• http://www.termcat.cat/docs/Taula_Periodica_Elements/
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 
 • 3232758   xarxa cristal·lina <Química inorgànica> xarxa cristal·lina
   
     
  • xarxa cristal·lina, n f
  • es red cristalina, n f
  • en crystal lattice, n

  <Química inorgànica>

  Ordenació de punts en l'espai a l'interior d'un cristall de manera que cadascun d'ells és envoltat de la mateixa manera pels seus veïns, que serveix per a definir-ne l'estructura.

  Nota: Cada punt de la xarxa cristal·lina representa un motiu estructural que es repeteix en el cristall, i pot ser un àtom, una molècula, o un petit grup d'àtoms, molècules o ions.

     
 • 3232759   xarxa de Bravais <Química inorgànica> xarxa de Bravais
   
     
  • xarxa de Bravais, n f
  • es red de Bravais, n f
  • en Bravais lattice, n

  <Química inorgànica>

  Cadascun dels catorze tipus de xarxes cristal·lines tridimensionals que existeixen a la natura.

  Nota: Cada xarxa de Bravais és caracteritzada per una cel·la unitat diferent.

     
 • 3232760   xenó <Química inorgànica> xenó
   
     
  • xenó, n m
  • es xenón, n m
  • en xenon, n
  • sbl Xe

  <Química inorgànica>

  Element del grup 18, del període 5 i del bloc p de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 54 i massa atòmica 131,293.

  Nota: Es coneixen fins a trenta-vuit isòtops del xenó, dels quals nou són estables (124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe, 132Xe, 134Xe i 136Xe).

  El xenó es presenta com un gas incolor i inodor, amb un punt de fusió de -112 ºC i un punt d'ebullició de -108 ºC.

  Només es troba a l'atmosfera terrestre en una abundància molt baixa, del 0,00001 %.

  S'obté per destil·lació fraccionada de l'aire liquat.

  Es presenta en forma de molècules monoatòmiques. A diferència dels gasos nobles més lleugers, s'ha aconseguit fer-lo reaccionar. De fet, va ser el primer gas noble del qual es van obtenir compostos. Avui dia es coneix una varietat relativament àmplia de compostos de xenó, com ara fluorurs (XeF2, XeF4, XeF6), òxids (XeO3, XeO4), oxifluorurs (XeF2O, XeF4O) i, fins i tot, xenats (HXeO4-) i perxenats (XeO64-), que són, potser, els agents oxidants més forts que es coneixen.

  Presenta els estats d'oxidació +2, +4, +6 i +8.

  La raresa i l'alt cost del xenó en limiten les aplicacions, que només s'utilitza en camps molt específics, com l'electrònica.

     
 • 3233344   xilè <Química orgànica> xilè
   
     
  • xilè, n m
  • dimetilbenzè, n m sin. compl.
  • es dimetilbenceno, n m
  • es xileno, n m
  • en dimethylbenzene, n
  • en xylene, n
  • for CH3C6H4CH3

  <Química orgànica>

  Cadascun dels isòmers de l'hidrocarbur aromàtic derivat del toluè amb un metil en orto, meta o para respecte de l'altre, que es presenta com un líquid.

  Nota: El xilè té una densitat aproximada de 0,86 g/cm3. És soluble en alcohol i èter, i insoluble en aigua.

  Té un comportament químic anàleg al del benzè, ja que ambdós compostos pertanyen a la mateixa sèrie homòloga.

  El producte comercial corresponent és una mescla dels tres isòmers, amb predomini del m-xilè i del p-xilè.

  S'obté per destil·lació fraccionada del petroli, del quitrà i del gas d'hulla, o bé per reformat catalític del petroli amb una separació posterior. També és possible obtenir el xilè per alquilació del toluè.

  Es fa servir en gasolines d'aviació o bé com a dissolvent per a resines, laques, esmalts, etc. Té interès en síntesi orgànica, per exemple, en l'obtenció d'insecticides, vitamines i productes farmacèutics. També s'utilitza en la síntesi dels corresponents àcids ftàlics i en l'obtenció de colorants, resines i fibres sintètiques del polièster derivat de l'isòmer para.

     
 • 3233345   xilenol <Química orgànica> xilenol
   
     
  • xilenol, n m
  • dimetilfenol, n m sin. compl.
  • es dimetilfenol, n m
  • es xilenol, n m
  • en dimethylphenol, n
  • en xylenol, n
  • for (CH3)2C6H3OH

  <Química orgànica>

  Cadascun dels sis compostos fenòlics isomèrics equivalents a un fenol amb dos metils, que es presenten com un sòlid cristal·lí incolor de baix punt de fusió.

  Nota: El xilenol és poc soluble en aigua i soluble en els dissolvents orgànics convencionals.

  S'obté en la fracció àcida del residu de la destil·lació del quitrà de carbó.

  Es fa servir com a dissolvent polar d'elevat punt d'ebullició, com a desinfectant, com a insecticida, com a fungicida, com a plastificant i com a additiu per a lubrificants i gasolines, i en la preparació de colorants.