Terminologia de les vacunes

 

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

 

 

El diccionari en línia Terminologia de les vacunes recull 135 fitxes terminològiques dividides en dos grans grups: d’una banda, 91 fitxes relatives a conceptes generals (principalment termes d’immunologia i vacunologia) i, de l’altra, 44 fitxes referents a vacunes preventives. Aquestes últimes inclouen bàsicament les vacunes que estan en ús actualment al nostre país (tant vacunes sistemàtiques, recomanades al calendari de vacunacions, com vacunes no sistemàtiques, per exemple les vacunes administrades a viatgers internacionals), però també vacunes que s’administren en altres països, així com alguna vacuna en desús però amb un important interès històric; no formen part del diccionari la majoria de vacunes preventives en desús ni les que es troben en fase de desenvolupament.

 

Cada entrada del diccionari inclou una denominació catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès i en anglès, i, quan s’ha cregut convenient, notes que proporcionen més informació sobre el terme. A més, les fitxes terminològiques referents als termes generals, que són la majoria, també contenen una definició del concepte.

 

Les denominacions catalanes de les 44 vacunes preventives recollides en el diccionari segueixen el criteri sobre la denominació catalana de les vacunes aprovat pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb el consens de diversos especialistes de l’àmbit. D’acord amb el Criteri, per a cada vacuna es proposen dues possibles denominacions en català i, en la majoria de casos, també una forma escurçada. Pel que fa al nucli d’aquestes denominacions, el Consell Supervisor prioritza la forma vacuna, recollida al diccionari normatiu com a sinònim de vaccí, perquè és la forma habitual actualment per a fer referència a aquest concepte; de totes maneres, també es consideren adequades les denominacions creades a partir del nucli vaccí, que és la forma genuïna i tradicional.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació:

Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes del Consell Supervisor del TERMCAT

Diccionari de criteris terminològics, que inclou quatre entrades que resumeixen el criteri sobre la denominació catalana de les vacunes del Consell Supervisor (text de la consulta: “vacunes”)

Finestra neològica sobre el terme vacunació de rescat

 

Calendari vacunacions sistemàtiques


Calendari de vacunacions sistemàtiques

 

Autoria:

Departament de SalutTERMCAT

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les vacunes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2015

 

 

El diccionari en línia Terminologia de les vacunes recull 135 fitxes terminològiques dividides en dos grans grups: d’una banda, 91 fitxes relatives a conceptes generals (principalment termes d’immunologia i vacunologia) i, de l’altra, 44 fitxes referents a vacunes preventives. Aquestes últimes inclouen bàsicament les vacunes que estan en ús actualment al nostre país (tant vacunes sistemàtiques, recomanades al calendari de vacunacions, com vacunes no sistemàtiques, per exemple les vacunes administrades a viatgers internacionals), però també vacunes que s’administren en altres països, així com alguna vacuna en desús però amb un important interès històric; no formen part del diccionari la majoria de vacunes preventives en desús ni les que es troben en fase de desenvolupament.

 

Cada entrada del diccionari inclou una denominació catalana (o més d’una), els equivalents en castellà, en francès i en anglès, i, quan s’ha cregut convenient, notes que proporcionen més informació sobre el terme. A més, les fitxes terminològiques referents als termes generals, que són la majoria, també contenen una definició del concepte.

 

Les denominacions catalanes de les 44 vacunes preventives recollides en el diccionari segueixen el criteri sobre la denominació catalana de les vacunes aprovat pel Consell Supervisor del TERMCAT, amb el consens de diversos especialistes de l’àmbit. D’acord amb el Criteri, per a cada vacuna es proposen dues possibles denominacions en català i, en la majoria de casos, també una forma escurçada. Pel que fa al nucli d’aquestes denominacions, el Consell Supervisor prioritza la forma vacuna, recollida al diccionari normatiu com a sinònim de vaccí, perquè és la forma habitual actualment per a fer referència a aquest concepte; de totes maneres, també es consideren adequades les denominacions creades a partir del nucli vaccí, que és la forma genuïna i tradicional.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Més documentació:

Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes del Consell Supervisor del TERMCAT

Diccionari de criteris terminològics, que inclou quatre entrades que resumeixen el criteri sobre la denominació catalana de les vacunes del Consell Supervisor (text de la consulta: “vacunes”)

Finestra neològica sobre el terme vacunació de rescat

 

Calendari vacunacions sistemàtiques


Calendari de vacunacions sistemàtiques

 

Autoria:

Departament de SalutTERMCAT

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent: 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les vacunes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209>

 

Darrera actualització: 02-02-2018

 

© Authors: Government of Catalonia, Ministry of Health; TERMCAT, Terminology Centre

© Publisher: TERMCAT,  Terminology Centre, 2015

 

 

The online dictionary Terminologia de les vacunes (‘Terminology of vaccines‘) collects 135 terms of two main kinds. On one side, a group of 91 general terms, chiefly terms related to immunology and vaccinology; on the other side, 44 specific terms about preventive vaccines. The latter group including vaccines in use in Catalonia at present (systematic vaccines in the immunization schedule, as well as non-systematic vaccines, for instance, those given to international travellers), some vaccines given in other countries and, finally, some vaccines no longer in use but having a historic interest. Neither obsolete preventive vaccines nor vaccines in development are included in the dictionary.

 

Each entry contains Catalan denominations, term equivalents in Spanish, French and English, and, eventually, explanatory notes. A definition in Catalan is also included for general terms.

 

Catalan denominacions of preventive vaccines follow the Criterion on vaccine denominations, passed by Supervisory Council, the corporate body in charge of terminological standardisation in Catalan, with the consensus of some field experts. According to this criterion, each vaccine has two possible Catalan denominations and, in most cases, also a short form.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

Bibliography

 

 

Other documents related to the project:

 

Criterion on vaccine denominations [in Catalan]

Diccionari de criteris terminològics, with four entries that sum up the criterion on vaccine denominations in Catalan (text search: “vacunes”)

Finestra neològica [a section of TERMCAT website] on the term vacunació de rescat (‘catch-up vaccination’)

 

Authors:

Departament de SalutTERMCAT

 

Publisher:

TERMCAT

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les vacunes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209>

 

Last update: 02-02-2018

 

© Autoría: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud; TERMCAT, Centro de Terminología

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2015

 

 

El diccionario en línea Terminologia de les vacunes (‘Terminología de las vacunas’) contiene 135 fichas terminológicas divididas en dos grandes grupos: por un lado, 91 entradas relativas a conceptos generales (principalmente términos de inmunología y vacunología) y, por otro lado, 44 entradas referentes a vacunas preventivas. Estas últimas incluyen básicamente las vacunas en uso actualmente en nuestro sistema sanitario (tanto las vacunas sistemáticas, recomendadas en el calendario de vacunaciones, como las vacunas no sistemáticas, por ejemplo las vacunas administradas a viajeros internacionales), pero también vacunas administradas en otros países y vacunas en desuso pero con un importante interés histórico; no forman parte del diccionario la mayoría de vacunas preventivas en desuso ni las que están en fase de desarrollo.

 

Cada entrada del diccionario incluye una denominación catalana (o más de una), los equivalentes en castellano, en francés y en inglés, y, cuando ha sido necesario, notas que proporcionan más información sobre el término. Además, las fichas terminológicas referentes a conceptos generales, que son la mayoría, también contienen una definición del concepto.

 

Las denominaciones catalanas de las 44 vacunas recogidas en el diccionario siguen el criterio sobre la denominación catalana de las vacunas aprobado por el Consejo Supervisor de TERMCAT, con el consenso de varios expertos del ámbito. De acuerdo con el criterio, para cada vacuna se proponen dos posibles denominaciones en catalán y, en la mayoría de casos, también una forma abreviada.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Más documentación:

Criterio sobre la denominación catalana de vacunas del Consejo Supervisor de TERMCAT

Diccionari de criteris terminològics, que incluye cuatro entradas que resumen el criterio sobre la denominación catalana de las vacunas del Consejo Supervisor (texto de la consulta: “vacunes”)

Finestra neològica sobre el término vacunació de rescat (‘vacunación de rescate’)

 

 

Autoría:

Departament de SalutTERMCAT

 

Edición:

TERMCAT

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les vacunes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209>

 

Última actualitzación: 02-02-2018

 

© Auteurs : Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé; TERMCAT, Centre de Terminologie

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2015

 

 

Le dictionnaire en ligne Terminologia de les vacunes (‘Terminologie des vaccins’) contient 135 fiches terminologiques classées en deux grands groupes: d’un côté, 91 fiches concernant des concepts généraux (principalement, des termes d’immunologie et de vacunologie) ; de l’autre côté, 44 fiches concernant des vaccins préventifs. Ces 44 fiches  recueillent les vaccins qui s’administrent actuellement dans le système sanitaire catalan (autant de vaccins systématiques, inclus au calendrier de vaccination, que de vaccins pour la vaccination non systématique, par exemple les vaccins administrés aux voyageurs internationaux), mais aussi contient vaccins en usage dans autres pays et quelque vaccin qui n’est plus utilisé mais qui a une importance historique; ils ne sont pas inclus dans le dictionnaire la plupart des vaccins préventifs qui ne sont plus utilisés et ceux qui se trouvent en développement.

 

Chaque entrée du dictionnaire contient une dénomination en catalan (ou plusieurs), équivalents en espagnol, en français et en anglais et, dans quelques cas, notes avec information additionnel sur le terme. En plus, les fiches terminologiques concernant les termes généraux, qui sont la plupart, ont aussi une définition du concept.

 

Les dénominations catalanes des 44 vaccins préventifs inclus dans le dictionnaire suivent le critère sur la dénomination catalane des vaccins approuvé par le Conseil Superviseur du TERMCAT, avec le consensus de plusieurs experts du domaine. Conformément au critère, pour chaque vaccin on propose deux dénominations catalanes et, dans la plupart des fiches, aussi une dénomination abrégée.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultations en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Arbre de domaine

Bibliographie

 

 

Documentation additionnel :

 

Critère sur la dénomination catalane des vaccins du Conseil Superviseur

Diccionari de criteris terminològics, qui inclue quatre entrées avec le résumé du critère sur la dénomination catalane des vaccins du Conseil Superviseur (texte de la consultation: “vacunes”)

Finestra neològica sur le terme vacunació de rescat (‘vaccination de rattrapage’)

 

Auteurs :

Departament de SalutTERMCAT

 

Édition :

TERMCAT

 

 

CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les vacunes [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2015. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/209>

 

Dernière actualisation: 02-02-2018