Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 3563358   factor d'equivalència de vehicles pesants <Enginyeria del transport> factor d'equivalència de vehicles pesants
   
     
  • factor d'equivalència de vehicles pesants, n m
  • es factor de equivalencia de vehículos pesados
  • en heavy-vehicle adjustment factor

  <Enginyeria del transport>

  Factor que s'aplica dividint la intensitat de trànsit real o esperada per tal d'obtenir la intensitat de trànsit que produiria el mateix efecte si tots els vehicles fossin lleugers.

  En alguns sistemes de càlcul també es pot aplicar multiplicant la capacitat o la intensitat de servei. S'obté a partir de l'equivalent de pesant, que és el nombre de vehicles lleugers que produeixen el mateix efecte que un tipus determinat de vehicle pesant.

     
 • 3563359   factor d'hora punta <Enginyeria del transport> factor d'hora punta
   
     
  • factor d'hora punta, n m
  • es factor de hora punta
  • en peak-hour factor

  <Enginyeria del transport>

  Quocient entre la intensitat de trànsit de l'^hora punta^ o d'una determinada ^hora X^ de l'any i quatre vegades la intensitat de trànsit dels 15 min més carregats d'aquesta hora.

  És una mesura de les fluctuacions de trànsit que es produeixen durant l'hora. S'usa per a augmentar la ^intensitat de projecte^ en els càlculs que s'efectuen per a determinar les dimensions i les característiques que ha de tenir una carretera o un carrer i en els que s'efectuen per a millorar les ^ordenacions^ o ^regulacions de trànsit^ o per a determinar el ^nivell de servei^.

     
 • 3563360   factor d'utilització de carril <Enginyeria del transport> factor d'utilització de carril
   
     
  • factor d'utilització de carril, n m
  • es factor de utilización de carril
  • en adjustment factor for lane utilization

  <Enginyeria del transport>

  Factor usat en el càlcul del ^nivell de servei^ d'un ^grup de carrils^ d'un accés a una intersecció semaforitzada per a tenir en compte la falta d'uniformitat en l'ús dels diferents carrils del grup de carrils.

     
 • 3565123   factor de desgast <Enginyeria del transport> factor de desgast
   
     
  • factor de desgast, n m
  • es factor de desgaste

  <Enginyeria del transport>

  Factor usat per a determinar el tipus de material més idoni a utilitzar en la fabricació d'una ^marca viària^.

  És funció de la situació de la marca viària, de la ^textura superficial^ del ^paviment^, del tipus de via i d'ample de ^calçada^ i de la ^intensitat mitjana diària^.

     
 • 3563353   factor de dissabtes <Enginyeria del transport> factor de dissabtes
   
     
  • factor de dissabtes, n m
  • es factor de sábados

  <Enginyeria del transport>

  Quocient entre la intensitat de trànsit mitjana anual dels dissabtes i la intensitat de trànsit mitjana anual dels dies laborables.

     
 • 3563354   factor de diumenges <Enginyeria del transport> factor de diumenges
   
     
  • factor de diumenges, n m
  • es factor de domingos

  <Enginyeria del transport>

  Quocient entre la intensitat de trànsit mitjana anual dels diumenges i la intensitat de trànsit mitjana anual dels dies laborables.

     
 • 3563355   factor de festius <Enginyeria del transport> factor de festius
   
     
  • factor de festius, n m
  • es factor de festivos

  <Enginyeria del transport>

  Quocient entre la ^intensitat mitjana diària^ i la intensitat de trànsit mitjana anual dels dies laborables.

  Alhora, és el resultat de sumar el ^factor de dissabtes^, el ^factor de diumenges^ i 5 i dividir-ho tot plegat per 7. S'usa per a estimar la intensitat mitjana diària d'una ^estació d'aforament secundària^ o d'una ^estació d'aforament de cobertura^.

     
 • 3562267   factor de forma del sediment <Enginyeria marítima> factor de forma del sediment
   
     
  • factor de forma del sediment, n m
  • es factor de forma del sedimento
  • en shape factor of sediment

  <Enginyeria marítima>

  Coeficient d'esfericitat adimensional que indica el grau d'arrodoniment d'una partícula de sediment.

     
 • 3565124   factor de luminància <Enginyeria del transport> factor de luminància
   
     
  • factor de luminància, n m
  • es factor de luminancia
  • en luminance factor

  <Enginyeria del transport>

  Quocient entre la luminància observada en un cos i la d'un difusor perfecte, és a dir, la d'un difusor que no absorbeixi gens de llum i l'emitància del qual, per tant, sigui igual a la seva il·luminació.

  S'usa per a avaluar la visibilitat diürna dels elements de senyalització en funció del color, sia elements de ^senyalització vertical^, de ^marques viàries^ o d'^abalisament^.

     
 • 3563356   factor de nocturnitat <Enginyeria del transport> factor de nocturnitat
   
     
  • factor de nocturnitat, n m
  • es factor de nocturnidad

  <Enginyeria del transport>

  Quocient entre la intensitat de trànsit mitjana dels dies laborables d'un mes determinat i la quantitat de trànsit mitjana que passa entre les 6 del matí i les 10 del vespre, dels dies laborables del mateix mes.