Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3562942   V30 <Enginyeria sanitària i ambiental> V30
   
     
  • V30, n m
  • es V30
  • en V30

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Paràmetre de control del tractament de fangs activats consistent en el volum ocupat pel fang del líquid de mescla quan 1 L d'aquest líquid es deixa sedimentar en una proveta durant 30 min.

  Les seves unitats són els mil·lilitres de fang per litre.

     
 • 3562584   VACM <Enginyeria marítima> VACM
   
     
  • correntòmetre de mitjana vectorial, n m
  • VACM, n m sigla
  • es correntímetro de promedio vectorial
  • es VACM sigla
  • en vector averaging current meter
  • en VACM sigla

  <Enginyeria marítima>

  ^Correntòmetre^ que es caracteritza pel fet d'utilitzar un rotor com a element sensor, per a mesurar la velocitat del corrent, i un compàs electrònic que enregistra com s'orienta el correntòmetre amb el corrent, respecte al nord magnètic, per a mesurar-ne la direcció.

  Aquesta orientació es duu a terme mitjançant un penell fixat al cos del correntòmetre, de manera que aquest gira sobre el seu eix vertical, fermat al ^fondeig^, fins a assolir la direcció imposada pel corrent. Les dades enregistrades es processen internament tot seguint un algorisme conegut per mitjana aritmètica de vectors per components. Aquest algorisme consisteix en la mitjana, al llarg d'un període de temps determinat pel període de mostreig, dels components del vector resultant de la velocitat i la direcció mesurades pel correntòmetre. Un cop feta la mitjana dels components, es calcula finalment el vector resultant.

  Nota: VACM és la sigla corresponent al terme anglès vector averaging current meter.

     
 • 3562767   vacuum extraction <Enginyeria sanitària i ambiental> vacuum extraction
   
     
  • extracció per bomba de buit, n f
  • extracció per rentatge, n f sin. compl.
  • es extracción por bomba de vacío
  • es extracción por lavado
  • en vacuum extraction

  <Enginyeria sanitària i ambiental>

  Separació de metalls o d'altres compostos contaminants presents en un sòl mitjançant l'ús de diferents dissolvents que es posen en contacte amb el sòl.

     
 • 3565236   valid area <Enginyeria del transport> valid area
   
     
  • àrea de validesa, n f
  • es zona de validez
  • en valid area

  <Enginyeria del transport>

  Zona del diagrama ^humitat^-^densitat seca^ d'un ^sòl^, situada per sobre de la corba de l'^assaig Proctor^ de referència, normal o modificat segons el cas, i entre les línies d'isosaturació corresponents als límits imposats al ^grau de saturació^ en el projecte o, si no n'hi ha, en el plec general.

  A l'àrea de validesa ha de situar-se almenys un 60 % dels punts representatius de cada un dels assaigs individuals duts a terme per determinar la humitat i la densitat in situ durant el control de ^compactació^ d'un lot determinat, per a l'acceptació d'aquesta compactació, i, a més, s'ha de complir la resta de les condicions mínimes imposades tant en el valor mitjà de la densitat com en un 40 % dels punts restants.

     
 • 3563721   valve <Enginyeria hidràulica> valve
   
     
  • vàlvula, n f
  • es válvula
  • en valve

  <Enginyeria hidràulica>

  Mecanisme que es pot col·locar en una canonada, en una cambra, etc., per a regular, interrompre o restablir el pas d'un fluid.

  Les vàlvules utilitzades en conductes de pressió, accionades manualment a voluntat i que funcionen segons els mateixos principis que les aixetes, poden ser vàlvules d'assentament, vàlvules de comporta, o de guillotina, vàlvules de papallona i vàlvules de bola.

  Mentre que en les vàlvules d'assentament un obturador cònic es desplaça, en fer girar el seu cargol, en la mateixa direcció del fluid fins a tancar l'orifici que li serveix d'assentament, en les vàlvules de comporta, o de guillotina, l'obturador talla la vena fluida transversalment. En les vàlvules de papallona, l'obturador gira angularment al voltant d'un eix transversal situat a l'interior del conducte, i en les vàlvules de bola l'obturador és una bola que, mitjançant una molla, s'ajusta en l'assentament, que és de perfil esfèric. Hi ha nombroses vàlvules d'accionament automàtic, algunes de les quals es tanquen i s'obren en funció de la pressió del fluid i del sentit en què s'exerceix: són les anomenades vàlvules de retenció o ^antiretorns^ o clapetes, que s'instal·len a les conduccions, a l'entorn de les bombes i d'altres aparells, etc. N'hi ha, però, que romanen obertes mentre hi hagi una pressió normal del fluid en la conducció; si aquesta varia, el mateix fluid arrossega l'element obturador tot tancant-les. També són d'accionament automàtic les vàlvules de flotador, en les quals un flotador les tanca quan puja el nivell de líquid al dipòsit i les torna a obrir quan baixa. En són exemples les vàlvules emprades en els carburadors dels automòbils, i també les vàlvules de seguretat, que consisteixen en una carcassa on hi ha instal·lada una molla que empeny un tap i que té una certa resistència regulable a deformar-se, de manera que si la pressió del sistema supera aquesta resistència la molla s'encongeix, tot arrossegant el tap i obrint el dispositiu. En el cas de les ^electrovàlvules^, l'obturador és accionat per un interruptor que permet actuar sobre un electroimant acoblat a la tija de la vàlvula. En les vàlvules reductores de pressió, anomenades també vàlvules reductores de retenció i vàlvules transformadores de pressió, una membrana perforada, un èmbol, un tap, etc., són sotmesos, per una de les cares, a una pressió més elevada que la que es vol regular, i, per l'altra, a la pressió, més reduïda, regulada. Les forces resultants d'ambdues pressions són compensades i equilibrades mitjançant molles i, eventualment, pel pes de l'element obturador. Quan la pressió regulada assoleix el seu límit superior, la força que exerceix, sumada a l'acció de la molla, venç l'esforç a què és sotmès per la cara de la pressió elevada i tanca el pas, que s'obre de bell nou quan disminueix la pressió que la vàlvula ha de reduir. Aquests tipus de vàlvules són molt utilitzats en determinades instal·lacions, com les de proveïment d'aigua, que tenen la connexió de servei en zones elevades, cosa que pot provocar una pressió excessiva a les zones baixes, amb el consegüent risc de ruptures a la conducció, o també en aplicacions industrials que treballen amb vapor o gasos comprimits i en instal·lacions domèstiques de butà i propà, en les quals aquests gasos són fornits per bombones on es mantenen liquats per pressió. També s'usen les anomenades vàlvules mantenidores de pressió, que permeten mantenir-ne un valor mínim aigua amunt de la seva posició. Un exemple típic d'aplicació és un sistema de proveïment d'aigua a una població amb dues zones, l'una més elevada que l'altra, de les quals la més elevada ha de tenir prioritat en el subministrament; així, si se situa una vàlvula mantenidora de pressió entre tots dos espais, només hi passarà aigua cap a la zona baixa si la pressió de la zona elevada supera un mínim fixat.

     
 • 3563008   valve box <Enginyeria hidràulica> valve box
   
     
  • arqueta de vàlvules, n f
  • es arqueta de válvulas
  • en valve box
  • en valve casket

  <Enginyeria hidràulica>

  Arqueta de forma paral·lelepipèdica, oberta pel damunt, que se situa sobre el canal de regatge, la canonada, etc., i que conté les vàlvules per a regular la distribució de l'aigua.

     
 • 3563008   valve casket <Enginyeria hidràulica> valve casket
   
     
  • arqueta de vàlvules, n f
  • es arqueta de válvulas
  • en valve box
  • en valve casket

  <Enginyeria hidràulica>

  Arqueta de forma paral·lelepipèdica, oberta pel damunt, que se situa sobre el canal de regatge, la canonada, etc., i que conté les vàlvules per a regular la distribució de l'aigua.

     
 • 3563104   valve station <Enginyeria hidràulica> valve station
   
     
  • caseta de vàlvules, n f
  • es caseta de válvulas
  • en valve station

  <Enginyeria hidràulica>

  Caseta que se sol construir annexa a certes instal·lacions de pressió per la qual passa la conducció i on es concentren les ^vàlvules^ previstes en l'obra, per qüestions de seguretat o de control del sistema.

     
 • 3562586   Van der Meer formula <Enginyeria marítima> Van der Meer formula
   
     
  • fórmula de Van der Meer, n f
  • es fórmula de Van der Meer
  • en Van der Meer formula

  <Enginyeria marítima>

  Equació per a obtenir el pes del material del ^mantell principal^ d'un ^dic en talús^, en funció de l'^altura d'ona^ incident, de la permeabilitat de la secció, del grau d'inclinació del talús, del període de l'onatge incident i del grau d'avaria amb què es dissenya l'estructura.

     
 • 3563929   vane test <Enginyeria del terreny i cartogràfica> vane test
   
     
  • assaig de molinet, n m
  • es ensayo de molinete
  • en vane test

  <Enginyeria del terreny i cartogràfica>

  Assaig, generalment in situ, que permet de determinar la resistència al tall d'un sòl saturat sense drenatge.

  Consisteix a fer girar unes petites pales metàl·liques inserides prèviament en el terreny. El parell torsor necessari per a generar una superfície cilíndrica de trencament està relacionat amb la resistència al tall buscada.