Vocabulari il·lustrat d'instruments musicals

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Amical Wikimedia; Museu de la Música de Barcelona

 

 

El Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals recull 262 termes classificats temàticament en les cinc grans categories en què, segons l’etnomusicologia i el sistema Hornbostel-Sachs, es divideixen els instruments musicals: idiòfonsmembranòfonscordòfonsaeròfons i electròfons. També s’han marcat específicament els instruments tradicionals catalans i s’ha reservat una etiqueta general per als termes que no es refereixen a instruments concrets, sinó a categories. 

 

Cada entrada presenta la denominació en català, la imatge que la identifica i els equivalents en castellà, anglès i francès. En alguns casos, també s’inclou l’alemany i l’italià.

 

La selecció que aquí presentem prové de diferents reculls terminològics previs del TERMCAT, i representa la fase inicial d’un projecte més ampli en curs d’elaboració sobre els instruments musicals.

 

L’obra forma part del projecte Viccionari, impulsat per l'associació Amical Wikimedia, gràcies a la col·laboració de la qual el dia 21 de juny de 2015 (Dia de la Música) voluntaris d’arreu van documentar gràficament peces instrumentals procedents del Museu de la Música de Barcelona, la base de dades de Wikimedia Commons i la base de dades d'imatges de música tradicional catalana de l'ESMUC.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 


Equip de treball 
Arbre de camp

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Amical WikimediaMuseu de la Música

  

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/206/>

 

 

Darrera actualització: 01-02-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

Amb la col·laboració de: Amical Wikimedia; Museu de la Música de Barcelona

 

 

El Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals recull 262 termes classificats temàticament en les cinc grans categories en què, segons l’etnomusicologia i el sistema Hornbostel-Sachs, es divideixen els instruments musicals: idiòfonsmembranòfonscordòfonsaeròfons i electròfons. També s’han marcat específicament els instruments tradicionals catalans i s’ha reservat una etiqueta general per als termes que no es refereixen a instruments concrets, sinó a categories. 

 

Cada entrada presenta la denominació en català, la imatge que la identifica i els equivalents en castellà, anglès i francès. En alguns casos, també s’inclou l’alemany i l’italià.

 

La selecció que aquí presentem prové de diferents reculls terminològics previs del TERMCAT, i representa la fase inicial d’un projecte més ampli en curs d’elaboració sobre els instruments musicals.

 

L’obra forma part del projecte Viccionari, impulsat per l'associació Amical Wikimedia, gràcies a la col·laboració de la qual el dia 21 de juny de 2015 (Dia de la Música) voluntaris d’arreu van documentar gràficament peces instrumentals procedents del Museu de la Música de Barcelona, la base de dades de Wikimedia Commons i la base de dades d'imatges de música tradicional catalana de l'ESMUC.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 


Equip de treball 
Arbre de camp

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Amical WikimediaMuseu de la Música

  

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/206/>

 

 

Darrera actualització: 01-02-2018

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2015

In collaboration with: Amical Wikimedia; Barcelona Museum of the Music

 

 

The Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals (‘Illustrated Vocabulary of Music Instruments’) gathers 262 terms classified into the five top areas of music instruments, according to ethnomusicology and the Hornbostel-Sachs system: idiophones, membraphones, cordophones, aerophones and electrophones. Due the features of the dictionary, Catalan traditional instruments and general categories are also included in two extra areas.

 

Each entry offers the denomination and definition in Catalan, the image that identifies it and the equivalents in Spanish, English and French. Some cases also include German and Italian.

 

The selection that we here present comes from several terminological works by TERRMCAT, and it represents the previous stage of a bigger project on music instruments which is now in progress.

 

The work makes part of the project Viccionari, promoted by Amical Wikimedia association, whose collaboration last June 21st (Music Day) made possible that a group of volunteers could supply graphically documented instruments from the Barcelona Museum of the Music, Wikimedia Commons, among others.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 


Work team 
Concept diagram

 

 

Author and Publisher:

 

TERMCAT

 

 

In collaboration with:

Amical WikimediaMuseu de la Música

  

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/206/>

 

 

Last update: 01-02-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

Con la colaboración de: Amical Wikimedia; Museo de la Música de Barcelona

 

 

El Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals (‘Vocabulario ilustrado de instrumentos musicales’) incluye 262 términos clasificados temáticamente en las cinco grandes categorías en que, según la etnomusicología y el sistema Hornbostel-Sachs, se dividen los instrumentos musicales: idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos y electrófonos. También se han marcado específicamente los instrumentos tradicionales catalanes y se ha reservado una etiqueta general para los términos que no se refieren a instrumentos concretos sinó a categorías. 

 

Cada entrada presenta la denominación en catalán, la imagen que la identifica y los equivalentes en castellano, inglés y francés. En algunos casos, también se incluye el alemán y el italiano.

 

La selección que aquí presentamos procede de distintos conjuntos terminológicos previos de TERMCAT, y representa la fase inicial de un proyecto más amplio en curso de elaboración sobre los instrumentos musicales.

 

La obra forma parte del proyecto Viccionari, impulsado por l’asociación Amical Wikimedia, gracias a la colaboración de la cual el día 21 de junio de 2015 (Día de la Música) voluntarios de todo el territorio documentaron gráficamente piezas instrumentales procedentes del Museo de la Música de Barcelona, la base de datos de la Wikmedia Commons y la base de datos de imágenes de música tradicional catalana de la Escola Superior de Música de Catalunya.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 


Equipo de trabajo 
Árbol de campo

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

Amical WikimediaMuseu de la Música

  

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/206/>

 

 

Última actualitzación: 01-02-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

En collaboration avec : Amical Wikimedia; Musée de la Musique de Barcelone

 

 

Le Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals (‘Vocabulaire illustré des instruments musicaux’) recueille 262 termes classifiés thématiquement dans les cinq grandes catégories dans lesquelles, d’après l’ethnomusicologie et le système Hornbostel-Sachs, les instruments musicaux sont distribués: idiophones, membranophones, cordophones, aérophones et électrophones. À cause des particularités du dictionnaire, les instruments traditionnels catalans sont aussi inclus dans une catégorie supplémentaire.  

 

Chaque article offre la dénomination et la définition catalanes, l’image, les équivalents en espagnol, anglais et français.

 

La sélection qu’on présente ici provient de différentes terminologies antérieures du TERMCAT, et représente la phase initiale d’un projet plus grand en cours d’élaboration sur les instruments musicaux.  

 

L’ouvrage fait partie du projet Viccionari, développé par l’association Amical Wikimedia, dont la collaboration le 21 juin 2015 (Fête de la Musique) a permis qu’un groupe de volontaires aient fourni des illustrations de pièces instrumentales originaires du Musée de la Musique de Barcelone, la base de données de Wikimedia Commons, parmi d’autres.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail 

Arbre de domaine

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

 

En collaboration avec :

Amical WikimediaMuseu de la Música

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Vocabulari il·lustrat d’instruments musicals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/206/>

 

Dernière actualisation: 01-02-2018