Terminologia de la ciberseguretat

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (Primera edició: 2017)

Amb el suport de: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat recull més de 260 termes relacionats amb els atacs, els mitjans tècnics de seguretat, els comportaments socials vinculats amb aquest àmbit i també les tecnologies que tenen una incidència rellevant en les estratègies de ciberseguretat. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i altres experts de l'àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Atès que l’àmbit de la ciberseguretat és clau en la societat digital, aquest projecte pretén oferir un conjunt de terminologia obert a l’actualització que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.

 

La selecció de nomenclatura s'ha centrat sobretot en aquells termes que són exclusius de la ciberseguretat i en les tecnologies que hi tenen una especial incidència. 

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Infografia 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

  

Autoria i edició:

TERMCAT 

 

Amb el suport de:

Cesicat

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (Primera edició: 2017)

Amb el suport de: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat recull més de 260 termes relacionats amb els atacs, els mitjans tècnics de seguretat, els comportaments socials vinculats amb aquest àmbit i també les tecnologies que tenen una incidència rellevant en les estratègies de ciberseguretat. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT, el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) i altres experts de l'àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Atès que l’àmbit de la ciberseguretat és clau en la societat digital, aquest projecte pretén oferir un conjunt de terminologia obert a l’actualització que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.

 

La selecció de nomenclatura s'ha centrat sobretot en aquells termes que són exclusius de la ciberseguretat i en les tecnologies que hi tenen una especial incidència. 

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Bibliografia

 

 

Material complementari:

Infografia 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

  

Autoria i edició:

TERMCAT 

 

Amb el suport de:

Cesicat

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Darrera actualització: 29-09-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018 (First edition: 2017)

With the support of: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)Terminologia de la ciberseguretat (‘Terminology of cibersecurity’) gathers more than 260 terms related to the attacks, the technical security means and the social behaviours associated with this domain, as well as the technologies that have a significant impact on cybersecurity policies. Each terminological entry contains a denomination in Catalan; synonyms, if there are any; equivalents in Spanish, French and English; a definition and explanatory o exemplifying notes when deemed necessary.

 

This work is the result of a collaboration between TERMCAT, CESICAT, the Information Security Centre of Catalonia, and other experts in the field who are referenced in the Work team document.  Since the cybersecurity domain is key in the digital society, this project seeks to provide a compilation of terminology that is open to updating and that will facilitate the communication in Catalan in this domain and will contribute to the understanding and spreading of the most relevant concepts.

 

The nomenclature selection has focused mainly on the terms that are exclusive of cybersecurity and the technologies that have a special incidence on it. 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic index, or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Bibliography

 

Other documents related to the project:

Infography 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

 

Author and publisher:

TERMCAT 

 

 

With the support of:

Cesicat

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/

 

 

Last update: 29-09-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018 (Primera edición: 2017)

Con el apoyo de: Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat (‘Terminología de la ciberseguridad’) recoge más de 260 términos relacionados con los ataques, los medios técnicos de seguridad, los comportamientos sociales vinculados con este ámbito y también las tecnologías que tienen una incidencia relevante en las estrategias de ciberseguridad. Cada ficha terminológica contiene una denominación catalana; sinónimos, en caso de haberlos; equivalentes en castellano, francés e inglés; definición y notas explicativas o ejemplificadoras cuando se ha creído conveniente.

 

La obra es fruto de la colaboración entre el TERMCAT, el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) y otros expertos del ámbito, referenciados en el documento Equipo de trabajo.  Dado que el ámbito de la ciberseguridad es clave en la sociedad digital, este proyecto pretende ofrecer un conjunto de terminología abierto a la actualización que facilite la comunicación en catalán en este ámbito y que ayude a la comprensión y la divulgación de los conceptos más relevantes.

 

La selección de nomenclatura se ha centrado sobre todo en aquellos términos que son exclusivos de la ciberseguridad y en las tecnologías que tienen una especial incidencia en ella. 

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Bibliografía

 

 

Material complementario:

Infografía 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT 

 

Con el apoyo de:

Cesicat

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Última actualitzación: 29-09-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018 (Première édition : 2017)

Avec l’appui de : Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT)

 

 

La Terminologia de la ciberseguretat (‘Terminologie de la cybersécurité’) rassemble plus de 260 termes liés aux attaques, aux moyens techniques de sécurité, aux comportements sociaux associés à ce domaine et aussi des termes liés aux technologies qui ont une incidence significative sur les politiques de cybersécurité. Chaque fiche terminologique contient une dénomination catalane; synonymes, le cas échéant; équivalents en espagnol, en français et en anglais; définition et, éventuellement, des notes explicatives ou d’exemple.

 

Cet ouvrage a été élaboré conjointement par TERMCAT, CESICAT, le Centre de Sécurité de l’Information de la Catalogne, et d’autres experts dans le domaine dont les noms figurent dans le document Équipe de travail.  Puisque le domaine de la cybersécurité est clé dans la société numérique, ce projet vise à fournir un recueil de terminologie ouvert à la mise à jour qui facilite la communication en catalan dans le domaine et qui contribue à la compréhension et la diffusion des concepts principaux.

 

La sélection de nomenclature a porté essentiellement sur les termes qui sont exclusifs de la cybersécurité et sur les technologies qui y ont une incidence spéciale. 

 

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Bibliographie

 

 

Documentation additionnelle :

Infographie 'La ciberseguretat, terme a terme'

 

Ciberseguretat, terme a terme 

 

Auteur et édition :

TERMCAT 

 

Avec l’appui de :

Cesicat

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la ciberseguretat [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/239/>

 

Dernière actualisation: 29-09-2018