Terminologia de les migracions

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2016)

Amb el suport de: Govern d'Andorra

 

 

La Terminologia de les migracions recull 113 termes relacionats amb els moviments migratoris, com ara tipus de desplaçaments, situacions en què es poden trobar els migrants o efectes de les migracions. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

Aquest conjunt de termes forma part, alhora, d’un diccionari més ampli dedicat a les relacions internacionals. En el moment actual, els moviments migratoris estan a l’ordre del dia i per aquest motiu s’ha considerat oportú publicar la terminologia bàsica d’aquest àmbit en un diccionari específic.

 

Una vintena dels termes que s’inclouen en aquest recull han requerit un estudi aprofundit, ja sigui perquè presentaven algun problema denominatiu o bé perquè eren complexos des d’un punt de vista conceptual. Per això es va organitzar una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit, en què es va analitzar cada cas en particular per a arribar a una denominació i una definició de consens. Aquests termes han estat ratificats després en les sessions de treball del Consell Supervisor del TERMCAT. Per tant, es tracta de termes normalitzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

Material complementari:

Infografia sobre la condició de refugiat

La condició de refugiat

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Govern d'Andorra

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, Centre de Terminologia. Terminologia de les migracions [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/223/>

 

Darrera actualització: 29-01-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2016)

Amb el suport de: Govern d'Andorra

 

 

La Terminologia de les migracions recull 113 termes relacionats amb els moviments migratoris, com ara tipus de desplaçaments, situacions en què es poden trobar els migrants o efectes de les migracions. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

Aquest conjunt de termes forma part, alhora, d’un diccionari més ampli dedicat a les relacions internacionals. En el moment actual, els moviments migratoris estan a l’ordre del dia i per aquest motiu s’ha considerat oportú publicar la terminologia bàsica d’aquest àmbit en un diccionari específic.

 

Una vintena dels termes que s’inclouen en aquest recull han requerit un estudi aprofundit, ja sigui perquè presentaven algun problema denominatiu o bé perquè eren complexos des d’un punt de vista conceptual. Per això es va organitzar una sessió de normalització amb especialistes de l’àmbit, en què es va analitzar cada cas en particular per a arribar a una denominació i una definició de consens. Aquests termes han estat ratificats després en les sessions de treball del Consell Supervisor del TERMCAT. Per tant, es tracta de termes normalitzats.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

Material complementari:

Infografia sobre la condició de refugiat

La condició de refugiat

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Govern d'Andorra

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, Centre de Terminologia. Terminologia de les migracions [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/223/>

 

Darrera actualització: 29-01-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2019 (First edition: 2016)

With the support of: Government of Andorra

 

 

The online dictionary Terminologia de les migracions (‘Terminology of Migrations’) gathers 113 terms related to migratory movements, such as kinds of displacements, situations that migrants can go through, or effects of migrations. Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish, French and English; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary.

 

These terms are part of a wider dictionary on international relations. At present, migratory movements are a topical issue. It is for that reason that it has been deemed convenient to publish the basic terminology of this field in a dictionary.

 

Some of the terms contained in this online dictionary (around twenty terms) have been studied in detail, either because the Catalan denomination was not clearly established or either because the concept was hard to define due to its complexity. For this reason, a standardisation meeting with experts was held to examine each term individually, with the aim of agreeing on a denomination and a definition. These terms were then approved by TERMCAT’s Supervisory Council in one of its regular meetings. Thus, these terms have now the category of standardised terms.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Bibliography

 

 

Other documents related to the project:

Infographic on the condition of refugee

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

With the support of:

Govern d'Andorra

 

 

TERMCAT, Centre de Terminologia. Terminologia de les migracions [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/223/>

 

Last update: 29-01-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2019 (Primera edición: 2016)

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra

 

 

La Terminologia de les migracions (‘Terminología de las migraciones’) contiene 113 términos relacionados con los movimientos migratorios, como tipos de desplazamientos, situaciones en las que pueden encontrarse los migrantes o efectos de las migraciones. Todas las fichas terminológicas contienen una denominación en catalán; sinónimos, si los hay; equivalentes en castellano, francés e inglés; definición, y notas explicativas o ejemplificadoras cuando se ha estimado conveniente.

 

Este conjunto de términos forma parte, a su vez, de un diccionario más amplio dedicado a las relaciones internacionales. En el momento actual, los movimientos migratorios están a la orden del día y por este motivo se ha considerado oportuno publicar la terminologia bàsica de este ámbito en un diccionario específico.

 

Una veintena de los términos incluidos en este diccionario en línea han requerido un estudio profundizado, bien porque presentaban algún problema denominativo, bien porque eran complejos desde un punto de vista conceptual. Por eso se organizó una sesión de normalización con especialistas en migraciones, en la que se analizó cada caso en particular para acordar de forma consensuada una denominación y una definición. Dichos términos han sido ratificados posteriormente en las sesiones de trabajo del Consejo Supervisor de TERMCAT. Así pues, se trata de términos normalizados.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Bibliografía

 

Material complementario:

Infografía sobre la condición  de refugiado

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

Con el apoyo de:

Govern d'Andorra

 

 

TERMCAT, Centre de Terminologia. Terminologia de les migracions [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/223/>

 

Última actualitzación: 29-01-2019

 

© Auteur et édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2019 (Première édition : 2016)

Avec l’appui de: Gouvernement d’Andorre

 

 

Le dictionnaire en ligne Terminologia de les migracions (‘Terminologie des migrations’) contient 113 termes liés aux mouvements migratoires, par exemple les types de déplacements, les situations qui peuvent arriver aux migrants ou les effets des migrations. Chaque entrée du dictionnaire contient une dénomination en catalan ; des synonymes, le cas échéant ; des équivalents en espagnol, français et anglais ; la définition en catalan, et, éventuellement, des notes avec information additionnelle sur le terme.

 

Ce recueil de termes fait partie d’un dictionnaire plus large dédié aux relations internationales. À l’heure actuelle, les mouvements migratoires sont à l’ordre du jour et c’est pourquoi on a considéré opportun de publier un dictionnaire spécifique avec la terminologie basique de ce domaine.

 

Une vingtaine des termes inclus dans ce dictionnaire en ligne ont demandé une étude approfondie, soit parce qu’ils avaient quelque problème dénominatif, soit parce qu’ils étaient complexes du point de vue conceptuel. Pour cette raison, on a organisé une session de normalisation, une réunion de travail avec différents spécialistes en migrations dans laquelle on a analysé chaque cas terminologique individuellement pour fixer une dénomination et une définition d’un commun accord. Ces termes ont été postérieurement approuvés en sessions de travail du Conseil Superviseur du TERMCAT. Ils sont, donc, des termes normalisés.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Bibliographie

 

Documentation additionnelle :

Infographie sur la condition de refugié

 

 

Auteur et édition : 

TERMCAT

 

Avec l’appui de :

Govern d'Andorra

 

 

TERMCAT, Centre de Terminologia. Terminologia de les migracions [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/223/

 

Dernière actualisation: 29-01-2019