Terminologia de les curses populars

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (Primera edició: 2016)

 

 

La Terminologia de les curses populars recull 192 fitxes terminològiques relacionades amb aquesta activitat esportiva. Cada terme inclou la denominació o les denominacions sinònimes en català, una definició i, eventualment, notes complementàries. També hi ha els equivalents en castellà, francès, italià i anglès que s’han pogut documentar en fonts de referència. Els equivalents italians han estat cedits per Matteo Rozzarin en col·laboració amb el web ilCoach.net.

 

Aquesta obra es presenta com un primer pas d’un treball encara en curs. S’ha considerat oportú de fer-la pública en l’estat actual del projecte perquè en bona mesura ja pot donar resposta a les necessitats de molts dels usuaris previstos (periodistes, corredors, aficionats, assessors lingüístics, etc.). Per a més detalls, vegeu la Introducció.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Arbre de camp

Infografia interactiva amb termes de l'equipament dels corredors

Jo corro, no faig running

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les curses populars [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/>

 

Darrera actualització: 26-11-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (Primera edició: 2016)

 

 

La Terminologia de les curses populars recull 192 fitxes terminològiques relacionades amb aquesta activitat esportiva. Cada terme inclou la denominació o les denominacions sinònimes en català, una definició i, eventualment, notes complementàries. També hi ha els equivalents en castellà, francès, italià i anglès que s’han pogut documentar en fonts de referència. Els equivalents italians han estat cedits per Matteo Rozzarin en col·laboració amb el web ilCoach.net.

 

Aquesta obra es presenta com un primer pas d’un treball encara en curs. S’ha considerat oportú de fer-la pública en l’estat actual del projecte perquè en bona mesura ja pot donar resposta a les necessitats de molts dels usuaris previstos (periodistes, corredors, aficionats, assessors lingüístics, etc.). Per a més detalls, vegeu la Introducció.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Arbre de camp

Infografia interactiva amb termes de l'equipament dels corredors

Jo corro, no faig running

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les curses populars [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/>

 

Darrera actualització: 26-11-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017 (First edition: 2016)

 

 

The Terminologia de les curses populars (‘Terminology of Popular Races’) gathers 192 entries related to this sport. Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; a definition and additional notes when needed. It also provides the equivalents in Spanish, French, Italian (provided by Matteo Rozzarin in collaboration with ilCoach.net) and English.

 

This work is the first step of an ongoing project. We considered appropriate to publish this terminology in its current state because it can already respond to the needs of many of its intended users (journalists, translators, language advisors, etc.). For more information on the current state of this work, see Introduction (text in Catalan).

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic index, or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Introduction

Concept diagram

Interactive infography with terms of running equipment

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les curses populars [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/>

 

Last update: 26-11-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017 (Primera edición: 2016)

 

 

La Terminologia de les curses populars (‘Terminología de las carreras populares’) recoge 192 fichas terminológicas relacionadas con esta actividad deportiva. Cada término incluye la denominación o las denominaciones sinónimas en catalán, una definición y, eventualmente, notas complementarias. También se ofrecen los equivalentes en español, francés, italiano (cedidos por Matteo Rozzarin en colaboración con el sitio ilCoach.net) e inglés que se han podido documentar en fuentes de referencia.

 

Esta obra se presenta como un primer paso de un proyecto en curso. Se ha considerado oportuno publicarlo en el estado actual del trabajo porque actualmente ya puede dar respuesta a las necesidades de muchos de los usuarios previstos (periodistas, corredores, aficionados, asesores lingüísticos, etc.). Para más información, véase la Introducción (texto en catalán).

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Introducción

Árbol de campo 

Infografía interactiva con términos del equipo de los corredores 

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les curses populars [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/>

 

Última actualitzación: 26-11-2018

 

© Auteur et édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2017 (Première édition : 2016)

 

 

La Terminologia de les curses populars (‘Terminologie des courses populaires’) rassemble 192 termes liés à ce sport. Chaque terme comprend la dénomination préférée en catalan et les synonymes correspondants, le cas échéant; une définition et, éventuellement, des notes supplémentaires. Elle fournit également les équivalents documentés en espagnol, en français, en italien (apportés par Matteo Rozzarin en collaboraton avec ilCoach.net) et en anglais.

 

Ce travail est une première étape dans un travail en cours. Il a été jugé approprié de le publier dans l'état actuel du projet, car il peut maintenant répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs prévus (journalistes, traducteurs, conseillers linguistiques, etc.). Pour plus d'informations sur l'état actuel du projet, voir Introduction (texte en catalan).

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Introduction

Arbre de domaine

Infographie interactive avec termes de l'équipement des coureurs

 

 

Auteur et édition:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les curses populars [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/>

 

Dernière actualisation: 26-11-2018


© Autore e edizione: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (Prima edizione: 2016)

 

 

Questa Terminologia de les curses populars (‘Terminologia delle gare popolare’) riunisce 192 termini relativi a questo sport. Ogni termine include il nome o i nomi di sinonimi catalani, le definizioni e le eventuali note aggiuntive. Ci sono equivalenti anche in spagnolo, francese, italiano e inglese che sono stati documentati in fonti di riferimento. Gli equivalenti italiani sono stati gentilmente forniti da Matteo Rozzarin in collaborazione col sito ilCoach.net.


Questo lavoro è presentato come un primo passo di un lavoro ancora in corso. Si è ritenuto opportuno renderlo pubblico allo stato attuale del progetto al fine di rispondere alle esigenze di molti dei potenziali utilizzatori (giornalisti, piloti, ventilatori, consulenti linguistici, ecc.). Per maggiori dettagli, vedere l'Introduzione.


Facendo click su "Consulta de termes" ('Ricerca di termini'), i termini possono essere cercati in tre modi: con l'accesso agli indici alfabetici (ogni lingua ha un indice proprio), con l’accesso tematico, o introducendo direttamente il termine da cercare in una delle lingue del dizionario, nel riquadro "Text de la consulta" ('Termine da cercare'), opzione che permette di effettuare ricerche semplici o avanzate.Partecipanti

Introduzione

Rappresentazione schematica di concetti

Infografia interattiva di podista 


Jo corro, no faig running

 

 

Autore e edizione:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les curses populars [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/215/>

 


Ultimo aggiornamento: 26-11-2018