Diccionari d’energia solar

 

 

© Autoria: Marta de Blas i Abante (Universitat Politècnica de Catalunya); Jaume Serrasolses i Domènech

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (edició en paper: Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 1992)

Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

El Diccionari d’energia solar consta de 954 entrades de l’àmbit de l’energia solar. Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, les equivalències en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes complementàries.

 

Es tracta de la versió en línia d’una obra editada l’any 1992, fruit de la col·laboració d’especialistes, professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT. Aquesta obra es va concebre com una eina útil no sols per als estudiants i professors universitaris, sinó també per a professionals del món de l’energia solar.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o bé mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Documents associats 

Equip de treball 

Introducció (extret de l’edició en paper) 

Criteris metodològics (extret de l’edició en paper) 

Arbre de camp (extret de l’edició en paper) 

Bibliografia (extret de l’edició en paper) 

 

 

Edició i assessorament:

 

TERMCAT 

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del Diccionari, la citació recomanada és la següent:

BLAS ABANTE, Marta de; SERRASOLSES i DOMÈNECH, Jaume. Diccionari d’energia solar [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/241/>

 

Darrera actualització: 01-03-2018

 

© Autoria: Marta de Blas i Abante (Universitat Politècnica de Catalunya); Jaume Serrasolses i Domènech

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (edició en paper: Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 1992)

Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

El Diccionari d’energia solar consta de 954 entrades de l’àmbit de l’energia solar. Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, les equivalències en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes complementàries.

 

Es tracta de la versió en línia d’una obra editada l’any 1992, fruit de la col·laboració d’especialistes, professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT. Aquesta obra es va concebre com una eina útil no sols per als estudiants i professors universitaris, sinó també per a professionals del món de l’energia solar.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o bé mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Documents associats 

Equip de treball 

Introducció (extret de l’edició en paper) 

Criteris metodològics (extret de l’edició en paper) 

Arbre de camp (extret de l’edició en paper) 

Bibliografia (extret de l’edició en paper) 

 

 

Edició i assessorament:

 

TERMCAT 

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del Diccionari, la citació recomanada és la següent:

BLAS ABANTE, Marta de; SERRASOLSES i DOMÈNECH, Jaume. Diccionari d’energia solar [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/241/>

 

Darrera actualització: 01-03-2018

 

© Authors: Marta de Blas i Abante (Universitat Politècnica de Catalunya); Jaume Serrasolses i Domènech

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017 (paper version: Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Language and Terminology Service, 1992)

With the advice of: TERMCAT, Terminology Centre

 

 

The Diccionari d’energia solar (Dictionary of Solar Energy) has 954 entries related to solar energy. Each entry contains Catalan terms and their definitions, the equivalent terms in Spanish, French and English, and in some cases explanatory notes.

 

This is an online version of the Diccionari d’energia solar published in 1992 thanks to the work of many field experts, professors of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) and linguists of the UPC’s Language and Terminology Service, with the terminological advice of TERMCAT.  This dictionary was intended to be a useful tool for a very broad audience, including not only students and professors but also solar energy professionals.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Associated documents 

Work team 

Introduction (extracted from the paper version) 

Methodological criteria (extracted from the paper version) 

Concept diagram (extracted from the paper version) 

Bibliography (extracted from the paper version) 

 

 

Publisher and adviser:

 

TERMCAT 

 

 

BLAS ABANTE, Marta de; SERRASOLSES i DOMÈNECH, Jaume. Diccionari d’energia solar [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/241/>

 

Last update: 01-03-2018

 

 

© Autoría: Marta de Blas i Abante (Universidad Politécnica de Cataluña); Jaume Serrasolses i Domènech

© Edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017 (edición en papel: Barcelona: Universdtad Politécnica de Cataluña. Servicio de Lenguas y Terminología, 1992)

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centro de Terminología

 

 

El Diccionari d’energia solar consta de 954 entradas del ámbito de la energía solar. Cada entrada contiene las denominaciones y la definición en catalán, las equivalencias en castellano, francés e inglés y, en algunos casos, notas complementarias.

 

Se trata de la versión en línea de una obra editada en 1992, resultado de la colaboración de especialistas, profesores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y lingüistas del Servicio de Lenguas y Terminología de la UPC, con el asesoramiento terminológico del TERMCAT. Esta obra fue concebida como una herramienta útil no solo para estudiantes y profesores universitarios, sino también para profesionales del mundo de la energía solar.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco “Text de la consulta” (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Documentos asociados 

Equipo de trabajo 

Introducción (de la edición en papel) 

Criterios metodológicos (de la edición en papel) 

Árbol de campo (de la edición en papel) 

Bibliografía (de la edición en papel) 

 

 

Edición y asesoramiento:

 

TERMCAT 

 

 

BLAS ABANTE, Marta de; SERRASOLSES i DOMÈNECH, Jaume. Diccionari d’energia solar [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/241/>

 

Última actualitzación: 01-03-2018

 

© Auteurs : Marta de Blas i Abante (Universitat Politècnica de Catalunya) ; Jaume Serrasolses i Domènech

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2017 (version papier : Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya. Service Llengües i Terminologia, 1992)

Avec l’assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

 

 

Le Diccionari d’energia solar est constitué de 954 entrées du domaine de l’énergie solaire. Chaque entrée comprend les appellations et la définition en catalan, les équivalences en espagnol, français et anglais, et, lorsque nous l’avons estimé nécessaire, des notes complémentaires.  

 

Cette version en ligne reprend l’ouvrage édité en 1992, fruit de la collaboration de spécialistes du monde de l’entreprise, de professeurs de l’UPC et de linguistes du service Llengües i Terminologia, avec le soutien linguistique du TERMCAT.

 

L’ouvrage s’adresse tout particulièrement aux étudiants et professeurs universitaires, ainsi qu’aux professionnels du secteur de l’énergie solaire.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Documentation associée

Équipe de travail 

Introduction (extraite de la version papier)  

Critères méthodologiques (extraite de la version papier) 

Arbre de domaine (extraite de la version papier) 

Bibliographie (extraite de la version papier) 

 

 

Édition et avec l'assistance de:

 

TERMCAT 

 

 

BLAS ABANTE, Marta de; SERRASOLSES i DOMÈNECH, Jaume. Diccionari d’energia solar [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/241/>

 

Dernière actualisation: 01-03-2018