Terminologia de les varietats vitivinícoles

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016-2017

 

 

La Terminologia de les varietats vitivinícoles és un recull dedicat als ceps, els raïms i els vins de les DO catalanes.

 

D’una banda, conté les fitxes que corresponen a les 48 varietats que hi ha autoritzades a Catalunya d’acord amb el Reial decret 313/2016, de 29 de juliol. Així doncs, la inclusió en aquest recull d’unes determinades varietats, i no d’unes altres, ve donat pel marc legal de referència de les DO. Aquestes fitxes apleguen un total de 79 termes catalans, amb definicions i notes, i equivalents en castellà, francès i anglès, principalment, però també, puntualment, en gallec, italià, occità, portuguès o alemany. Pel que fa a les definicions, cal dir que en cada fitxa s’han recollit tres conceptes diferents: el cep, el raïm i el vi. Aquesta síntesi ha estat possible perquè la resta de camps informatius de la fitxa (denominacions catalanes, equivalents en altres llengües i notes) és sempre coincident per a tots tres conceptes.

 

D’una altra banda, hi trobem, també, 4 fitxes de criteris generals que expliquen el tractament en català de qüestions lingüístiques lligades a aquesta terminologia, com ara el gènere gramatical assignat als noms dels ceps, els raïms i els vins; l’ús de la majúscula i la minúscula en escriure aquests noms; el tractament donat als manlleus, o la consideració de la sinonímia i les variants lingüístiques documentades. A més d’aquestes fitxes de criteris generals, en les fitxes terminològiques es detallen els criteris específics aplicats en cada cas.

 

El TERMCAT va publicar la primera edició d’aquest recull el setembre de 2016, amb les 42 varietats que apareixien en el Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, vigent en aquell moment. Prèviament s’havien acordat les propostes de fitxa en una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit, que posteriorment van ser estudiades i aprovades en sessions de treball del Consell Supervisor. Durant el 2017, s'han estudiat les noves varietats autoritzades (6), també amb el vistiplau dels especialistes i la posterior ratificació del Consell Supervisor. Així doncs, tots els continguts d’aquest recull corresponen a termes i criteris normalitzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català (varietat blanca | varietat negra | criteris generals), o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les varietats vitivinícoles [en línia]Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219>

 

 

Darrera actualització: 19-09-2017

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2016-2017

 

 

La Terminologia de les varietats vitivinícoles és un recull dedicat als ceps, els raïms i els vins de les DO catalanes.

 

D’una banda, conté les fitxes que corresponen a les 48 varietats que hi ha autoritzades a Catalunya d’acord amb el Reial decret 313/2016, de 29 de juliol. Així doncs, la inclusió en aquest recull d’unes determinades varietats, i no d’unes altres, ve donat pel marc legal de referència de les DO. Aquestes fitxes apleguen un total de 79 termes catalans, amb definicions i notes, i equivalents en castellà, francès i anglès, principalment, però també, puntualment, en gallec, italià, occità, portuguès o alemany. Pel que fa a les definicions, cal dir que en cada fitxa s’han recollit tres conceptes diferents: el cep, el raïm i el vi. Aquesta síntesi ha estat possible perquè la resta de camps informatius de la fitxa (denominacions catalanes, equivalents en altres llengües i notes) és sempre coincident per a tots tres conceptes.

 

D’una altra banda, hi trobem, també, 4 fitxes de criteris generals que expliquen el tractament en català de qüestions lingüístiques lligades a aquesta terminologia, com ara el gènere gramatical assignat als noms dels ceps, els raïms i els vins; l’ús de la majúscula i la minúscula en escriure aquests noms; el tractament donat als manlleus, o la consideració de la sinonímia i les variants lingüístiques documentades. A més d’aquestes fitxes de criteris generals, en les fitxes terminològiques es detallen els criteris específics aplicats en cada cas.

 

El TERMCAT va publicar la primera edició d’aquest recull el setembre de 2016, amb les 42 varietats que apareixien en el Reial decret 740/2015, de 31 de juliol, vigent en aquell moment. Prèviament s’havien acordat les propostes de fitxa en una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit, que posteriorment van ser estudiades i aprovades en sessions de treball del Consell Supervisor. Durant el 2017, s'han estudiat les noves varietats autoritzades (6), també amb el vistiplau dels especialistes i la posterior ratificació del Consell Supervisor. Així doncs, tots els continguts d’aquest recull corresponen a termes i criteris normalitzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català (varietat blanca | varietat negra | criteris generals), o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari). 

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les varietats vitivinícoles [en línia]Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219>

 

 

Darrera actualització: 19-09-2017

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2016-2017

 

 

The Terminologia de les varietats vitivinícoles [‘Terminology of Wine Grape Varieties’] collects 52 entries about grapevines, grapes and wines from Catalan Designations of Origin.

 

On one side, there are 4 entries about general linguistic criteria dealing with gender, loan words or geographycal denominations.

 

On the other side, the terminology gathers 48 Catalan terms, with definitions, notes, and term equivalents in Spanish, French, and English. Equivalents in Galician, Italian, Occitan, Portuguese, or German are also available in some cases. Definitions display three concepts: grapevine, grape and wine.

 

standardisation meeting with experts on wine-making was held. Proposals from this meeting were then taken into consideration by TERMCAT’s Supervisory Council. As a result, all terms and criteria included in this terminology are standardised terms and criteria.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three different ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team 

Bibliography 

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les varietats vitivinícoles [en línia]Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219>

 

 

Last update: 19-09-2017

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2016-2017

 

 

La Terminologia de les varietats vitivinícoles es un recopilatorio dedicado a las vides, las uvas y los vinos de las DO catalanas.

 

Por un lado, contiene las fichas que corresponden a las 48 variedades autorizadas en Cataluña según el Real Decreto 313/2016, de 29 de julio. Así pues, la inclusión en este recopilatorio de unas determinades variedades, y no de otras, viene dado por el marco legal de referencia de las DOEstas fichas incluyen un total de 79 términos catalanes, con definiciones y notas, y equivalentes en castellano, francés e inglés, principalmente, pero también, puntualmente, en gallego, italiano, occitano, portuguès o alemán. En cuanto a las definiciones, cabe decir que en cada ficha se recogen tres conceptos diferentes: la vid, la uva i el vino. Esta síntesis ha sido posible porque el resto de campos informativos de la ficha (denominaciones catalanas, equivalentes en otras lenguas y notas) es siempre coincidente para los tres conceptos.

 

Asimismo, incluye 4 fichas de criterios generales que explican el tratamiento en catalán de cuestiones lingüísticas relacionadas con esta terminología, como es el género gramatical asignado a los nombres de las vides, las uvas y los vinos; el uso de la mayúscula y la minúscula al escribir estos nombres; el tratamiento dado a los préstamos, o la consideración de la sinonimia y las variantes lingüísticas documentadas. A parte de estas fichas de criterios generales, en las fichas terminológicas se detallan los criterios específicos aplicados en cada caso.

 

TERMCAT publicó la primera edición de este recopilatorio en septiembre de 2016, con las 42 variedades que aparecían en el Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, vigente en aquel momento. Previamente se habían acordado las propuestas de ficha en una sesión de normalización con especialistas del ámbito, que posteriormente fueron estudiadas y aprobadas en sesiones de trabajo del Consejo Supervisor. Durante el 2017, se han estudiado las nuevas variedades autorizadas (6), también con el visto bueno de los especialistes y la posterior ratificación del Consejo Supervisor. Así pues, todos los contenidos de esta obra corresponden a términos y criterios normalizados.

 

Desde la pestaña “Consulta de términos”, se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras diferentes: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán (variedad blanca | variedad negra | criterios generales), o mediante búsquedas simples o avanzadas (directamente en el cuadro “Texto de la consulta”, o en cualquiera de las lenguas del diccionario).Equipo de trabajo

Bibliografía

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les varietats vitivinícoles [en línia]Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219>

 

Última actualitzación: 19-09-2017

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2016-2017

 

 

La Terminologie des variétés vitivinicoles contient 52 fiches terminologiques dédiées aux vignes, aux raisins et aux vins des appellations d’origine catalanes.

 

D’un côté, elle contient les fiches qui correspondent aux 48 variétés autorisées en Catalogne d’après le Décret royal 313/2016, du 29 juillet. Ces fiches incluent un total de 79 termes catalans, avec définitions et notes, et équivalents surtout en espagnol, en français et en anglais, mais aussi, ponctuellement, en galicien, en portugais, en italien, en allemand et en occitan. En ce qui concerne les définitions, chaque fiche regroupe trois notions différentes: la vigne, le raisin et le vin. Cette synthèse a été possible parce que les autres champs informatifs de la fiche terminologique (dénominations catalanes, équivalents et notes) coïncident pour les trois concepts.

 

D’un autre côté, cette terminologie contient aussi 4 fiches de critères généraux qui traitent sur des aspects linguistiques liés aux dénominations catalanes de cette terminologie, par exemple le genre grammatical des noms des vignes, des raisins et des vins ; l’utilisation de la lettre majuscule et minuscule dans ces noms ; le traitement des emprunts, ou la considération de la synonymie et des variantes linguistiques documentés. En plus, dans les fiches terminologiques s’expliquent les critères spécifiques appliqués dans chaque cas.

 

Les termes et les critères de cette terminologie ont été étudiés dans une session de normalisation avec experts du domaine et postérieurement ont été approuvés en sessions de travail du Conseil Superviseur du TERMCAT. En conséquence, toutes les fiches de cette terminologie correspondent à termes et critères normalisés.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultations en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Bibliographie

 

 

Auteur et édition :

 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les varietats vitivinícoles [en línia]Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2016-2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/219>

 

Dernière actualisation: 19-09-2017