Terminologia de les malalties infeccioses

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia de les malalties infeccioses aplega uns 220 termes bàsics relacionats amb aquestes patologies. Es complementa amb un producte multimèdia en format de targetes reversibles Malalties infeccioses. Termes clau, que en difon alguns dels termes més destacats. Amb aquests dos productes terminològics el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 de 2017, dedicada a aquests problemes de salut, amb la voluntat de contribuir des de l’àmbit de la terminologia a donar-los més visibilitat.

 

Els termes procedeixen de la recerca terminològica sectorial duta a terme en els projectes anuals en curs del camp de les ciències de la salut. El diccionari s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració dels especialistes de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Igualment, s’ha treballat en cooperació amb els lingüistes del portal lingüístic ésAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que necessitin fer servir els termes bàsics relacionats amb les malalties infeccioses, tant en àmbits de divulgació com en àmbits acadèmics. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

Documentació complementària:

Malalties infeccioses. Termes clau (targetes reversibles, 2017)

 

Malalties infeccioses

 

Vocabulari La Marató 2017 (Vocabulari de termes de l’àmbit, de l’ÉsADir)

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

Amb la col·laboració de: 

 Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les malalties infeccioses [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/248>

 

Darrera actualització: 19-06-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia de les malalties infeccioses aplega uns 220 termes bàsics relacionats amb aquestes patologies. Es complementa amb un producte multimèdia en format de targetes reversibles Malalties infeccioses. Termes clau, que en difon alguns dels termes més destacats. Amb aquests dos productes terminològics el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 de 2017, dedicada a aquests problemes de salut, amb la voluntat de contribuir des de l’àmbit de la terminologia a donar-los més visibilitat.

 

Els termes procedeixen de la recerca terminològica sectorial duta a terme en els projectes anuals en curs del camp de les ciències de la salut. El diccionari s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració dels especialistes de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Igualment, s’ha treballat en cooperació amb els lingüistes del portal lingüístic ésAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de tres maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari); mitjançant l’accés a la llista temàtica de les denominacions en català, o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que necessitin fer servir els termes bàsics relacionats amb les malalties infeccioses, tant en àmbits de divulgació com en àmbits acadèmics. Us convidem a utilitzar-la i difondre-la i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

Documentació complementària:

Malalties infeccioses. Termes clau (targetes reversibles, 2017)

 

Malalties infeccioses

 

Vocabulari La Marató 2017 (Vocabulari de termes de l’àmbit, de l’ÉsADir)

 

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

Amb el suport de:

Departament de Salut

 

Amb la col·laboració de: 

 Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les malalties infeccioses [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/248>

 

Darrera actualització: 19-06-2018

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017

With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Health

In collaboration with: Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

The Terminologia de les malalties infeccioses  (‘Terminology of the infectious diseases’) brings together near 220 basic terms associated with these diseases. It is complemented by a flipping cards  infographic with key terms of microbiology and infectious diseases. By these works TERMCAT gives its support to La Marató de TV3 this year's program, dedicated to these major health conditions, with the aim of contributing to give them greater visibility, from the field of terminology.

 

The terms come from sectoral terminology work carried out in the ongoing projects in the field of health sciences. The dictionary has been developed in collaboration with experts belonging to Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina, and also in coordination with linguists of ésAdir, the language portal of the Catalan Broadcasting Corporation (CCMA).

 

Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish, French and English; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary. It also includes the thematic area or areas each term belongs to.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic access or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram 

 

Other documents related to the project:

Malalties infeccioses. Termes clau  (‘Infectious diseases. Key terms’, flipping cards, 2017)

 

Malalties infeccioses

 

Author and Publisher: 

TERMCAT

 

With the support of:

Departament de Salut

 

In collaboration with:

 Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les malalties infeccioses [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/248>

 

Last update: 19-06-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud

Con la colaboración de: Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia de les malalties infeccioses (‘Terminología de las enfermedades infecciosas’) reúne unos 220 términos básicos relacionados con este tipo de enfermedades. Se complementa con un producto multimedia en formato de tarjetas reversibles que difunde algunos de los términos más destacados de este ámbito. Con la edición de estos materiales TERMCAT se suma a las actuaciones en apoyo del programa La Marató de TV3 de 2017, centrado en estos graves problemas de salud, con la voluntad de contribuir desde el ámbito de la terminología a darles una mayor visibilidad.

 

Las fichas proceden de los trabajos terminológicos sectoriales en curso en el campo de las ciencias de la salud. El diccionario se ha elaborado gracias al apoyo del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y a la colaboración de los especialistas de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Asimismo, su contenido se ha coordinado con los lingüistas del portal lingüístico ésAdir, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

 

Cada artículo terminológico contiene la denominación catalana considerada como principal y las denominaciones catalanas sinónimas, en caso de haberlas; los equivalentes en castellano, francés e inglés; una definición en catalán y, si es preciso, notas explicativas.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de tres maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario); mediante el acceso a la lista temática de las denominaciones en catalán, o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

El diccionario pretende ser una herramienta de referencia práctica para todos los profesionales que utilizan la terminología de las enfermedades infecciosas, tanto en ámbitos de divulgación como en ámbitos académicos. Les invitamos a utilizarla, a difundirla y a comunicarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

 

Documentación complementaria:

Malalties infeccioses. Termes clau (‘Enfermedades infecciosas. Términos clave, 2017)

 

Malalties infeccioses

 

Autoría y edición:

TERMCAT

 

Con el apoyo de:

Departament de Salut

 

Con la colaboración de:

 Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les malalties infeccioses [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/248>

 

 

Última actualitzación: 19-06-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2017

Avec l'appui de : Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé

En collaboration avec : Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia de les malalties infeccioses (‘Terminologie des maladies infectieuses’) contient environ 220 termes de base associés à ces maladies. Elle est complétée par un produit multimédia au format de cartes réversibles avec les termes-clé de la microbiologie et les infections. Avec ces ouvrages TERMCAT offre son appui au programme La Marató de TV3 de cette année, dédié à ces problèmes majeurs de santé, dans le but de contribuer à leur donner une plus grande visibilité aussi des du domaine de la terminologie.

 

Les termes proviennent de travaux de terminologie sectorielle réalisés dans les projets en cours sur le domaine des sciences de la santé. Le dictionnaire a été développé en collaboration avec des experts des institutions suivantes : Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. On a aussi travaillé en coordination avec les linguistes du portail de la langue ésAdir, de l’Office Catalan des Moyens Audiovisuels.

 

Chaque entrée du dictionnaire contient une dénomination en catalan (ou plusieurs), équivalents en espagnol, en français et en anglais, définitions et, dans quelques cas, notes avec information additionnel sur le terme. On indique également le domaine ou domaines dans lesquels le terme est classé.

 

Les fiches peuvent être consultées en cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’). Cette option fait possible la consultation alphabétique de tous les termes à partir des langues contenus dans les fiches selon le cas, et aussi la consultation thématique à partir des dictionnaires d’origine. L’espace « Text de la consulta » (‘Texte  de la consultation') permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Équipe de travail

Arbre de domaine

 

 

Documentation supplémentaire :

Malalties infeccioses. Termes clau (‘Maladies infectieuses. Termes-clé’, cartes réversibles 2017)

 

Malalties infeccioses

 

 

Auteur et édition :

TERMCAT

 

Avec l'appui de :

Departament de Salut

 

En collaboration avec : 

 Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de les malalties infeccioses [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/248>

 

Dernière actualisation: 19-06-2018