Terminologia dels drets humans

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2017)

Amb el suport de: Govern d’Andorra

 

 

La Terminologia dels drets humans recull 155 termes relacionats amb l’esfera dels drets humans. Aquesta terminologia aplega els principals drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els drets col·lectius i les llibertats fonamentals de les persones. També inclou algunes violacions greus dels drets humans. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

Els drets humans i les llibertats fonamentals són objecte de protecció del dret internacional i del dret intern dels estats democràtics. Així mateix, constitueixen un focus d’interès i de treball d’actors internacionals i actors humanitaris, que vetllen per promocionar-los i defensar-los, i denuncien els casos en què es vulneren, sovint vinculats a conflictes armats, migracions forçades o determinats règims polítics. Per aquest motiu s’ha considerat convenient publicar la terminologia bàsica d’aquest àmbit, que forma part, alhora, d’un diccionari més ampli dedicat a les relacions internacionals.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

Material complementari:

Infografia sobre els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans (en català). També disponible en castellà i en anglès.

Declaració Universal dels Drets Humans

 

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Govern d'Andorra

  

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets humans [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/228/>

 

Darrera actualització: 29-01-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2019 (Primera edició: 2017)

Amb el suport de: Govern d’Andorra

 

 

La Terminologia dels drets humans recull 155 termes relacionats amb l’esfera dels drets humans. Aquesta terminologia aplega els principals drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals, així com els drets col·lectius i les llibertats fonamentals de les persones. També inclou algunes violacions greus dels drets humans. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

Els drets humans i les llibertats fonamentals són objecte de protecció del dret internacional i del dret intern dels estats democràtics. Així mateix, constitueixen un focus d’interès i de treball d’actors internacionals i actors humanitaris, que vetllen per promocionar-los i defensar-los, i denuncien els casos en què es vulneren, sovint vinculats a conflictes armats, migracions forçades o determinats règims polítics. Per aquest motiu s’ha considerat convenient publicar la terminologia bàsica d’aquest àmbit, que forma part, alhora, d’un diccionari més ampli dedicat a les relacions internacionals.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

Material complementari:

Infografia sobre els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans (en català). També disponible en castellà i en anglès.

Declaració Universal dels Drets Humans

 

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Govern d'Andorra

  

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets humans [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/228/>

 

Darrera actualització: 29-01-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2019 (First edition: 2017)

With the support of: Government of Andorra

 

 

The online dictionary Terminologia dels drets humans (‘Terminology of human rights’) gathers 155 terms related to the field of human rights. The present dictionary contains the most relevant civil, political, economic, social and cultural rights, as well as collective rights and fundamental freedoms of people. It also includes the most serious violations of human rights. Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish, French and English; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary.

 

Human rights and fundamental freedoms are subject of protection of international law and internal law in democratic states. They constitute as well a focus of interest of international actors and humanitarian actors, who work for their promotion and protection, and report the situations where these rights are violated, which are often connected with armed conflicts, forced migrations or certain political regimes. It is for that reason that it has been deemed convenient to publish the basic terminology of this field. In turn, this terminology is part of a wider dictionary on international relations.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Bibliography

 

Other documents related to the project:

Infographic on the rights contained in the Universal Declaration of Human Rights (in Catalan). Also available in Spanish and English.

 

 

Author and publisher: 

TERMCAT

 

With the support of: 

Govern d'Andorra

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets humans [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/228/>

 

Last update: 29-01-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2019 (Primera edición: 2017)

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra

 

 

La Terminologia dels drets humans (‘Terminología de los derechos humanos’) contiene 155 términos relativos al campo de los derechos humanos. La presente terminología reúne los principales derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como los derechos colectivos y las libertades fundamentales de las personas. También incluye algunas violaciones graves de los derechos humanos. Cada ficha terminológica contiene una denominación en catalán; sinónimos, si los hay; equivalentes en castellano, francés e inglés; definición, y notas explicativas o ejemplificadoras cuando se ha estimado conveniente.

 

Los derechos humanos y las libertades fundamentales son objeto de protección del derecho internacional y del derecho interno de los estados democráticos. Asimismo, constituyen un foco de interés y de trabajo de actores internacionales y actores humanitarios, que velan por promocionarlos y defenderlos, y denuncian los casos en los que se vulneran, a menudo vinculados a conflictos armados, migraciones forzadas o determinados regímenes políticos. Por este motivo se ha considerado oportuno publicar la terminología básica de este ámbito, que forma parte, a su vez, de un diccionario más amplio dedicado a las relaciones internacionales.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Bibliografía

 

Material complementario:

Infografía sobre los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en catalán). También disponible en castellano y en inglés.

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

Con el apoyo de:

Govern d'Andorra

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets humans [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/228/>

 

Última actualitzación: 29-01-2019

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2019 (Première édition : 2017)

Avec l’appui de: Gouvernement d’Andorre

 

 

La Termionlogia dels drets humans (‘Terminologie des droits de l’homme’) contient 155 termes liés à la sphère des droits de l’homme. La présente terminologie recueille les principaux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, ainsi que les droits collectifs et les libertés fondamentales des personnes. Ce dictionnaire inclut aussi les plus graves violations des droits de l’homme. Chaque entrée du dictionnaire contient une dénomination en catalan ; des synonymes, le cas échéant ; des équivalents en espagnol, français et anglais ; la définition en catalan, et, éventuellement, des notes avec information additionnelle sur le terme.

 

Les droits de l’homme et les libertés fondamentales font objet de protection du droit international et du droit interne des états démocratiques. De même, ils constituent un centre d’intérêt et de travail d’acteurs internationaux et acteurs humanitaires, qui veillent à les protéger et à les défendre, et qui dénoncent les cas où ils sont violés, souvent liés aux conflits armés, migrations forcées ou certains régimes politiques. C’est pourquoi on a considéré opportun de publier la terminologie basique de ce domaine, laquelle fait partie d’un dictionnaire plus large dédié aux relations internationales.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Bibliographie

 

Documentation additionnelle :

Infographie sur les droits contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (en catalan). Aussi disponible en espagnol et anglais.

 

 

Auteur et édition :  

TERMCAT

 

Avec l’appui de : 

Govern d'Andorra

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia dels drets humans [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/228/>

 

Dernière actualisation: 29-01-2019