• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3232575   darmstadti <Química inorgànica> darmstadti
   
     
  • darmstadti, n m
  • es darmstatio, n m
  • en darmstadtium, n
  • sbl Ds

  <Química inorgànica>

  Element del grup 10, del període 7 i del bloc d de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 110 i massa atòmica 281.

  Nota: Es coneixen fins a set isòtops del darmstadti, tots ells artificials i inestables.

     
 • 3233000   DDT <Química orgànica> DDT
   
     
  • diclorodifeniltricloroetà, n m
  • 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)età, n m sin. compl.
  • DDT, n m sigla
  • es 1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofenil)etano, n m
  • es diclorodifeniltricloroetano, n m
  • es DDT, n m sigla
  • en 1,1,1-trichloro-2,2-di(4-chlorophenyl)ethane, n
  • en dichlorodiphenyltrichloroethane, n
  • en DDT, n sigla
  • for C14H9Cl5

  <Química orgànica>

  Compost que es presenta en forma de sòlid en cristalls incolors o com a pols blanca.

  Nota: El diclorodifeniltricloroetà és insoluble en aigua i soluble en dissolvents orgànics com l'acetona, l'èter, el benzè, el tetraclorur de carboni, el querosè, el dioxà i la piridina.

  És el pesticida més conegut i s'ha fet servir de forma generalitzada des de 1939, si bé actualment el seu ús és molt restringit a causa dels danys que provoca en el medi ambient i en la salut de les persones. Es fa servir com a insecticida de contacte, ja que actua travessant la coberta quitinosa dels insectes i els paralitza el sistema nerviós. Aquesta toxicitat es deu al fet que no és biodegradable, que s'acumula en part en el medi ambient i que, a més de ser insoluble en aigua, no s'elimina fàcilment del sòl per escorrentia. En canvi, precisament perquè és soluble en components bastant apolars s'acumula en els teixits adiposos, la qual cosa indueix a un augment de diclorodifeniltricloroetà en la cadena tròfica (vegeu la imatge diclorodifeniltricloroetà 2).

  El diclorodifeniltricloroetà és tòxic per ingestió, inhalació i absorció cutània, especialment en solució. Tot i això, sota algunes circumstàncies té molts més beneficis. S'ha calculat que gràcies a l'eficàcia del diclorodifeniltricloroetà per a controlar malalties transmeses per mosquits, s'ha evitat la mort de 75 milions de persones. La dosi letal per a l'home és de 500 mg per quilogram de pes corporal.

     
 • 3232980   decà <Química orgànica> decà
   
     
  • decà, n m
  • es decano, n m
  • en decane, n
  • for CH3(CH2)8CH3

  <Química orgànica>

  Alcà de cadena lineal de 10 àtoms de carboni, que es presenta com un líquid incolor i té un punt d'ebullició de 174 ºC i un punt de fusió de −30 ºC.

  Nota: El decà és un dels components del petroli que s'obté de les fraccions líquides, particularment del querosè.

  És insoluble en aigua i, a causa del seu caràcter apolar, és soluble en alcohol.

  El decà és l'hidrocarbur estàndard que es fa servir com a substància de referència, com a dissolvent de compostos apolars i en síntesi orgànica.

     
 • 3232981   decahidronaftalè <Química orgànica> decahidronaftalè
   
     
  • decahidronaftalè, n m
  • biciclo[4.4.0]decà, n m sin. compl.
  • decalina, n f sin. compl.
  • es biciclo[4.4.0]decano, n m
  • es decahidronaftaleno, n m
  • es decalina, n f
  • en bicyclo[4.4.0]decane, n
  • en decahydronaphthalene, n
  • en decalin, n
  • for C10H18

  <Química orgànica>

  Hidrocarbur bicíclic format per dos anells de 6 carbonis amb un costat compartit que es presenta en les formes isomèriques cis i trans.

  Nota: En ambdós estereoisòmers, els anells del ciclohexà adopten la conformació de cadira (vegeu la imatge).

  És insoluble en aigua i soluble en alcohol i èter. El punt d'ebullició del trans-decahidronaftalè és 185 ºC i el del cis-decahidronaftalè és 195 ºC. La forma comercial és una mescla de tots dos i fa olor de naftalè.

  S'obté per la hidrogenació catalítica del naftalè. Conté 10 hidrògens més que el naftalè, i és per això que es denomina anteposant al terme naftalè el nombre d'hidrògens que s'hi addicionen. L'estructura del naftalè totalment hidrogenat és abundant en la natura.

  El decahidronaftalè es fa servir sobretot com a dissolvent (d'olis, greixos, ceres, resines i cautxú).

  La denominació decalina, l'equivalent castellà decalina i l'equivalent anglès decalin provenen de la marca comercial Decalin.

     
 • 3232981   decalina <Química orgànica> decalina
   
     
  • decahidronaftalè, n m
  • biciclo[4.4.0]decà, n m sin. compl.
  • decalina, n f sin. compl.
  • es biciclo[4.4.0]decano, n m
  • es decahidronaftaleno, n m
  • es decalina, n f
  • en bicyclo[4.4.0]decane, n
  • en decahydronaphthalene, n
  • en decalin, n
  • for C10H18

  <Química orgànica>

  Hidrocarbur bicíclic format per dos anells de 6 carbonis amb un costat compartit que es presenta en les formes isomèriques cis i trans.

  Nota: En ambdós estereoisòmers, els anells del ciclohexà adopten la conformació de cadira (vegeu la imatge).

  És insoluble en aigua i soluble en alcohol i èter. El punt d'ebullició del trans-decahidronaftalè és 185 ºC i el del cis-decahidronaftalè és 195 ºC. La forma comercial és una mescla de tots dos i fa olor de naftalè.

  S'obté per la hidrogenació catalítica del naftalè. Conté 10 hidrògens més que el naftalè, i és per això que es denomina anteposant al terme naftalè el nombre d'hidrògens que s'hi addicionen. L'estructura del naftalè totalment hidrogenat és abundant en la natura.

  El decahidronaftalè es fa servir sobretot com a dissolvent (d'olis, greixos, ceres, resines i cautxú).

  La denominació decalina, l'equivalent castellà decalina i l'equivalent anglès decalin provenen de la marca comercial Decalin.

     
 • 3232982   degradació <Química orgànica> degradació
   
     
  • degradació, n f
  • es degradación, n f
  • en degradation, n

  <Química orgànica>

  Procés que comporta la descomposició d'un compost en dos o més productes.

  Nota: Una degradació es pot aconseguir per oxidació, per acció de calor o un medi àcid, per acció de dissolvents o per acció bacteriana. Habitualment, ocorre en etapes amb productes intermediaris ben definits.

  Una degradació específica consisteix en la pèrdua d'àtoms de carboni, normalment alifàtics, d'un compost orgànic (vegeu la imatge degradació 1).

  La degradació oxidativa consisteix en el trencament d'un enllaç múltiple en dos compostos carbonílics i, tenint en compte la naturalesa del compost o les condicions que s'apliquen, els compostos carbonílics tenen diferents graus d'oxidació (vegeu la imatge degradació 2).

     
 • 3232576   deliqüescent <Química inorgànica> deliqüescent
   
     
  • deliqüescent, adj
  • es delicuescente, adj
  • en deliquescent, adj

  <Química inorgànica>

  Dit d'un sòlid que absorbeix aigua de l'atmosfera que l'envolta i s'hi dissol fins que esdevé una solució.

     
 • 3451665   denticitat <Química inorgànica> denticitat
   
     
  • denticitat, n f
  • es denticidad, n f
  • en denticity, n
  • sbl κ

  <Química inorgànica>

  Nombre d'àtoms donadors d'un lligand d'un complex que estan enllaçats a l'àtom central mitjançant un enllaç covalent en un complex quan els àtoms donadors no són contigus.

  Nota: En la fórmula del complex, el símbol κ s'utilitza com a prefix del lligand amb el nombre pertinent com a superíndex, el qual indica el nombre d'àtoms del lligand units a l'àtom central.

     
 • 3232984   descarboxilació <Química orgànica> descarboxilació
   
     
  • descarboxilació, n f
  • es descarboxilación, n f
  • en decarboxylation, n

  <Química orgànica>

  Degradació en què s'elimina un grup carboxil en una molècula orgànica en forma de diòxid de carboni.

  Nota: Són objecte de descarboxilació els β-cetoèsters, generalment per escalfament tèrmic, com també els àcids β-cetocarboxílics, segons la reacció de Hunsdiecker (vegeu la imatge descarboxilació 2). És per això que aquesta reacció és emprada per a identificar-los.

  La descarboxilació té interès en síntesi orgànica, ja que és l'última reacció de la síntesi malònica.

     
 • 3232985   deshidro- <Química orgànica> deshidro-
   
     
  • deshidro-, pfx
  • es deshidro-, pfx
  • en dehydro-, pfx

  <Química orgànica>

  Forma prefixada que es fa servir per a designar un compost orgànic que ha estat deshidrogenat, el qual té, per tant, menys hidrògens que el compost del qual deriva.

  Nota: Per exemple, el benzí (o 1,2-dideshidrobenzè) conté 2 hidrògens menys que el benzè.