Diccionari de telecomunicacions

 

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb el suport de: Govern d'Andorra

 

 

Aquest diccionari aplega 3.640 termes vinculats al tractament de la informació, a la tecnologia de telecomunicació, a la tecnologia electrònica, als sistemes i serveis de telecomunicació i a la telemàtica. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà i anglès; i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de telecomunicacions, elaborat l'any 2007 per la Universitat Politècnica de Catalunya, el TERMCAT i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).Documents associats  (extrets de l'edició en paper)

Equip de treball

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

 

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

TERMCAT

 

Edició:    

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

 Govern d'Andorra

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de telecomunicacions [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/235/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Autoria: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologia; Enciclopèdia Catalana

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb el suport de: Govern d'Andorra

 

 

Aquest diccionari aplega 3.640 termes vinculats al tractament de la informació, a la tecnologia de telecomunicació, a la tecnologia electrònica, als sistemes i serveis de telecomunicació i a la telemàtica. En presenta les denominacions i la definició en català, i els equivalents en castellà i anglès; i, quan s’ha considerat necessari, notes complementàries.

 

Es tracta de la versió en línia del Diccionari de telecomunicacions, elaborat l'any 2007 per la Universitat Politècnica de Catalunya, el TERMCAT i Enciclopèdia Catalana, amb la col·laboració de nombrosos especialistes de l’àmbit.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).Documents associats  (extrets de l'edició en paper)

Equip de treball

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

 

 

Autoria:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

TERMCAT

 

Edició:    

TERMCAT

 

 

Amb el suport de:

 Govern d'Andorra

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de telecomunicacions [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/235/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Authors: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Terminology Centre; Enciclopèdia Catalana

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre

With the support of: Government of Andorra

 

 

This dictionary gathers 3.640 terms related to telecommunications. Each terminological entry contains denominations in Catalan, equivalents in Spanish, Franch and English, a definition in Catalan and explanatory notes, when necessary.

 

It is the online version for the Diccionari de telecomunicacions ("Dictionary of telecommunicactions"), published by Universitat Politècnica de Catalunya, TERMCAT and Enciclopèdia Catalana in 2007.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.Associated documents (extracted from the paper version)

Work team

Foreword

Introduction

Concept diagram

 

 

Authors:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

TERMCAT

 

 

Publisher:

TERMCAT

 

 

With the support of:

 Govern d'Andorra

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de telecomunicacions [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/235/>

 

Last update: 29-09-2018

 

© Autoría: Universidad Politécnica de Cataluña; TERMCAT, Centro de Terminología; Enciclopèdia Catalana

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra

 

 

Este diccionario recoge 3.640 términos vinculados al tratamiento de la información, la tecnología de telecomunicación, la tecnologia electrónica, los sistemas y servicios de telecomunicación y la telemática.  Presenta las denominaciones y la definición en catalán, y los equivalentes en espanyol, francès e inglés; y, cuando se ha considerado necesario, notas complementarias.

 

Se trata de la versión en línea del Diccionari de telecomunicacions, elaborado en 2007 por la Universidad Politécnica de Cataluña, TERMCAT y Enciclopèdia Catalana, con  la colaboración de numerosos especialistas del ámbito.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.Documentos asociados  (de la edición en papel)

Equipo de trabajo

Prólogo

Introducción

Árbol de campo

 

 

Autoría:

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

TERMCAT

 

Edición:    

TERMCAT

 

 

Con el apoyo de:

 Govern d'Andorra

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de telecomunicacions [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/235/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

© Auteurs: Universitat Politècnica de Catalunya; TERMCAT, Centre de Terminologie; Enciclopèdia Catalana

© Édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2017

Avec l’appui de: Gouvernement d’Andorre

 

 

Ce dictionnaire recueille 3.640 termes du domaine des télécommunications. Chaque entrée du dictionnaire contient dénominations et définition en catalan et des équivalents en espagnol, français et anglais; éventuellement, des notes avec information additionnelle sur le terme.

 

Il s’agit de la version en ligne du Diccionari de telecomunicacions ("Dictionnaire de télécommunications"), élaboré par Universitat Politècnica de Catalunya,  TERMCAT et Enciclopèdia Catalana en 2007.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.Documentation associée (extraite de la version papier)

 

Équipe de travail

Prologue

Introduction

Arbre de domaine

 

 

Auteurs :

Universitat Politècnica de Catalunya

Enciclopèdia Catalana

TERMCAT

 

Édition :

TERMCAT

 

 

Avec l’appui de :

 Govern d'Andorra

 

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de telecomunicacions [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/235/>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018