Diccionari de relacions internacionals

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb el suport de: Govern d’Andorra

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

 

El Diccionari de relacions internacionals recull més de 1.300 termes relacionats amb les relacions internacionals i el marc jurídic i competencial dels actors internacionals. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

En un món cada vegada més global, marcat per les relacions de diversos tipus d’actors més enllà de les fronteres estatals, s’ha considerat convenient publicar la terminologia d’aquest àmbit. Específicament, aquesta obra recull la terminologia relacionada amb les relacions internacionals i els actors internacionals, així com la terminologia específica del marc jurídic en què actuen aquests actors —és a dir, el dret internacional públic i, en el nostre cas, el dret de la Unió Europea—, i dels àmbits en què s’interrelacionen, com el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, els drets humans, l’acció humanitària i la cooperació al desenvolupament, el comerç internacional o la cooperació monetària i financera i les inversions estrangeres. Per acotar la terminologia específica de les relacions internacionals, s’han deixat de banda volgudament els termes de les ciències socials i el dret d’ús més general, i s’han definit únicament els termes que tenen un significat específic en l’àmbit internacional o que són rellevants.

 

Aquest diccionari, elaborat pel TERMCAT, s’ha dut a terme amb el suport del Govern d’Andorra, amb la col·laboració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i un equip de treball format per nombrosos experts de l’àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes” , es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “ Text de la consulta” , en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

Material complementari:

 

Infografia sobre els actors internacionals (en català)

Actors internacionals 

 

Infografia sobre els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans (en català). També disponible en castellà i en anglès.

Declaració Universal dels Drets Humans

 

 

Infografia sobre la condició de refugiat (en català)

La condició de refugiat 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Govern d'Andorra

 

Amb la col·laboració de:

 

 Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de relacions internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/246/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb el suport de: Govern d’Andorra

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

 

El Diccionari de relacions internacionals recull més de 1.300 termes relacionats amb les relacions internacionals i el marc jurídic i competencial dels actors internacionals. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

En un món cada vegada més global, marcat per les relacions de diversos tipus d’actors més enllà de les fronteres estatals, s’ha considerat convenient publicar la terminologia d’aquest àmbit. Específicament, aquesta obra recull la terminologia relacionada amb les relacions internacionals i els actors internacionals, així com la terminologia específica del marc jurídic en què actuen aquests actors —és a dir, el dret internacional públic i, en el nostre cas, el dret de la Unió Europea—, i dels àmbits en què s’interrelacionen, com el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, els drets humans, l’acció humanitària i la cooperació al desenvolupament, el comerç internacional o la cooperació monetària i financera i les inversions estrangeres. Per acotar la terminologia específica de les relacions internacionals, s’han deixat de banda volgudament els termes de les ciències socials i el dret d’ús més general, i s’han definit únicament els termes que tenen un significat específic en l’àmbit internacional o que són rellevants.

 

Aquest diccionari, elaborat pel TERMCAT, s’ha dut a terme amb el suport del Govern d’Andorra, amb la col·laboració del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i un equip de treball format per nombrosos experts de l’àmbit que trobareu referenciats al document Equip de treball.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes” , es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés temàtic en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “ Text de la consulta” , en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Bibliografia

 

Material complementari:

 

Infografia sobre els actors internacionals (en català)

Actors internacionals 

 

Infografia sobre els drets recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans (en català). També disponible en castellà i en anglès.

Declaració Universal dels Drets Humans

 

 

Infografia sobre la condició de refugiat (en català)

La condició de refugiat 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Govern d'Andorra

 

Amb la col·laboració de:

 

 Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de relacions internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/246/>

 

Darrera actualització: 12-02-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018

With the support of: Govern d’Andorra

In collaboration with: Government of Catalonia. Ministry for Foreign Action, Institutional Relations and Transparency 

 

 

The online dictionary Diccionari de relacions internacionals (‘Dictionary of international relations’) gathers 1300 terms related to the field of international relations and their legal framework. Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish, French and English; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary.

 

Relations established among actors across state borders are basic in today’s global world. That is the reason why it has been deemed convenient to publish a dictionary on international relations. Such a dictionary gathers terminology related to international relations and international actors, the legal framework —that is, public international law and Union law— and their areas of cooperation, such as the maintenance of international peace and security, human rights, humanitarian action and development cooperation, international trade, or monetary and financial cooperation and foreign investment. General terms on social sciences and law have not been included in the dictionary. It only defines specific or relevant terms on international relations.

 

This online dictionary is the result of the collaboration between TERMCAT, the Government of Andorra, the Ministry for Foreign Action, Institutional Relations and Transparency and other experts in the field, all of them referenced in the Work team document.

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic index, or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Foreword

Introduction

Concept diagram

Bibliography

 

Other documents related to the project:

Infographic on the rights contained in the Universal Declaration of Human Rights (in Catalan). Also available in Spanish and English.

Infographic on the condition of refugee (in Catalan)

Infographic in international actors (in Catalan)

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

With the support of:

Govern d'Andorra

 

 

In collaboration with:

 

 Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de relacions internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/246/>

 

 

 

Last update: 12-02-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra

Con la colaboración de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia

 

 

El Diccionari de relacions internacionals (‘Diccionario de relaciones internacionales’) recoge más de 1.300 términos relacionados con las relaciones internacionales y el marco jurídico y competencial de los actores internacionales. Cada ficha terminológica contiene una denominación catalana; sinónimos, en caso de haberlos; equivalentes en castellano, francés e inglés; definición y notas explicativas o ejemplificadoras cuando se ha creído conveniente.

 

En un mundo cada día más global, marcado por las relaciones que los distintos tipos de actores tienen más allá de las fronteras estatales, se ha considerado conveniente publicar la terminología de este ámbito. Específicamente, esta obra recoge la terminología relacionada con las relaciones internacionales y los actores internacionales, la terminología específica del marco jurídico en el que actúan estos actores —el derecho internacional público y, en nuestro caso, el derecho de la Unión Europea— y los ámbitos en que se interrelacionan, como el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, los derechos humanos, la acción humanitaria y la cooperación al desarrollo, el comercio internacional o la cooperación monetaria y financiera y las inversiones extranjeras. Para acotar la terminología específica de las relaciones internacionales, no se han incluido expresamente en el diccionario los términos genéricos de las ciencias sociales y el derecho, y se han definido únicamente los términos que tienen un significado específico en el ámbito internacional o que son relevantes.

 

Este diccionario, elaborado por TERMCAT, se ha llevado a cabo con el apoyo del Gobierno de Andorra, con la colaboración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia y un equipo expertos del ámbito, referenciados en el documento Equipo de trabajo.

 

Desde la pestaña " Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso temático en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Prólogo

Introducción

Árbol de campo

Bibliografía

 

Material complementario:

Infografía sobre los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (en catalán). También disponible en castellano i en inglés.

Infografía sobre la condición de refugiado (en catalán) 

Infografía sobre los actores internacionales (en catalán)

 

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

Con el apoyo de:

Govern d'Andorra

 

Con la colaboración de:

 

 Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de relacions internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/246/>

 

Última actualitzación: 12-02-2019

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018

Avec l’appui de : Gouvernement d’Andorre

En collaboration avec : Gouvernement de la Catalogne. Ministère de l'Action extérieure, des Relations institutionnelles et de la Transparence

 

 

Le Diccionari de relacions internacionals (‘Dictionnaire de relations internationales’) rassemble plus de 1.300 termes relatifs aux relations internationales et au cadre juridique et de compétence des acteurs internationaux. Chaque fiche terminologique contient une dénomination catalane ; des synonymes, le cas échéant ; des équivalents en espagnol, français et anglais ; une définition en catalan et des notes explicatives ou d’exemple si jugé nécessaire.

 

Dans un monde de plus en plus global, marqué par les relations de différents types d’acteurs au-delà des frontières étatiques, on a jugé opportun de publier la terminologie de ce domaine. Spécifiquement, cette œuvre rassemble la terminologie relative aux relations internationales et aux acteurs internationaux, ainsi que la terminologie spécifique du cadre juridique dans lequel opèrent ces acteurs —c’est-à-dire, le droit international public et, en l’occurrence, le droit de l’Union—, et des domaines où ils interagissent, comme le maintien de la paix et la sécurité internationale, les droits de l’homme, l’action humanitaire et la coopération au développement, le commerce international ou la coopération monétaire et financière et les investissements étrangers. Afin de délimiter la terminologie spécifique des relations internationales, on a délibérément laissé de côté les termes des sciences sociales et du droit d’usage plus général, et nous n’avons défini que les termes qui ont une signification spécifique dans le domaine international ou qui sont pertinents.

 

Ce dictionnaire, élaboré par TERMCAT, a été réalisé avec le soutien du Gouvernement d’Andorre, du Ministère de l'Action extérieure, des Relations institutionnelles et de la Transparence et d’une équipe de travail constitué par de nombreux experts du domaine, consultable dans le document Équipe de travail.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de trois façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), en utilisant l’index thématique en catalan, ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Prologue

Introduction

Arbre de domaine

Bibliographie

 

Documentation additionnelle :

Infographie sur les droits contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (en catalan). Aussi disponible en espagnol et anglais.

Infographie sur la condition de réfugié (en catalan)

Infographie sur les acteurs internationaux (en catalan)

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

Avec l'appui de :

Govern d'Andorra

 

En collaboration avec : 

 

Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de relacions internacionals [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/246/>

 

Dernière actualisation: 12-02-2019