Terminologia del twirling

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Federació Esportiva Catalana de Twirling 

 

 

La Terminologia del twirling és un recull dels termes bàsics que s’utilitzen en aquest esport, que es practica amb acompanyament musical i que consisteix a executar exercicis de manera coordinada i harmònica amb un o més bastons, o bé, en modalitats habitualment d’exhibició, amb pompons o banderes. La Terminologia del twirling conté una setantena de termes, classificats temàticament en tres àrees: conceptes generals; modalitats i disciplines, i elements. Amb aquesta obra es pretén cobrir el buit terminològic que hi ha en català entorn de la terminologia pròpia del twirling, un esport que en els darrers anys ha arrelat en el territori català.

 

Cada article terminològic conté una denominació catalana principal i denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, anglès i francès documentats; una definició, i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries. També inclou l’àrea temàtica en què es classifica el terme.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació sobre el projecte:

Apunt sobre la sessió de normalització de termes de twirling

Què és el twirling?: vídeo del programa ZonaUFEC, d’UFECTV

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Federació Esportiva Catalana de TwirlingUnió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del twirling [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/203/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Federació Esportiva Catalana de Twirling 

 

 

La Terminologia del twirling és un recull dels termes bàsics que s’utilitzen en aquest esport, que es practica amb acompanyament musical i que consisteix a executar exercicis de manera coordinada i harmònica amb un o més bastons, o bé, en modalitats habitualment d’exhibició, amb pompons o banderes. La Terminologia del twirling conté una setantena de termes, classificats temàticament en tres àrees: conceptes generals; modalitats i disciplines, i elements. Amb aquesta obra es pretén cobrir el buit terminològic que hi ha en català entorn de la terminologia pròpia del twirling, un esport que en els darrers anys ha arrelat en el territori català.

 

Cada article terminològic conté una denominació catalana principal i denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, anglès i francès documentats; una definició, i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries. També inclou l’àrea temàtica en què es classifica el terme.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació sobre el projecte:

Apunt sobre la sessió de normalització de termes de twirling

Què és el twirling?: vídeo del programa ZonaUFEC, d’UFECTV

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Federació Esportiva Catalana de TwirlingUnió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del twirling [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/203/>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

In collaboration with: Catalan Twirling Sport Federation. Sports Federation Union of Catalonia

 

 

The Terminologia del twirling (‘Twirling terminology’) gathers the essential terminology related to this sport, which is practiced with musical accompaniment and consists in performing exercises coordinately and harmonically with one or more batons, or with pompons or flags for exhibition purposes. The Terminologia del twirling contains about 70 terms, which are classified according to three thematic areas: general concepts; modalities and disciplines, and elements. This dictionary is aimed to cover the terminological gap existing in Catalan regarding the specific terminology relating to twirling, a sport that has gained in popularity throughout Catalonia in recent years.

 

Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; documented equivalents in Spanish, English and French; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary. It also includes the thematic area each term belongs to.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

 

Further information about this project (in Catalan):

Blog post about the meeting held with experts for the standardization of twirling terms

Què és el twirling? (‘What is twirling?’): video broadcast by UFECTV, the Sports Federation Union of Catalonia TV channel

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

 

In collaboration with:

Federació Esportiva Catalana de TwirlingUnió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del twirling [online]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/203/>

 

Last update: 02-02-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con la colaboración de: Federación Deportiva Catalana de Twirling. Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña

 

 

La Terminologia del twirling (‘Terminología del twirling’) reúne los términos básicos utilizados en este deporte, que se practica con acompañamiento musical y que consiste en ejecutar ejercicios de forma coordinada y harmónica con uno o más bastones, o bien, en modalidades que normalmente son de exhibición, con pompones o banderas. La Terminologia del twirling contiene alrededor de setenta términos clasificados temáticamente en tres áreas: conceptos generales; modalidades y disciplinas, y elementos. Esta obra se ha elaborado con la finalidad de cubrir el vacío terminológico que existe en catalán acerca de la terminología perteneciente al twirling, un deporte que en los últimos años ha arraigado en el territorio catalán.

 

Todos los artículos terminológicos contienen una denominación catalana principal y denominaciones catalanas sinónimas, si las hay; los equivalentes documentados en castellano, inglés y francés; una definición, y, cuando se ha considerado necesario, notas complementarias. También incluyen el área temática a la que pertenece cada término.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Más documentación sobre el proyecto (en catalán):

Artículo sobre la sesión de normalización de términos de twirling

Què és el twirling? (‘¿Qué es el twirling?’): vídeo emitido por UFECTV, el canal de televisión de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

Con la colaboración de:

Federació Esportiva Catalana de Twirling

Unió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del twirling [en línea]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/203/>

 

Última actualitzación: 02-02-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

En collaboration avec :  Fédération Sportive Catalane de Twirling. Union de Fédérations Sportives de Catalogne

 

 

La Terminologia del twirling (‘Terminologie du twirling’) est un recueil des termes fondamentaux utilisés dans ce sport, qui se pratique avec accompagnement musical et qui consiste à exécuter des exercices d’une manière coordonnée et harmonique avec un o plus bâtons, ou, en modalités habituellement d’exhibition, avec des pompons ou des bannières. La Terminologia del twirling contient environ soixante-dix termes classifiés thématiquement en trois domaines : concepts généraux, modalités et disciplines, et éléments. Cet ouvrage a été élaboré dans le but de couvrir le vide terminologique qu’il existe en catalan autour de la terminologie concernant le twirling, un sport qui a gagné de la popularité ces derniers temps en Catalogne.

 

Chaque article terminologique offre une dénomination catalane principale et, le cas échéant, des synonymes; les équivalents documentés en espagnol, anglais et français ; une définition en catalan, et, si nécessaire, des notes avec information complémentaire. Les articles incluent aussi le domaine auquel appartient le terme.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Information additionnelle sur le projet (en catalan) :

Article sur la séance de normalisation de termes de twirling avec des spécialistes

Què és el twirling? (‘Qu’est-ce que le twirling ?’) : vidéo émis par UFECTV, la chaîne de télévision de l’Union de Fédérations Sportives de Catalogne

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

 

En collaboration avec :

Federació Esportiva Catalana de TwirlingUnió de Federacions Esportives de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del twirling [en ligne]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/203/>

 

Dernière actualisation: 02-02-2018