• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3232536   àtom central <Química inorgànica> àtom central
   
     
  • àtom central, n m
  • es átomo central, n m
  • en central atom, n

  <Química inorgànica>

  Àtom metàl·lic que ocupa la posició central d'un complex.

  Nota: L'àtom central està envoltat de lligands que s'hi uneixen mitjançant enllaços coordinats i sol ser un element de transició com el níquel, el cobalt o el platí.

     
 • 3232537   àtom coordinador <Química inorgànica> àtom coordinador
   
     
  • àtom coordinador, n m
  • es átomo coordinador, n m
  • en coordinating atom, n

  <Química inorgànica>

  Àtom del lligand que s'enllaça directament a l'àtom central d'un complex.

     
 • 3232931   àtom de carboni asimètric <Química orgànica> àtom de carboni asimètric
   
     
  • carboni estereogènic, n m
  • àtom de carboni asimètric, n m sin. compl.
  • carboni asimètric, n m sin. compl.
  • carboni quiral, n m sin. compl.
  • es átomo de carbono asimétrico, n m
  • es carbono asimètrico, n m
  • es carbono estereogénico, n m
  • es carbono quiral, n m
  • en asymmetric carbon atom, n
  • en chiral carbon atom, n
  • en stereogenic carbon atom, n

  <Química orgànica>

  Àtom de carboni que constitueix un centre quiral.

  Nota: La molècula que conté un carboni asimètric presenta activitat òptica. Així, per exemple, el 2-clorobutà (CH3CHClCH2CH3) té un carboni asimètric, concretament el carboni 2 (vegeu la imatge). Com a conseqüència d'això, existeixen dos isòmers òptics, R i S, que entre si són enantiòmers.

  En el cas que el nombre de centres quirals sigui n, el nombre màxim d'estereoisòmers és 2n. En aquest cas, dos estereosiòmers qualssevol poden ser entre si enantiòmers o diastereoisòmers.

  Actualment es tendeix a prioritzar la denominació carboni estereogènic. Les denominacions tradicionals àtom de carboni asimètric, carboni asimètric i carboni quiral no són precises per tal com els adjectius asimètric -a i quiral no fan referència al carboni, sinó a la molècula que presenta asimetria o quiralitat, respectivament. D'altra banda, l'adjectiu asimètric -a s'utilitza freqüentment de manera inadequada per a descriure l'absència d'un eix de rotació-reflexió en una molècula, és a dir, amb el significat de quiral. Aquest ús també s'ha mantingut en denominacions tradicionals com síntesi asimètrica.

     
 • 3451764   auxocrom <Química inorgànica> , <Química orgànica> auxocrom
   
     
  • auxocrom, n m
  • es auxocromo, n m
  • en auxochrome, n

  <Química inorgànica> , <Química orgànica>

  Substituent que modifica l'absorció de radiació d'un cromòfor en provocar un desplaçament de la longitud d'ona del màxim d'absorció òptica del cromòfor o en intensificar-ne el color.

  Nota: El terme auxocrom es considera obsolet.

     
 • 3232875   azo <Química orgànica> azo
   
     
  • grup azo, n m
  • azo, n m sin. compl.
  • es azo, n m
  • es grupo azo, n m
  • es grupo funcional azo, n m
  • en azo group, n
  • for −N=N−

  <Química orgànica>

  Grup cromofòric amb un doble enllaç nitrogen-nitrogen, enllaçat generalment a un substituent hidrocarbonat per cada àtom de nitrogen.

     
 • 3232874   azo <Química orgànica> azo
   
     
  • azocompost, n m
  • azo, n m sin. compl.
  • compost azo, n m sin. compl.
  • es azocompuesto, n m
  • es compuesto azo, n m
  • en azo compound, n
  • en azocompound, n

  <Química orgànica>

  Cadascun dels compostos intensament acolorits que tenen el grup azo, unit generalment a grups aril.

  Nota: Els azocompostos poden ser solubles en aigua o insolubles en funció dels grups funcionals que contenen i, més concretament, de la seva polaritat. La majoria d'azocompostos són orgànics, però també se'n coneixen molts d'inorgànics.

  Fonamentalment s'obtenen per diazotació i posterior copulació.

  Els azocompostos s'anomenen amb la forma prefixada azo-.

     
 • 3232876   azo- <Química orgànica> azo-
   
     
  • azo-, pfx
  • es azo-, pfx
  • en azo-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir per a designar els azocompostos.

     
 • 3232965   azocolorant <Química orgànica> azocolorant
   
     
  • azocolorant, n m
  • colorant azo, n m sin. compl.
  • es azocolorante, n m
  • es colorante azoico, n m
  • en azo dye, n

  <Química orgànica>

  Colorant que conté el grup azo com a grup cromofòric.

  Nota: El grup d'azocolorants és el grup de colorants més nombrós (se'n coneixen milers).

  S'obtenen a partir de diazocompostos obtinguts a partir del grup amino, mitjançant un procés de diazotació i posterior copulació amb fenols o altres derivats aromàtics (vegeu la imatge).

  S'empren per a tenyir el cotó de colors brillants i estables a la llum solar.

     
 • 3232874   azocompost <Química orgànica> azocompost
   
     
  • azocompost, n m
  • azo, n m sin. compl.
  • compost azo, n m sin. compl.
  • es azocompuesto, n m
  • es compuesto azo, n m
  • en azo compound, n
  • en azocompound, n

  <Química orgànica>

  Cadascun dels compostos intensament acolorits que tenen el grup azo, unit generalment a grups aril.

  Nota: Els azocompostos poden ser solubles en aigua o insolubles en funció dels grups funcionals que contenen i, més concretament, de la seva polaritat. La majoria d'azocompostos són orgànics, però també se'n coneixen molts d'inorgànics.

  Fonamentalment s'obtenen per diazotació i posterior copulació.

  Els azocompostos s'anomenen amb la forma prefixada azo-.