una herramienta de consulta útil y práctica para docentes y profesionales.Equipo de trabajo

Presentación de los autores
Introducción
Árbol de campo
Bibliografía
Tablas de prefijos (de la versión impresa 2009)
Tablas de sufijos (de la versión impresa 2009)

 

 

Edición y asesoramiento:

TERMCAT

 

 

Con el soporte de:

Departament de Salut

 

 

Con la colaboración de:

Escoles Universitàries Gimbernat

 

 

CARDONA RECASENS, Eva de; ESQUIROL CAUSSA, Jordi. Diccionari de fisioteràpia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/196/>

 

Última actualitzación: 13-12-2018