Diccionari de gestió ambiental

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (Primera edició en paper: 1997)

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat; Diputació de Barcelona

 

 

El Diccionari de gestió ambiental aplega més de 1.600 termes en català, castellà, anglès i francès i és una actualització de l’obra que va publicar el TERMCAT l’any 1997, la primera que recollia específicament la terminologia mediambiental bàsica en llengua catalana.

  

L’evolució dels darrers vint anys ha fet necessària una ampliació de l’obra original, que incloïa terminologia de caire genèric relacionada amb l’impacte ambiental i els instruments i mesures de control, i d’altra de més específica vinculada al tractament de les aigües, l’ambient atmosfèric, el patrimoni natural, les radiacions o el soroll i les vibracions. Els nous sistemes de tractament dels residus, el canvi climàtic, les tècniques de remediació de sòls o la contaminació lumínica exemplifiquen des d’àmbits diferents aquesta necessitat de publicar-ne una nova edició, ara en línia.

 

El diccionari també incorpora termes procedents de les normes UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari i UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús, traduïdes pel TERMCAT amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració d’un ampli equip d’especialistes i assessors, procedents sobretot del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i dels organismes que hi estan adscrits, d’universitats catalanes, d’entitats de recerca i de l’àmbit de la consultoria.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

La publicació vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals i estudiants que treballen en l’àmbit de la gestió del medi en empreses, associacions i administracions, així com per al públic en general. Us convidem, doncs, a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

Infografies: 

Gestió ambientalCanvi climàtic

 

Relat visual 21a Conferència de les Parts (COP21) sobre canvi climàtic en el marc de les Nacions Unides 

 

Documents edició impresa (1997) 

Equip de treball

Introducció

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

 Generalitat de CatalunyaDiputació de Barcelona

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de gestió ambiental [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/218/>

 

Darrera actualització: 15-03-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (Primera edició en paper: 1997)

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat; Diputació de Barcelona

 

 

El Diccionari de gestió ambiental aplega més de 1.600 termes en català, castellà, anglès i francès i és una actualització de l’obra que va publicar el TERMCAT l’any 1997, la primera que recollia específicament la terminologia mediambiental bàsica en llengua catalana.

  

L’evolució dels darrers vint anys ha fet necessària una ampliació de l’obra original, que incloïa terminologia de caire genèric relacionada amb l’impacte ambiental i els instruments i mesures de control, i d’altra de més específica vinculada al tractament de les aigües, l’ambient atmosfèric, el patrimoni natural, les radiacions o el soroll i les vibracions. Els nous sistemes de tractament dels residus, el canvi climàtic, les tècniques de remediació de sòls o la contaminació lumínica exemplifiquen des d’àmbits diferents aquesta necessitat de publicar-ne una nova edició, ara en línia.

 

El diccionari també incorpora termes procedents de les normes UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari i UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús, traduïdes pel TERMCAT amb el suport de la Diputació de Barcelona.

 

L’obra ha estat elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració d’un ampli equip d’especialistes i assessors, procedents sobretot del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i dels organismes que hi estan adscrits, d’universitats catalanes, d’entitats de recerca i de l’àmbit de la consultoria.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

La publicació vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals i estudiants que treballen en l’àmbit de la gestió del medi en empreses, associacions i administracions, així com per al públic en general. Us convidem, doncs, a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

Infografies: 

Gestió ambientalCanvi climàtic

 

Relat visual 21a Conferència de les Parts (COP21) sobre canvi climàtic en el marc de les Nacions Unides 

 

Documents edició impresa (1997) 

Equip de treball

Introducció

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

 Generalitat de CatalunyaDiputació de Barcelona

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de gestió ambiental [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/218/>

 

Darrera actualització: 15-03-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017 (First printed edition: 1997)

With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Territory and Sustainability; Diputació de Barcelona

 

 

The Diccionari de gestió ambiental (‘Environmental Management Dictionary’) gathers more than 1,600 terms in Catalan, Spanish, English and French, and is the update of the work that TERMCAT published in 1997, the first that gathered terminology on environmental sciences in Catalan.

 

The evolution of the last twenty years has made necessary to extension the original work over, that included general terminology related to environmental impact, tools and control measures, and other more specific related to water treatment, atmosphere, natural wealth, radiations or noise and vibrations. The new systems of waste treatment, the climate change, soil remediation techniques or light pollution are some of the examples of the need to publish a new edition, now online.

 

The dictionary also includes terms from the UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari and UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús standards, translated into Catalan by TERMCAT.

 

This is a work by TERMCAT with the collaboration of a large group of experts and advisors from the Catalan Government, Catalan universities, research groups and private companies. 

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

 

Infographics: 

• Environmental Management 

• Climate Change 

Visual storytelling on the Paris COP21 (climate change)

 

 

Documentation printed edition (1997)

Work team

Introduction

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

With the support of:

 Generalitat de CatalunyaDiputació de Barcelona

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de gestió ambiental [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/218/>

 

Last update: 15-03-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017 (Primera edición impresa: 1997)

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Territorio y Sostenibilidad; Diputación de Barcelona

 

 

El Diccionari de gestió ambiental (‘Diccionario de gestión ambiental’) incluye más de 1.600 términos en catalán, castellano, inglés y francés, y constituye una actualización de la obra que TERMCAT publicó en 1997, la primera que recogía específicamente la terminología sobre medio ambiente en lengua catalana.

  

La evolución de los últimos veinte años ha hecho necesaria una ampliación de la obra original, que incluía terminología de carácter más genérico relacionada con el impacto ambiental y los instrumentos y medidas de control, y otra de más específica vinculada al tratamiento de las aguas, el ambiente atmosférico, el patrimonio natural, las radiaciones o el ruido y las vibraciones. Los nuevos sistemas de tratamiento de los residuos, el cambio climático, las técnicas de remediación de suelos o la contaminación lumínica ejemplifican des de ámbitos distintos esta necesidad de publicar una nueva edición, ahora en línea.

 

El diccionario también incorpora términos procedentes de las normas UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari i UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús, traducidas al catalán por TERMCAT con el apoyo de la Diputación de Barcelona.

 

La obra ha sido elaborada por TERMCAT con la colaboración de un amplio equipo de especialistas y asesores, procedentes sobre todo del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya y de los organismos adscritos a este, de universidades catalanes, entidades de investigación y del ámbito de la consultoría.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso a la lista temática de las denominaciones en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

La publicación pretende ser una herramienta práctica de referencia para todos los profesionales y estudiantes que trabajan en el ámbito de la gestión del medio ambiente en empresas, asociaciones y Administración, así como para el público en general. Os invitamos pues a utilizarla y difundirla y a hacernos llegar cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

 

Infografías:

• Gestión ambiental

• Cambio climático 

Relato visual sobre el cambio climàtico 

 

Documentación edición impresa (1997) 

Equipo de trabajo

Introducción

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

Con el apoyo de:

 Generalitat de CatalunyaDiputació de Barcelona

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de gestió ambiental [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/218/>

 

Última actualitzación: 15-03-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2017 (Première édition imprimée : 1997)

Avec l'appui de : Gouvernement de la Catalogne. Ministère du Territoire et Durabilité ; Diputació de Barcelona

 

 

Le Diccionari de gestió ambiental (‘Dictionnaire de la gestion environnementale’) contient plus de 1.600 termes en catalan, espagnol, anglais et français, et représente une mise à jour du travail que TERMCAT a publié en 1997, le premier qui recollait la terminologie sur l’environnement en langue catalane.

 

L’évolution des derniers vingt années a fait nécessaire une agrandissement de l’œuvre originale, qui contenait terminologie de caractère plus générique liée à l’impact environnementale et les instruments et mesures de control, et d’autre de plus spécifique liée au traitement des eaux, l’atmosphère, le patrimoine naturel, les radiations, le bruit et les vibrations. Les nouveaux systèmes de traitement des déchets, le changement climatique, les techniques de dépollutions des sols ou la pollution lumineuse sont des exemples de cette nécessité de publier une nouvelle édition, maintenant en ligne.

 

Le dictionnaire inclut aussi des termes des normes UNE-EN ISO 14050 Gestió ambiental. Vocabulari et UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús, traduites par TERMCAT.

 

Celui-ci est un travail de TERMCAT avec la collaboration d’un grand groupe d’experts et consultants du Gouvernement Catalan, des universités catalanes, de centres de recherche et d’entreprises.


Les fiches peuvent être consultées en cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’). Cette option fait possible la consultation alphabétique de tous les termes à partir des langues contenus dans les fiches selon le cas, et aussi la consultation thématique à partir des dictionnaires d’origine. L’espace « Text de la consulta » (‘Texte  de la consultation') permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Arbre de domaine

 

Infographies : 

• Gestion environnementale 

• Changement climatique 

Storytelling visuel sur la COP21 à Paris (changement climatique) 

 

 

Documentation édition imprimée (1997)

Équipe de travail

Introduction

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

Avec l'appui de :

 Generalitat de CatalunyaDiputació de Barcelona

 


TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de gestió ambiental [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/218/>

 

Dernière actualisation: 15-03-2018