Terminologia del finançament alternatiu

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

 

 

La Terminologia del finançament alternatiu és un recull de 37 termes catalans, amb definicions i equivalents en castellà, francès i anglès. És la primera aproximació sectorial a un àmbit relativament nou, que ha crescut sobretot des de l’inici de la crisi financera global i gràcies al ràpid desenvolupament d’Internet i de les noves tecnologies per a fer transaccions econòmiques.

 

La motivació d’aquest treball terminològic respon a la demanda d’assessorament que ens va fer l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya davant la dificultat de denominar en català tota una terminologia nova que ha entrat directament en anglès. En aquell moment, al TERMCAT ja estàvem estudiant alguns casos terminològics d’aquest àmbit, concretament la tipologia de termes relatius al finançament col·lectiu.

 

Amb els casos plantejats per ACCIÓ, a més d’altres termes fruit de la recerca sistemàtica, es va organitzar una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit, en què es van fer propostes per a una vintena de termes. Aquestes propostes han estat estudiades i aprovades pel Consell Supervisor del TERMCAT. La majoria dels termes que formen part d’aquest petit recull, doncs, són termes normalitzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Infografia sobre finançament col·lectiu

Finançament col·lectiuAcceleradora i incubadora: semblances i diferències

 

Més documentació:

Finestra neològica sobre crowdfunding.

Diccionari de criteris terminològics, que inclou dues fitxes sobre els tipus de finançament col·lectiu (crowdfunding).

Sessió de normalització amb especialistes de finançament alternatiu.

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Acció. Generalitat de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del finançament alternatiu [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/217>

 

Darrera actualització: 21-06-2016

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. ACCIÓ - Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

 

 

La Terminologia del finançament alternatiu és un recull de 37 termes catalans, amb definicions i equivalents en castellà, francès i anglès. És la primera aproximació sectorial a un àmbit relativament nou, que ha crescut sobretot des de l’inici de la crisi financera global i gràcies al ràpid desenvolupament d’Internet i de les noves tecnologies per a fer transaccions econòmiques.

 

La motivació d’aquest treball terminològic respon a la demanda d’assessorament que ens va fer l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya davant la dificultat de denominar en català tota una terminologia nova que ha entrat directament en anglès. En aquell moment, al TERMCAT ja estàvem estudiant alguns casos terminològics d’aquest àmbit, concretament la tipologia de termes relatius al finançament col·lectiu.

 

Amb els casos plantejats per ACCIÓ, a més d’altres termes fruit de la recerca sistemàtica, es va organitzar una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit, en què es van fer propostes per a una vintena de termes. Aquestes propostes han estat estudiades i aprovades pel Consell Supervisor del TERMCAT. La majoria dels termes que formen part d’aquest petit recull, doncs, són termes normalitzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Infografia sobre finançament col·lectiu

Finançament col·lectiuAcceleradora i incubadora: semblances i diferències

 

Més documentació:

Finestra neològica sobre crowdfunding.

Diccionari de criteris terminològics, que inclou dues fitxes sobre els tipus de finançament col·lectiu (crowdfunding).

Sessió de normalització amb especialistes de finançament alternatiu.

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

Acció. Generalitat de Catalunya

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del finançament alternatiu [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/217>

 

Darrera actualització: 21-06-2016

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2016

With the support of: Government of Catalonia. ACCIÓ – Agency for Business Competitiveness

 

 

The online dictionary Terminologia del finançament alternatiu (‘Terminology of alternative financing’) gathers 37 Catalan terms, with definitions, and equivalents in Spanish, French and English. This is a terminology work dealing with a fairly new subject field, which has been developing after the global financial crisis appeared and thanks to technologies facilitating transactions.

 

The motivation responds to a demand from ACCIÓ, the Agency for Business Competitiveness of the Catalan Government. On their daily work, they need to have good Catalan terminology available, as terms are created in English in this subject field. At that moment, at TERMCAT, we were already carrying out some research about terms related to crowdfunding. And after further systematic research on alternative financing terminology, a standardisation meeting with experts on this subject field was organised. On that meeting, about twenty terms were discussed. Proposals were then taken into consideration by TERMCAT’s Supervisory Council. Therefore, most of the terms included in this terminology are standardised terms.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Bibliography

 

 

Other documents related to the project:

Infograhic about crowdfunding.

Finestra neològica [a section of TERMCAT website] on crowdfunding.

Diccionari de criteris terminològics, which includes two entries about crowdfunding.

Standardisation meeting with experts on alternative financing.

 

 

Author and Publisher:

TERMCAT

 

 

With the support of:

Acció. Generalitat de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del finançament alternatiu [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/217>

 

Last update: 21-06-2016

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2016

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. ACCIÓ - Agencia para la Competitividad de la Empresa

 

 

La Terminologia del finançament alternatiu (‘Terminología de la financiación alternativa’) es una recopilación de 37 términos catalanes, con definiciones y equivalentes en español, francés e inglés. Es la primera aproximación sectorial a un ámbito relativamente nuevo, que ha crecido sobre todo desde el inicio de la crisis financiera global y gracias al rápido desarrollo de Internet y de las nuevas tecnologías para llevar a cabo transacciones económicas.

 

La motivación de este trabajo terminológico responde a la petición de asesoramiento de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (ACCIÓ) de la Generalidad de Cataluña ante la dificultad de denominar en catalán una nueva terminología que ha entrado directamente en inglés. En aquel momento, en TERMCAT ya estábamos estudiando algunos casos terminológicos de este ámbito, concretamente la tipología de términos relativos a la financiación colectiva.

 

Con los casos planteados por ACCIÓ, además de otros términos fruto de la investigación sistemática, se organizó una sessión de normalización con especialistas del ámbito, en que se hicieron propuestas para una veintena de términos. Estas propuestas han sido estudiadas y aprobadas por el Consejo Supervisor de TERMCAT. La mayoría de los términos que forman parte de esta recopilación, pues, son términos normalizados.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Bibliografia

 

 

Material complementario:

Infografía sobre financiación colectiva

 

Más documentación:

Finestra neològica [Ventana neológica] sobre financiación colectiva.

Diccionari de criteris terminològics, [Diccionario de criterios terminológicos], que incluye dos fichas sobre los tipos de financiación colectiva (crowdfunding).

Sesión de normalización con especialistas de financiación alternativa.

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT 

 

 

Con el apoyo de:

Acció. Generalitat de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del finançament alternatiu [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/217>

 

Última actualitzación: 21-06-2016

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2016

Avec l’appui de : Gouvernement de la Catalogne. ACCIÓ – Agence pour la Compétitivité à l’Entreprise

 

 

La Terminologia del finançament alternatiu contient 37 termes catalans, avec définitions et équivalents en espagnol, français et anglais. Elle constitue la première approche sectorielle à un domaine relativement  neuf, qui a grandi surtout dès le début de la crise financière globale et grâce au développement rapide d’Internet et des nouvelles technologies pour faire des transactions économiques.

 

La motivation de ce travail terminologique répond à la pétition d’assistance de l’Agence pour la Compétitivité à l’Entreprise (ACCIÓ) du Gouvernement de la Catalogne devant la difficulté de nommer en catalan la nouvelle terminologie qui nous est arrivé directement en anglais. Dans ce moment-là, au TERMCAT on était en train d’étudier quelques termes du domaine, concrètement la typologie de termes relatifs au financement collectif.

 

À partir des termes présentés par ACCIÓ, et d’autres termes obtenus de la recherche systématique, on a organisé une session de normalisation avec experts du domaine, ou on a proposé les dénominations pour une vingtaine de termes. Ces dénominations ont été étudiées et approuvées par le Conseil Superviseur du TERMCAT. La plupart de termes contenus dans ce petit recueil, donc, sont des termes normalisés.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultations en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Bibliographie

 

 

Documentation additionnel :

Infographie sur le financemet participatif

 

Finestra neològica [Fenêtre néologique] sur financement participatif.

Diccionari de criteris terminològics [Dictionnaire de critères terminologiques], qui inclut deux entrées sur la typologie de financement participatif.

Session de normalisation avec experts en financement alternatif.

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

 

Avec l’appui de :

Acció. Generalitat de Catalunya

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del finançament alternatiu [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/217>

 

Dernière actualisation: 21-06-2016