Noms de papallones

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

© de les il·lustracions: Martí Franch

Amb la col·laboració de: Museu de Ciències Naturals de Granollers

 

 

El diccionari en línia Noms de papallones recull 214 fitxes terminològiques de les espècies de papallones diürnes (ropalòcers) presents als territoris de parla catalana, classificades en 6 famílies i 82 gèneres. L’ordenació temàtica, encapçalada d’un codi numèric, segueix la classificació sistemàtica, d’acord amb la història evolutiva de les famílies i els gèneres.

 

Cada entrada inclou el nom científic de l’espècie, la denominació o les denominacions comunes en català (la majoria de les quals són denominacions de nova creació) i equivalents en altres llengües (principalment en castellà, en francès i en anglès, però en alguns casos també en italià). Més d’una cinquena part de les entrades, referents a les papallones més comunes de la terra baixa mediterrània, presenten il·lustracions, les quals han estat elaborades per Martí Franch.

 

Aquest diccionari és fruit d’un procés de consens i fixació de les denominacions comunes de les papallones diürnes presents als territoris de parla catalana, engegat amb la publicació d’una proposta inicial sobre els noms comuns de les papallones, elaborada per una comissió d’experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de la Societat Catalana de Lepidopterologia, i culminat amb l’aprovació d’un criteri del Consell Supervisor del TERMCAT per a la denominació comuna de les papallones diürnes dels territoris catalans. Aquest criteri permet explicar les decisions preses en les denominacions de les 214 espècies de papallones diürnes incloses en el diccionari, però la idea és que també pugui servir per a la creació de noms comuns d’altres espècies que es puguin anar identificant en un futur.

 

Amb aquest diccionari, en què principalment es proposen denominacions catalanes neològiques per a espècies que no disposaven d’un nom comú, es vol ajudar a estendre l’interès i el coneixement de la lepidopterologia al gran públic.

 

Les entrades del diccionari s’aniran completant amb il·lustracions procedents de la col·lecció de pòsters Papallones de Catalunya, iniciada amb el pòster que inclou les papallones de la terra baixa mediterrània.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació:

Proposta inicial de noms comuns de les papallones diürnes catalanes

Informació sobre la sessió de normalització

Criteris del Consell Supervisor per a la denominació comuna de les papallones diürnes dels territoris catalans

Article a la revista Estudis romànics sobre el criteri establert pel Consell Supervisor

Pòster de les papallones de la terra baixa mediterrània, primer número de la col·lecció Papallones de Catalunya

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Museu de Ciències Naturals de Granollers

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Noms de papallones [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/202/>

 

Darrera actualització: 27-10-2015

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

© de les il·lustracions: Martí Franch

Amb la col·laboració de: Museu de Ciències Naturals de Granollers

 

 

El diccionari en línia Noms de papallones recull 214 fitxes terminològiques de les espècies de papallones diürnes (ropalòcers) presents als territoris de parla catalana, classificades en 6 famílies i 82 gèneres. L’ordenació temàtica, encapçalada d’un codi numèric, segueix la classificació sistemàtica, d’acord amb la història evolutiva de les famílies i els gèneres.

 

Cada entrada inclou el nom científic de l’espècie, la denominació o les denominacions comunes en català (la majoria de les quals són denominacions de nova creació) i equivalents en altres llengües (principalment en castellà, en francès i en anglès, però en alguns casos també en italià). Més d’una cinquena part de les entrades, referents a les papallones més comunes de la terra baixa mediterrània, presenten il·lustracions, les quals han estat elaborades per Martí Franch.

 

Aquest diccionari és fruit d’un procés de consens i fixació de les denominacions comunes de les papallones diürnes presents als territoris de parla catalana, engegat amb la publicació d’una proposta inicial sobre els noms comuns de les papallones, elaborada per una comissió d’experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de la Societat Catalana de Lepidopterologia, i culminat amb l’aprovació d’un criteri del Consell Supervisor del TERMCAT per a la denominació comuna de les papallones diürnes dels territoris catalans. Aquest criteri permet explicar les decisions preses en les denominacions de les 214 espècies de papallones diürnes incloses en el diccionari, però la idea és que també pugui servir per a la creació de noms comuns d’altres espècies que es puguin anar identificant en un futur.

 

Amb aquest diccionari, en què principalment es proposen denominacions catalanes neològiques per a espècies que no disposaven d’un nom comú, es vol ajudar a estendre l’interès i el coneixement de la lepidopterologia al gran públic.

 

Les entrades del diccionari s’aniran completant amb il·lustracions procedents de la col·lecció de pòsters Papallones de Catalunya, iniciada amb el pòster que inclou les papallones de la terra baixa mediterrània.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació:

Proposta inicial de noms comuns de les papallones diürnes catalanes

Informació sobre la sessió de normalització

Criteris del Consell Supervisor per a la denominació comuna de les papallones diürnes dels territoris catalans

Article a la revista Estudis romànics sobre el criteri establert pel Consell Supervisor

Pòster de les papallones de la terra baixa mediterrània, primer número de la col·lecció Papallones de Catalunya

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Museu de Ciències Naturals de Granollers

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Noms de papallones [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/202/>

 

Darrera actualització: 27-10-2015

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

© Illustrations: Martí Franch

In collaboration with: Granollers Museum of Natural Sciences 

 

 

The online dictionary Noms de papallones (‘Butterflies names’) gathers 214 entries of butterflies species present at the territories where Catalan is spoken and classified in six families and 82 genres. The thematic classification headed by a numeric code, follows the systematic order according to the evolutive history of families and genres.

 

Each article contains the scientific name, the denomination and definition in Catalan, the equivalents in Spanish, English and French, including Italian in some cases. More than a fifth of the entries related to common butterflies from Mediterranean lowlands provides illustrations which have been elaborated by Martí Franch.

 

The dictionary is the result of a setting and fixing process of the common day butterflies designations located in the Catalan spoken territories. The project was started with the launching of an initial proposal elaborated by a commission of experts from the Granollers Museum of Natural Sciences and the Catalan Society of Lepidoterology, and finally ended with the approval of a criterion from the Supervisory Council of TERMCAT.

 

This work that highlights in particular the new Catalan terms for those species without a common name, aims to be a reference tool in lepidopterology for the general audience.

 

Dictionary entries will be updated with illustrations coming from the posters Collection Catalonian Butterflies which started with the poster including the butterflies from the Mediterranean lowlands.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

Bibliography

 

 

More documents:

Initial proposal of the designations of the common day butterflies located in the Catalan spoken territories

Information about the meeting held with experts  for the standardization of  common designations of day butterflies in Catalan

Criteria of the Supervisory Council of TERMCAT for the designations of the common day butterflies located in the Catalan spoken territories

Article on the criteria established by the Supervisory Council at Estudis romànics magazine

Poster of the butterflies from the Mediterranean lowlands, from the collection Catalonian Butterflies

 

Author and Publisher:

TERMCAT

 

 

In collaboration with:

Museu de Ciències Naturals de Granollers

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Noms de papallones [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/202/>

 

Last update: 27-10-2015

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

© de las ilustraciones: Martí Franch

Con la colaboración de: Museo de Ciencias Naturales de Granollers

 

 

El diccionario en línea Noms de papallones (‘Nombres de mariposas’) contiene 214 fichas terminológicas de las especias de mariposas diurnas (ropalóceros) presentes en los territorios de habla catalana, clasificadas en 6 familias y 82 géneros. La ordenación temática, precedida de un código numérico, sigue la clasificación sistemática, de acuerdo con la historia evolutiva de las familias y los géneros.

 

Cada entrada incluye el nombre científico de la especie, la denominación o las denominaciones comunas en catalán (la mayoría de les cuales son denominaciones de nueva creación) y equivalentes en otras lenguas (principalmente en castellano, en francés y en inglés, pero en algunos casos también en italiano). Más de una quinta parte de las entradas, referentes a las mariposas más habituales de la tierra baja mediterránea, presentan ilustraciones, que han sido elaboradas por Martí Franch.

 

Este diccionario es fruto de un proceso de consenso y fijación de las denominaciones comunas de las mariposas diurnas presentes en los territorios de habla catalana, iniciado con la publicación de una propuesta inicial sobre los nombres comunes de las mariposas, elaborada por una comisión de expertos del Museo de Ciencias Naturales de Granollers y de la Sociedad Catalana de Lepidopterología, y culminado con la aprobación de un criterio del Consejo Supervisor de TERMCAT para la denominación comuna de las mariposas diurnas de los territorios catalanes. Este criterio permite explicar las decisiones que se han tomado para las denominaciones de las 214 especies de mariposas diurnas incluidas en el diccionario, pero la idea es que también pueda servir para la creación de nombres comunes de otras especies que se puedan identificar en un futuro.

 

Con este diccionario, en el que principalmente se proponen denominaciones catalanas neológicas para especies que no disponían de un nombre común, se quiere contribuir a extender el interés y el conocimiento de la lepidopterología al gran público.

 

Las entradas del diccionario se acabarán de completar con ilustraciones procedentes de la colección de pósteres Papallones de Catalunya (‘Mariposas de Cataluña’), iniciada con el póster que incluye las mariposas de la tierra baja mediterránea.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Más documentación: 

Propuesta inicial de nombres comunes de las mariposas diurnas catalanas

Información sobre la sesión de normalización

Criterios del Consejo Supervisor de TERMCAT para la denominación comuna de las mariposas diurnas de los territorios catalanes

Artículo a la revista Estudis romànics sobre el criterio establecido por el Consejo Supervisor de TERMCAT

Póster de las mariposas de la tierra baja mediterránea, primer número de la colección Papallones de Catalunya (‘Mariposas de Cataluña’)

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

Museu de Ciències Naturals de Granollers

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Noms de papallones [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/202/>

 

Última actualitzación: 27-10-2015

 

© Auteur et édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

© des illustrations: Martí Franch

En collaboration avec: Musée des Sciences Naturelles de Granollers

 

 

Le dictionnaire en ligne Noms de papallones (‘Noms des papillons’) contient 214 fiches terminologiques des espèces de papillons diurnes (rhopalocères) qui sont présents dans les territoires de langue catalane, classifiées en 6 familles et 82 genres. Le rangement  thématique, précédé d’un code numérique, suive la classification systématique, selon l’histoire évolutive des familles et des genres.

 

Chaque entrée inclut la dénomination scientifique de l’espèce, la dénomination ou les dénominations communes en catalan (la plupart desquels sont dénominations néologiques) et les équivalents en autres langues (surtout en espagnol, en français et en anglais, mais dans quelque cas aussi en italien). Plus d’une cinquième partie des entrées, concernant les papillons plus habituels de la terre basse méditerranée, contiennent illustrations, qui ont été élaborés par Martí Franch.

 

Ce dictionnaire est fruit du travail de consensus et fixation des dénominations communes catalanes des papillons diurnes présents aux territoires de langue catalane. Le processus de travail a commencé avec la publication d’une proposition initial sur les dénominations communes des papillons, élaborée par une commission d’experts du Musée des Sciences Naturelles de Granollers et de la Société Catalane de Lépidoptérologie, et a culminé avec l’approbation d’un critère du Conseil Superviseur du TERMCAT pour la dénomination commune des papillons diurnes des territoires catalanes. Ce critère permet d’expliquer les décisions qui ont été prises pour les dénominations des 214 espèces de papillons diurnes inclues dans le dictionnaire, mais l’idée est que le critère peut être utilisé aussi pour la création de dénominations communes de nouvelles espèces.

 

L’objectif de ce dictionnaire, dans lequel on y peut trouver surtout des dénominations catalanes néologiques pour les espèces qui n’avaient pas une dénomination commune, est de contribuer à l’extension de la lépidoptérologie au grand public.

 

Les entrées du dictionnaire seront complétées avec les illustrations de la collection de posters Papallones de Catalunya (‘Papillons de la Catalogne’), dont le premier poster inclut les papillons de la terre basse méditerranée.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultations en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Documentation additionnel: 

Proposition initiale des noms communs des papillons catalans

Information sur la session de normalisation

Critère du Conseil Superviseur du TERMCAT pour la dénomination commune des papillons diurnes des territoires catalans

Article du magazine Estudis romànics sur le critère approuvé par le Conseil Superviseur  du TERMCAT

Poster des papillons de la terre basse méditerranée, premier numéro de la collection Papallones de Catalunya (‘Papillons de la Catalogne)

 

 

Auteur et édition:

TERMCAT

 

 

En collaboration avec:

Museu de Ciències Naturals de Granollers

  

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Noms de papallones [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/202/>

 

Dernière actualisation: 27-10-2015