Terminologia de ciències de la salut

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2018

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

 

La Terminologia de ciències de la salut presenta en un únic producte la terminologia procedent de disset diccionaris relacionats amb les ciències mèdiques i farmacològiques, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament i publicats en la col·lecció Diccionaris en línia.

 

Concretament, aquest producte conté dades dels diccionaris següents:

 

Diccionari d’anatomia

Diccionari d’homeopatia

Diccionari d’immunologia

Diccionari d’infermeria

Diccionari d’oftalmologia

Diccionari d’otorrinolaringologia

Diccionari de fisioteràpia

Diccionari de neurociència

Diccionari de psiquiatria

Diccionari de recerca clínica de medicaments

Diccionari de sinologia

Terminologia de l'atenció integrada

Terminologia de l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques

Terminologia de la cronicitat

Terminologia de les malalties infeccioses

Terminologia de les vacunes

Vocabulari de la sida

 

En l’elaboració de cadascun d’aquests diccionaris, tal com s’explicita en els crèdits de les obres corresponents, hi han participat autors individuals, equips d’especialistes i el TERMCAT, i s’ha comptat, en cada cas, amb la col·laboració d’una extensa xarxa d’experts dels diferents àmbits de les ciències de la salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de diverses institucions del sector mèdic i farmacèutic.

 

La Terminologia de ciències de la salut ofereix, de manera unificada, la consulta de setze mil seixanta-sis fitxes terminològiques que inclouen la denominació en català, equivalents en altres llengües, definició (llevat de les fitxes procedents del Diccionari d’anatomia) i, si escau, notes que aporten informació complementària.

 

Amb la voluntat d’oferir un conjunt terminològic homogeni i de facilitar al màxim la correspondència de cada fitxa amb el seu diccionari original, s’ha optat per substituir la informació específica sobre l’àrea temàtica a què pertanyen les fitxes (consultable en els arbres de camp i en les fitxes de les respectives obres originals) per la indicació dels diccionaris de procedència de cadascuna de les fitxes terminològiques.

 

Les fitxes es poden consultar des de la pestanya "Consulta de termes", que permet la consulta alfabètica de totes les denominacions a partir de les llengües que contenen les fitxes en cada cas, i també la consulta temàtica segons el diccionari de procedència. També es poden fer cerques simples i avançades des del quadre "Text de la consulta".

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de ciències de la salut [en línia].  Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015-2018

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

 

La Terminologia de ciències de la salut presenta en un únic producte la terminologia procedent de disset diccionaris relacionats amb les ciències mèdiques i farmacològiques, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament i publicats en la col·lecció Diccionaris en línia.

 

Concretament, aquest producte conté dades dels diccionaris següents:

 

Diccionari d’anatomia

Diccionari d’homeopatia

Diccionari d’immunologia

Diccionari d’infermeria

Diccionari d’oftalmologia

Diccionari d’otorrinolaringologia

Diccionari de fisioteràpia

Diccionari de neurociència

Diccionari de psiquiatria

Diccionari de recerca clínica de medicaments

Diccionari de sinologia

Terminologia de l'atenció integrada

Terminologia de l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques

Terminologia de la cronicitat

Terminologia de les malalties infeccioses

Terminologia de les vacunes

Vocabulari de la sida

 

En l’elaboració de cadascun d’aquests diccionaris, tal com s’explicita en els crèdits de les obres corresponents, hi han participat autors individuals, equips d’especialistes i el TERMCAT, i s’ha comptat, en cada cas, amb la col·laboració d’una extensa xarxa d’experts dels diferents àmbits de les ciències de la salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de diverses institucions del sector mèdic i farmacèutic.

 

La Terminologia de ciències de la salut ofereix, de manera unificada, la consulta de setze mil seixanta-sis fitxes terminològiques que inclouen la denominació en català, equivalents en altres llengües, definició (llevat de les fitxes procedents del Diccionari d’anatomia) i, si escau, notes que aporten informació complementària.

 

Amb la voluntat d’oferir un conjunt terminològic homogeni i de facilitar al màxim la correspondència de cada fitxa amb el seu diccionari original, s’ha optat per substituir la informació específica sobre l’àrea temàtica a què pertanyen les fitxes (consultable en els arbres de camp i en les fitxes de les respectives obres originals) per la indicació dels diccionaris de procedència de cadascuna de les fitxes terminològiques.

 

Les fitxes es poden consultar des de la pestanya "Consulta de termes", que permet la consulta alfabètica de totes les denominacions a partir de les llengües que contenen les fitxes en cada cas, i també la consulta temàtica segons el diccionari de procedència. També es poden fer cerques simples i avançades des del quadre "Text de la consulta".

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de ciències de la salut [en línia].  Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

 Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015-2018

With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Health

 

 

The Terminologia de cincies de la salut (‘Terminology of health sciences’) gathers in one single product the whole terminology related to health and pharmacological sciences from 17 dictionaries, elaborated by TERMCAT or under its supervision and published beforehand on the online dictionaries collection.

 

In particular, this product contains data from the following sources:

 

Diccionari d’anatomia

Diccionari d’homeopatia

Diccionari d’immunologia

Diccionari d’infermeria

Diccionari d’oftalmologia

Diccionari d’otorrinolaringologia

Diccionari de fisioterpia

Diccionari de neurocincia

Diccionari de psiquiatria

Diccionari de recerca clnica de medicaments

Diccionari de sinologia

Terminologia de l'atenci integrada

Terminologia de l'ictus i les lesions medullars i cerebrals traumtiques

Terminologia de la cronicitat

Terminologia de les malalties infeccioses

Terminologia de les vacunes

Vocabulari de la sida

 

As it is mentioned in the credits of the corresponding volumes, the elaboration of these dictionaries has counted on the collaboration of a wide range of experts: individual authors, specialist teams and TERMCAT together with the support of the Catalan Government’s Ministry of Health and several institutions from the medical and pharmaceutical Catalan environment.

 

La Terminologia de cincies de la salut facilitates the uniform and integral consultation of over 16,066 terms which include the denominations and definitions (unless the case of the Dictionary of Anatomy) in Catalan, equivalents in other languages and notes, if necessary. Each entry contains also detailed information about the source these term data are coming from.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

 

With the support of:

Departament de Salut

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de cincies de la salut [en lnia].  Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/>

 

Last update: 12-07-2018

 

 Autora y edicin: TERMCAT, Centro de Terminologa, 2015-2018

Con el apoyo de: Generalidad de Catalua. Departamento de Salud

 

 

La Terminologia de cincies de la salut (‘Terminologa de ciencias de la salud’) presenta en un nico producto la terminologa procedente de diecisiete diccionarios relacionados con las ciencias mdicas y farmacolgicas, elaborados por TERMCAT o con su asesoramiento y publicados en la coleccin Diccionaris en lnia.

 

Concretamente, este producto contiene datos de los diccionarios siguientes:

 

Diccionari d’anatomia

Diccionari d’homeopatia 

Diccionari d’immunologia 

Diccionari d’infermeria 

Diccionari d’oftalmologia 

Diccionari d’otorrinolaringologia 

Diccionari de fisioterpia

Diccionari de neurocincia 

Diccionari de psiquiatria 

Diccionari de recerca clnica de medicaments

Diccionari de sinologia 

Terminologia de l'atenci integrada

Terminologia de l'ictus i les lesions medullars i cerebrals traumtiques

Terminologia de la cronicitat

Terminologia de les malalties infeccioses

Terminologia de les vacunes

Vocabulari de la sida 

 

En la elaboracin de cada uno de estos diccionarios, tal como se explicita en los crditos de las obras correspondientes, han participado autores individuales, equipos de especialistas y TERMCAT, y se ha contado, en cada caso, con la colaboracin de una extensa red de expertos de los distintos mbitos de las ciencias de la salud, del Departamento de Salud de la Generalidad de Catalua y de diversas instituciones del sector mdico y farmacutico.

 

La Terminologia de cincies de la salut ofrece, de manera unificada, la consulta de dieciseis mil sesenta y seis fichas terminolgicas que incluyen la denominacin en cataln, equivalentes en otras lenguas, definicin (excepto en las fichas procedentes del Diccionari d’anatomia) y, si procede, notas que aportan informacin complementaria.

 

Con la voluntad de ofrecer un conjunto terminolgico homogneo y de facilitar al mximo la correspondencia de cada ficha con su diccionario original, se ha optado por sustituir la informacin especfica sobre el rea temtica a que pertenecen las fichas (consultable en los rboles de campo y en las fichas de sus respectivas obras de origen) por la indicacin de los diccionarios de procedencia de cada una de las fichas terminolgicas.

 

Las fichas se pueden consultar desde la pestaa "Consulta de termes" ('Consulta de trminos'), que permite la consulta alfabtica de todas las denominaciones a partir de las lenguas que contienen las fichas en cada caso, y tambin la consulta temtica segn el diccionario de procedencia. Tambin se pueden realizar bsquedas simples y avanzadas desde el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta').

 

 

 

Autora y edicin:

TERMCAT

 

 

Con el soporte de:

Departament de Salut

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de cincies de la salut [en lnia].  Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Lnia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/>

 

Última actualitzación: 12-07-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015-2018

Avec l'appui de : Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé

 

 

La Terminologia de ciències de la salut ('Terminologie des sciences de la santé') présente dans un seul produit la terminologie provenant de dix-sept dictionnaires concernant les sciences médicales et pharmacologiques,  élaborés par TERMCAT ou avec son assistance et publiés dans la collection Diccionaris en línia.

 

Concrètement, ce produit contient les données des dictionnaires suivants :

 

Diccionari d’anatomia

Diccionari d’homeopatia

Diccionari d’immunologia

Diccionari d’infermeria

Diccionari d’oftalmologia

Diccionari d’otorrinolaringologia

Diccionari de fisioteràpia

Diccionari de neurociència

Diccionari de psiquiatria

Diccionari de recerca clínica de medicaments

Diccionari de sinologia

Terminologia de l'atenció integrada

Terminologia de l'ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques

Terminologia de la cronicitat

Terminologia de les malalties infeccioses

Terminologia de les vacunes

Vocabulari de la sida

 

L’élaboration de chacun de ces dictionnaires, comme détaillé dans l’équipe de travail de chaque ouvrage, a compté avec la participation d’auteurs individuels, équipes d’experts et TERMCAT, et avec la collaboration dans tous les cas d’un long réseau de spécialistes des différents domaines des sciences de la santé, du Ministère de la Santé du Gouvernement de la Catalogne et de diverses organismes du secteur médical et pharmacologique.

 

La Terminologia de ciències de la salut offre, d’une façon unifié, la consultation de seize mille soixante-six fiches terminologiques qui contiennent le terme en catalan, des équivalents dans des autres langues, une définition (à l’exception des fiches provenant du Diccionari d’anatomia) et, si nécessaire, des notes avec information complémentaire.

 

Avec la volonté d’offrir un ensemble terminologique homogène et de fournir la correspondance de chaque fiche terminologique avec le dictionnaire d’origine, on a opté pour substituer l’information concrète sur le domaine thématique des fiches (qui est consultable dans l’arbre de domaine et dans les fiches respectives des ouvrages originaux) par la référence au dictionnaire de provenance de chaque fiche terminologique.

 

Les fiches peuvent être consultées en cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’). Cette option fait possible la consultation alphabétique de tous les termes à partir des langues contenus dans les fiches selon le cas, et aussi la consultation thématique à partir des dictionnaires d’origine. L’espace « Text de la consulta » (‘Texte  de la consultation') permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Auteur et édition :

 TERMCAT

 

 

Avec l'appui de :

Departament de Salut

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de ciències de la salut [en línia].  Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015-2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/>

 

Dernière actualisation: 12-07-2018