Diccionari de pàdel

 

 

© Autoria: TERMCAT, Centre de Terminologia; Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística Montserrat

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb la col·laboració de: Club Tennis Manresa

 

 

El Diccionari de pàdel recull 76 fitxes terminològiques relacionades amb aquest esport. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès, majoritàriament, i, si escau, notes complementàries.

 

Aquest diccionari és una versió ampliada i actualitzada del tríptic Vocabulari de pàdel elaborat  l'any 2001 pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística Montserrat, amb la revisió del TERMCAT  i la col·laboració d'especialistes del Club Tennis Manresa.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

 

 

Autoria:

 

TERMCATCNL Montserrat

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Club Tennis Manresa

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT. Diccionari de pàdel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/214/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Autoria: TERMCAT, Centre de Terminologia; Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística Montserrat

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb la col·laboració de: Club Tennis Manresa

 

 

El Diccionari de pàdel recull 76 fitxes terminològiques relacionades amb aquest esport. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès, majoritàriament, i, si escau, notes complementàries.

 

Aquest diccionari és una versió ampliada i actualitzada del tríptic Vocabulari de pàdel elaborat  l'any 2001 pel Consorci per a la Normalització Lingüística. Centre de Normalització Lingüística Montserrat, amb la revisió del TERMCAT  i la col·laboració d'especialistes del Club Tennis Manresa.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

 

 

Autoria:

 

TERMCATCNL Montserrat

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

Club Tennis Manresa

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT. Diccionari de pàdel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/214/>

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Authors: TERMCAT, Terminology Centre; Consortium for Linguistic Standardisation. Centre for Linguistic Standardisation Montserrat

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2016

In collaboration with: Club Tennis Manresa

 

 

The online dictionary Diccionari de pàdel  (‘Dictionnary of Padle’) gathers 76 entries related to this sport. Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; documented equivalents in Spanish, English and French; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary.

 

It is the revised and enlarged version of the Vocabulari de pàdel (‘Vocabulary of Padle’) that was elaborated in 2001 by Consortium for Linguistic Standardisation. Centre for Linguistic Standardisation Montserrat and reviewed by TERMCAT, with the collaboration of experts from Club Tennis Manresa.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

 

 

Authors: 

TERMCAT        CNL Montserrat

 

Publisher:

 

TERMCAT

 

 

In collaboration with:

 

Club Tennis Manresa

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT. Diccionari de pàdel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/214/>

 

Last update: 05-11-2018

 

© Autoría: TERMCAT, Centro de Terminología; Consorcio para la Normalización Lingüística. Centro de Normalización Lingüística Montserrat

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2016

Con la colaboración de: Club Tennis Manresa

 

 

El Diccionari de pàdel recoge 76 fichas terminológicas relacionadas con este deporte. Cada término incluye las denominaciones en catalán, una definición, los equivalentes en español, francés e inglés, mayoritariamente, y algunas notas complementarias.

 

Este diccionario es una versión ampliada y actualizada del tríptico Vocabulari de pàdel elaborado  el 2001 por el Consorcio para la Normalización Lingüística. Centro de Normaltzación Lingüística Montserrat, con la revisión de TERMCAT y la colaboración de especialistas del Club Tennis Manresa.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

 

 

Autoría:

 

TERMCATCNL Montserrat

 

Edición:

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

Club Tennis Manresa

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT. Diccionari de pàdel [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/214/>

 

Última actualitzación: 05-11-2018