Diccionari dels mercats financers

 

 

Aquest diccionari recull prop de sis-cents termes amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als mercats financers i corresponents a set àmbits temàtics: organització, estructura i funcionament, persones i entitats, actius, operacions, procés de contractació i anàlisi d'actius i emissors.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari dels mercats financers, un projecte conjunt entre el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT que sistematitza per primera vegada la terminologia financera en català.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Autoria:

Enciclopèdia Catalana

TERMCAT

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES. Diccionari dels mercats financers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/23/>

 

 

Darrera actualització: 01-06-2018

 

Aquest diccionari recull prop de sis-cents termes amb les denominacions i la definició en català i els equivalents en castellà, francès i anglès, relatius als mercats financers i corresponents a set àmbits temàtics: organització, estructura i funcionament, persones i entitats, actius, operacions, procés de contractació i anàlisi d'actius i emissors.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari dels mercats financers, un projecte conjunt entre el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Terminologia TERMCAT que sistematitza per primera vegada la terminologia financera en català.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Autoria:

Enciclopèdia Catalana

TERMCAT

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES. Diccionari dels mercats financers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/23/>

 

 

Darrera actualització: 01-06-2018

 

This dictionary gathers about six hundred terms with the Catalan definition and equivalents in Spanish, French and English, related to financial markets and corresponding to seven thematic fields: organization, structure and functioning, people and entities, assets, transactions, hiring process and assets and issuers analysis.

 

It is the online version for the Diccionari dels mercats financers, a joint project carried out by the Catalan Government Economy and Finance Department and TERMCAT that systematizes for the first time the financial terminology in Catalan.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES. Diccionari dels mercats financers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/23/>

 

Last update: 01-06-2018

 

Este diccionario recoge cerca de seiscientos términos con la definición en catalán y los equivalentes en castellano, francés e inglés, relativos a los mercados financieros y correspondientes a siete ámbitos temáticos: organización, estructura y funcionamiento, personas y entidades, activos, operaciones, proceso de contratación y análisis de activos y emisores.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari dels mercats financers ('Diccionario de los mercados financieros'), un proyecto conjunto entre el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya y el Centro de Terminología TERMCAT que sistematiza por primera vez la terminología financiera en catalán.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES. Diccionari dels mercats financers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/23/>

 

Última actualitzación: 01-06-2018

 

Ce dictionnaire recueille près de six cents termes avec la définition en catalan et les équivalents en espagnol, français et anglais, relatifs aux marchés des capitaux et correspondants à sept domaines differents: organisation, structure et fonctionnement, personnes et entités, actifs, opérations, processus d’embauchage et analyses d’actifs et émetteurs.

Il s'agit de la version en ligne du Diccionari dels mercats financers, un projet conjoint entre le Département de l’Economie et Finances du Gouvernement Catalan et TERMCAT qui systématise pour la première fois la terminologie financière en catalan.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Bibliografia

 

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES. Diccionari dels mercats financers [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2009. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/23/>

 

Dernière actualisation: 01-06-2018