Terminologia de la ciberseguretat

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb el suport de: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat recull 260 termes relacionats amb els atacs, els mitjans tècnics de seguretat, els comportaments socials vinculats amb aquest àmbit i també les tecnologies que tenen una incidència rellevant en les estratègies de ciberseguretat. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i altres experts de l'àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Atès que l’àmbit de la ciberseguretat és clau en la societat digital, aquest projecte pretén oferir un conjunt de terminologia obert a l’actualització que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.

 

La selecció de nomenclatura s'ha centrat sobretot en aquells termes que són exclusius de la ciberseguretat i en les tecnologies que hi tenen una especial incidència. Catorze dels termes que s’inclouen en aquest recull són provisionals i requereixen un estudi aprofundit perquè presenten problemes denominatius. Actualment,  s’està valorant amb experts de l’àmbit quina alternativa catalana seria la més adequada i per això els trobareu marcats amb un asterisc en la consulta del diccionari, amb la indicació de les alternatives en estudi en l’apartat de nota. Complementàriament, els trobareu també en una enquesta que presenta cada cas en particular per a arribar a una denominació de consens. Si els coneixeu, us animem a completar l’enquesta i així tindrem més punts de vista per trobar les alternatives amb més possibilitats d’implantació.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Enquesta sobre els termes en estudi

Infografia 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

  

Autoria i edició:

TERMCAT 

 

Amb el suport de:

Cesicat

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Darrera actualització: 07-02-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb el suport de: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat recull 260 termes relacionats amb els atacs, els mitjans tècnics de seguretat, els comportaments socials vinculats amb aquest àmbit i també les tecnologies que tenen una incidència rellevant en les estratègies de ciberseguretat. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i altres experts de l'àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Atès que l’àmbit de la ciberseguretat és clau en la societat digital, aquest projecte pretén oferir un conjunt de terminologia obert a l’actualització que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.

 

La selecció de nomenclatura s'ha centrat sobretot en aquells termes que són exclusius de la ciberseguretat i en les tecnologies que hi tenen una especial incidència. Catorze dels termes que s’inclouen en aquest recull són provisionals i requereixen un estudi aprofundit perquè presenten problemes denominatius. Actualment,  s’està valorant amb experts de l’àmbit quina alternativa catalana seria la més adequada i per això els trobareu marcats amb un asterisc en la consulta del diccionari, amb la indicació de les alternatives en estudi en l’apartat de nota. Complementàriament, els trobareu també en una enquesta que presenta cada cas en particular per a arribar a una denominació de consens. Si els coneixeu, us animem a completar l’enquesta i així tindrem més punts de vista per trobar les alternatives amb més possibilitats d’implantació.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Enquesta sobre els termes en estudi

Infografia 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

  

Autoria i edició:

TERMCAT 

 

Amb el suport de:

Cesicat

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Darrera actualització: 07-02-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017

With the support of: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)Terminologia de la ciberseguretat (‘Terminology of cibersecurity’) gathers 260 terms related to the attacks, the technical security means and the social behaviours associated with this domain, as well as the technologies that have a significant impact on cybersecurity policies. Each terminological entry contains a denomination in Catalan; synonyms, if there are any; equivalents in Spanish, French and English; a definition and explanatory o exemplifying notes when deemed necessary.

 

This work is the result of a collaboration between TERMCAT, CESICAT, the Information Security Centre of Catalonia, and other experts in the field who are referenced in the Work team document.  Since the cybersecurity domain is key in the digital society, this project seeks to provide a compilation of terminology that is open to updating and that will facilitate the communication in Catalan in this domain and will contribute to the understanding and spreading of the most relevant concepts.

 

The nomenclature selection has focused mainly on the terms that are exclusive of cybersecurity and the technologies that have a special incidence on it. Fourteen of the terms included in this compilation are provisional and require a thorough study provided that they present denominative problems. We are currently reviewing them with the help of a group of experts in the field to determine which Catalan alternative would be the most suitable for each case and that is why you will find these terms marked with an asterisk when you consult the dictionary, as well as an indication of the alternatives under study in the note section. Additionally, you will find them in a survey that presents each particular case to come up with a consensual denomination. If you know these terms, we encourage you to fill in the survey and this way we will obtain more points of view to find the alternatives with more chances of success in term implantation.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic index, or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Bibliography

 

Other documents related to the project:

Infography 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

 

Author and publisher:

TERMCAT 

 

 

With the support of:

Cesicat

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/

 

 

Last update: 07-02-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017

Con el apoyo de: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat (‘Terminología de la ciberseguridad’) recoge 260 términos relacionados con los ataques, los medios técnicos de seguridad, los comportamientos sociales vinculados con este ámbito y también las tecnologías que tienen una incidencia relevante en las estrategias de ciberseguridad. Cada ficha terminológica contiene una denominación catalana; sinónimos, en caso de haberlos; equivalentes en castellano, francés e inglés; definición y notas explicativas o ejemplificadoras cuando se ha creído conveniente.

 

La obra es fruto de la colaboración entre el TERMCAT, el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) y otros expertos del ámbito, referenciados en el documento Equipo de trabajo.  Dado que el ámbito de la ciberseguridad es clave en la sociedad digital, este proyecto pretende ofrecer un conjunto de terminología abierto a la actualización que facilite la comunicación en catalán en este ámbito y que ayude a la comprensión y la divulgación de los conceptos más relevantes.

 

La selección de nomenclatura se ha centrado sobre todo en aquellos términos que son exclusivos de la ciberseguridad y en las tecnologías que tienen una especial incidencia en ella. Catorce de los términos incluidos en esta recopilación son provisionales y requieren un estudio profundizado porque presentan problemas denominativos. Actualmente, se está valorando con expertos del ámbito qué alternativa catalana sería la más adecuada para cada caso y por eso estos términos están marcados con un asterisco en la consulta del diccionario. Además, en el apartado de nota, encontrarán la indicación de las alternativas en estudio. Complementariamente, los encontrarán en una encuesta que presenta cada caso en particular para llegar a una denominación de consenso. Si los conocen, los alentamos a rellenar la encuesta y así tendremos más puntos de vista para hallar las alternativas con más posibilidades de implantación.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Bibliografía

 

 

Material complementario:

Encuesta sobre los términos en estudio

Infografía 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT 

 

Con el apoyo de:

Cesicat

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Última actualitzación: 07-02-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2017

Avec l’appui de : Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat (‘Terminologie de la cybersécurité’) rassemble 260 termes liés aux attaques, aux moyens techniques de sécurité, aux comportements sociaux associés à ce domaine et aussi des termes liés aux technologies qui ont une incidence significative sur les politiques de cybersécurité. Chaque fiche terminologique contient une dénomination catalane; synonymes, le cas échéant; équivalents en espagnol, en français et en anglais; définition et, éventuellement, des notes explicatives ou d’exemple.

 

Cet ouvrage a été élaboré conjointement par TERMCAT, CESICAT, le Centre de Sécurité de l’Information de la Catalogne, et d’autres experts dans le domaine dont les noms figurent dans le document Équipe de travail.  Puisque le domaine de la cybersécurité est clé dans la société numérique, ce projet vise à fournir un recueil de terminologie ouvert à la mise à jour qui facilite la communication en catalan dans le domaine et qui contribue à la compréhension et la diffusion des concepts principaux.

 

La sélection de nomenclature a porté essentiellement sur les termes qui sont exclusifs de la cybersécurité et sur les technologies qui y ont une incidence spéciale. Quatorze des termes inclus dans ce recueil sont provisionnels et requièrent un étude approfondi étant donné qu’ils présentent des problèmes dénominatifs. En ce moment, une évaluation avec des experts du domaine est en cours, dans le but de déterminer quelle alternative catalane serait la plus adéquate pour chaque cas. C’est pour cela que vous verrez ces termes marqués d’un astérisque quand vous consultez le dictionnaire, avec une indication des alternatives en étude dans la section des notes. À titre complémentaire, vous les trouverez dans un questionnaire qui présente chaque cas particulier pour parvenir à une dénomination consensuelle. Si vous les connaissez, nous vous encourageons à répondre au questionnaire et de cette façon nous obtiendrons d’autres points de vue pour trouver les alternatives qui ont le plus de chances d’implantation dans l’usage.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Bibliographie

 

 

Documentation additionnelle :

Infographie 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme 

 

Auteur et édition :

TERMCAT 

 

Avec l’appui de :

Cesicat

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Dernière actualisation: 07-02-2018