• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3232776   acetanilida <Química orgànica> acetanilida
   
     
  • acetanilida, n f
  • N-fenilacetamida, n f
  • es acetanilida, n f
  • es N-fenilacetamida, n f
  • en acetanilide, n
  • en N-phenylacetamide, n
  • for C6H6NHCOCH3

  <Química orgànica>

  Amida que s'obté per l'acetilació de l'anilina amb àcid acètic glacial, que es presenta com una substància cristal·lina, neutra i estable.

  Nota: L'acetanilida és soluble en els dissolvents orgànics i molt poc soluble en aigua.

  Es fa servir en medicina, com a analgèsic i antipirètic, i en la fabricació de productes farmacèutics i de colorants, com a estabilitzant de les solucions de peròxid d'hidrogen i com a additiu en vernissos nitrocel·lulòsics.

     
 • 3232777   acetat <Química orgànica> acetat
   
     
  • acetat, n m
  • es acetato, n m
  • en acetate, n

  <Química orgànica>

  Cadascun dels èsters o les sals de l'àcid acètic que resulten de substituir l'hidrogen àcid del grup carboxil per un substituent o per un metall, respectivament.

  Nota: Si l'hidrogen àcid del grup carboxil se substitueix per un substituent, el compost resultant correspon a un èster, com, per exemple, l'acetat d'etil, mentre que si se substitueix per un metall, correspon a una sal, com l'acetat de sodi (vegeu les imatges acetat 2 i acetat 3).

     
 • 3232771   aceti- <Química orgànica> aceti-
   
     
  • acet-, pfx
  • aceti-, pfx
  • aceto-, pfx
  • es acet-, pfx
  • es aceti-, pfx
  • es aceto-, pfx
  • en acet-, pfx
  • en aceti-, pfx
  • en aceto-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir per a designar els compostos que contenen l'agrupació d'àtoms CH3CO.

  Nota: Per exemple, en l'acetaldehid i l'acetamida (vegeu les imatges).

     
 • 3232778   acetil <Química orgànica> acetil
   
     
  • acetil, n m
  • es acetilo, n m
  • en acetyl, n
  • for CH3CO-

  <Química orgànica>

  Grup acil derivat de l'àcid acètic.

  Nota: L'acetil forma part, com a radical estructural, de nombroses molècules orgàniques. Com a intermedi de reacció, pot existir transitòriament en dues formes diferents, com a radical (CH3CO˙) o com a catió acetil (CH3CO+).

     
 • 3232779   acetilació <Química orgànica> acetilació
   
     
  • acetilació, n f
  • es acetilación, n f
  • en acetylation, n

  <Química orgànica>

  Procés d'introducció d'un acetil en una molècula orgànica.

  Nota: Els reactius més emprats en una acetilació són l'anhídrid acètic o el clorur d'acetil, tot i que també es poden utilitzar altres derivats d'àcid carboxílic. L'acetilació es pot produir a través de diferents tipus de reaccions. Per exemple, l'acetilació d'un alcohol consisteix en la substitució de l'hidrogen de l'alcohol pel grup acetil de l'àcid carboxílic (vegeu la imatge).

  Una de les aplicacions d'una acetilació és la determinació del nombre de grups hidroxil d'un greix o d'un oli.

  Vegeu també acilació.

     
 • 3232780   acetilè <Química orgànica> acetilè
   
     
  • acetilè, n m
  • etí, n m sin. compl.
  • es acetileno, n m
  • es etino, n m
  • en acetylene, n
  • en ethyne, n
  • for CH≡CH

  <Química orgànica>

  Alquí de cadena lineal de 2 àtoms de carboni, que es presenta com un gas incolor, asfixiant a concentracions elevades i molt inflamable.

  Nota: L'acetilè és el més simple dels alquins i el primer membre de la sèrie acetilènica. Amb l'aire forma mescles molt explosives, i és soluble en alcohol i cetona i poc soluble en aigua.

  Les propietats químiques de l'acetilè són les generals dels alquens i dels alquins que addicionen reactius ben diversos, tals com aigua, halurs d'hidrogen, halogen o hidrogen. L'acetilè, de la mateixa manera que els alquins terminals, reacciona amb els metalls. Així, per exemple, els hidrògens de l'acetilè es poden substituir per metalls, com ara el sodi, amb la formació del corresponent acetilur, si bé la reacció és explosiva amb la plata, el mercuri i el coure.

  Industrialment, l'acetilè s'ha obtingut a partir de la hidratació del carbur de calci o a partir d'hidrocarburs mitjançant el procés de Sachsse-Bartholomé o el procés de Wulff. També ha estat la base de la carboquímica avançada de Reppe, a la primera meitat del segle XX. L'acetilè ha tingut molt d'interès en la síntesi orgànica industrial, sobretot com a matèria primera per a obtenir compostos com el clorur de vinil, el clorur de vinilidè, l'acetat de vinil, els acrilats, els acrilonitrils, els acetaldehids, el pertricloroetilè, el ciclooctatetraè o l'1,4-butanodiol. Tots aquests processos carboquímics han estat substituïts per processos petroquímics similars que fan servir com a primera matèria l'etilè o l'etè.

  Les aplicacions directes de l'acetilè depenen de les propietats de la flama acetilènica, però té importància en la soldadura i el tall dels metalls, ja que proporciona una temperatura de l'ordre dels 4.000 ºC. A causa de l'elevada intensitat de la llum, s'ha utilitzat en la pesca de sardines per cridar l'atenció dels peixos.

  La manipulació de l'acetilè és perillosa per la seva explosibilitat quan està comprimit a més de 2 bars, i per això els cilindres de transport d'acetilè estan plens d'acetona en què l'acetilè està dissolt.

     
 • 3232781   acetilènic -a <Química orgànica> acetilènic -a
   
     
  • acetilènic -a, adj
  • es acetilénico -ca, adj
  • en acetylenic, adj

  <Química orgànica>

  Relatiu o pertanyent a l'acetilè.

     
 • 3232771   aceto- <Química orgànica> aceto-
   
     
  • acet-, pfx
  • aceti-, pfx
  • aceto-, pfx
  • es acet-, pfx
  • es aceti-, pfx
  • es aceto-, pfx
  • en acet-, pfx
  • en aceti-, pfx
  • en aceto-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir per a designar els compostos que contenen l'agrupació d'àtoms CH3CO.

  Nota: Per exemple, en l'acetaldehid i l'acetamida (vegeu les imatges).

     
 • 3232782   acetona <Química orgànica> acetona
   
     
  • acetona, n f
  • propanona, n f
  • cetona dimetílica, n f sin. compl.
  • es acetona, n f
  • es propanona, n f
  • en acetone, n
  • en dimethyl ketone, n
  • en propanone, n
  • for CH3COCH3

  <Química orgànica>

  Cetona en què els dos substituents són metils, que es presenta com un líquid incolor, volàtil, molt inflamable, relativament poc tòxic i d'olor pungent característica.

  Nota: L'acetona és la cetona més simple i més important. És miscible amb aigua, alcohol i amb nombrosos dissolvents orgànics i olis. És un dissolvent polar dotat de gran poder de dissolució, especialment de greixos, resines i ceres.

  Es produeix industrialment com a subproducte en l'obtenció de fenol, mitjançant l'oxidació de propè, o per deshidratació d'isopropanol.

  Les seves aplicacions són, per ordre d'importància: la fabricació d'altres dissolvents, com la cetona isobutil metílica, el 4-metil-2-pentanol, l'òxid de mesitil, l'alcohol de diacetona, l'hexilenglicol, la forona i la isoforona; la utilització directa com a dissolvent de pintures, vernissos, laques, èsters de la cel·lulosa, acetilè, etc.; la fabricació de metacrilat de metil a partir de cianhidrina de l'acetona, i la síntesi orgànica en general, com ara la fabricació de cloroform, bromoform, iodoform, bisfenol A i acetilacetona.

     
 • 3232795   àcid 1,2-benzendicarboxílic <Química orgànica> àcid 1,2-benzendicarboxílic
   
     
  • àcid ftàlic, n m
  • àcid 1,2-benzendicarboxílic, n m sin. compl.
  • àcid o-benzendicarboxílic, n m sin. compl.
  • es ácido 1,2-bencenodicarboxílico, n m
  • es ácido ftálico, n m
  • es ácido o-bencenodicarboxílico, n m
  • en 1,2-benzenedicarboxylic acid, n
  • en o-benzenedicarboxylic acid, n
  • en phthalic acid, n
  • for C6H4(COOH)2

  <Química orgànica>

  Isòmer orto de l'àcid benzendicarboxílic.

  Nota: L'àcid ftàlic té una densitat d'1,585 g/cm3, és soluble en alcohol i escassament soluble en aigua i èter. Es descompon a 191 ºC i, escalfat més enllà del seu punt de fusió, desprèn anhídrid ftàlic.

  Té un gran interès industrial perquè és el monòmer a partir del qual s'obtenen, per polimerització, les resines de polièster.