Lèxic multilingüe de la indústria

 

 

Aquest lèxic recull més de tretze mil termes en català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius de Catalunya.

Aquest diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions desitgem que aquesta versió faciliti la consulta de les informacions i també la seva actualització constant. Amb aquesta voluntat encoratgem tots els usuaris que ens facin arribar els seus comentaris per a millorar l'obra.

 

Crèdits
Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari), accedir a l’agrupació per àrees temàtiques, o fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la indústria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

Aquest lèxic recull més de tretze mil termes en català amb els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als sectors industrials més representatius de Catalunya.

Aquest diccionari és la versió en línia del Lèxic multilingüe de la indústria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambdues institucions desitgem que aquesta versió faciliti la consulta de les informacions i també la seva actualització constant. Amb aquesta voluntat encoratgem tots els usuaris que ens facin arribar els seus comentaris per a millorar l'obra.

 

Crèdits
Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari), accedir a l’agrupació per àrees temàtiques, o fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la indústria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

This lexicon gathers more than thirteen thousand terms in Catalan with the equivalents in Spanish, French and English, related to the most representative industry sectors in Catalonia.

 

This is the online version for the Lèxic multilingüe de la indústria ('Multilingual Lexicon of Industry'), a work produced by TERMCAT with the Catalan Government’s Innovation, Universities and Enterprise Department. Both institutions wish that this version facilitates the information consultation and the constant updating. With this aim we encourage all users to send us their comments in order to improve the work.

 

Crèdits
Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language); using the Accés temàtic ('Thematic access') in Catalan (it gathers denominations by thematic areas); or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this third option allows simple or advanced searches. TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la indústria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22/>

 

Last update: 01-02-2019

 

Este léxico recoge más de trece mil términos en catalán con los equivalentes en castellano, francés e inglés, relativos a los sectores industriales más representativos de Cataluña.

 

Este diccionario es la versión en línea del Lèxic multilingüe de la indústria ('Léxico multilingüe de la industria'), obra elaborada por TERMCAT con el apoyo del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalitat de Catalunya. Ambas instituciones deseamos que esta versión facilite la consulta de las informaciones y también su constante actualización. Con esta voluntad animamos a todos los usuarios a que nos hagan llegar sus comentarios para mejorar la obra.

 

Crèdits
Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas; o utilizar el acceso temático en catalán (agrupa las denominaciones por áreas temáticas); o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario). TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la indústria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22/>

 

Última actualitzación: 01-02-2019

 

Ce lexique recueille plus de treize mil termes en catalan avec les équivalents en espagnol, français et anglais, relatifs aux secteurs industriels le plus représentatifs de la Catalogne.

 

Ce dictionnaire est la version en ligne du Lèxic multilingüe de la indústria (« Lexique multilingue de l’industrie »), ouvrage élaboré par TERMCAT avec le soutien du Département d’Innovation, Universités et Entreprise du Gouvernement Catalan. Les deux institutions souhaitions que cette version facilite la consultation des informations et aussi l’actualisation permanente. Avec cette volonté encourageons tous les usagers à nous envoyer leurs commentaires pour améliorer l’ouvrage.

 

Crèdits
Pròleg
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ; en utilisant un accès thématique en catalan (regroupe les dénominations par thèmes) ; ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic multilingüe de la indústria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/22/>

 

Dernière actualisation: 01-02-2019