Diccionari de meteorologia

 

 

© Autoria: Joan Jorge Sánchez (Universitat Politècnica de Catalunya); Joan Josep Rivera Amores

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (edició en paper: Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 1992)

Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

El Diccionari de meteorologia consta de 876 fitxes de l’àmbit de la meteorologia. Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes complementàries.

 

Es tracta de la versió en línia d’una obra editada l’any 1992, fruit de la col·laboració d’especialistes, professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT.

 

El propòsit d'aquest diccionari és donar a conèixer els termes de la meteorologia  emprats més freqüentment pels especialistes. S'adreça als meteoròlegs, professors i estudiants, als universitaris i tècnics l'activitat dels quals està relacionada amb la meteorologia, i als correctors, traductors i usuaris en general a qui pot interessar de trobar el concepte i l'equivalència correcta d'un terme d'aquest camp.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (en català, castellà, francès o anglès) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta” cerques simples o avançades (també en qualsevol dels idiomes del diccionari). Així mateix, aquesta edició en línia permet per primera vegada la consulta temàtica de les dades del diccionari.Documents associats

Equip de treball

Pròleg (extret de l’edició en paper) 

Presentació (extret de l’edició en paper) 

Criteris metodològics (extret de l’edició en paper) 

Arbre de camp (extret de l’edició en paper) 

Símbols meteorològics (extret de l’edició en paper)

Bibliografia (extret de l’edició en paper)

 

 

Edició i assessorament:

 

 TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del Diccionari, la citació recomanada és la següent:

JORGE SÁNCHEZ, Joan; RIVERA AMORES, Joan Josep. Diccionari de meteorologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/249/>

 

Darrera actualització: 21-03-2018

 

© Autoria: Joan Jorge Sánchez (Universitat Politècnica de Catalunya); Joan Josep Rivera Amores

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (edició en paper: Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 1992)

Amb l’assessorament de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

El Diccionari de meteorologia consta de 876 fitxes de l’àmbit de la meteorologia. Cada entrada conté les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà, francès i anglès i, en alguns casos, notes complementàries.

 

Es tracta de la versió en línia d’una obra editada l’any 1992, fruit de la col·laboració d’especialistes, professors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i lingüistes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC, amb l’assessorament terminològic del TERMCAT.

 

El propòsit d'aquest diccionari és donar a conèixer els termes de la meteorologia  emprats més freqüentment pels especialistes. S'adreça als meteoròlegs, professors i estudiants, als universitaris i tècnics l'activitat dels quals està relacionada amb la meteorologia, i als correctors, traductors i usuaris en general a qui pot interessar de trobar el concepte i l'equivalència correcta d'un terme d'aquest camp.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (en català, castellà, francès o anglès) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta” cerques simples o avançades (també en qualsevol dels idiomes del diccionari). Així mateix, aquesta edició en línia permet per primera vegada la consulta temàtica de les dades del diccionari.Documents associats

Equip de treball

Pròleg (extret de l’edició en paper) 

Presentació (extret de l’edició en paper) 

Criteris metodològics (extret de l’edició en paper) 

Arbre de camp (extret de l’edició en paper) 

Símbols meteorològics (extret de l’edició en paper)

Bibliografia (extret de l’edició en paper)

 

 

Edició i assessorament:

 

 TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del Diccionari, la citació recomanada és la següent:

JORGE SÁNCHEZ, Joan; RIVERA AMORES, Joan Josep. Diccionari de meteorologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/249/>

 

Darrera actualització: 21-03-2018

 

© Authors: Joan Jorge Sánchez (Universitat Politècnica de Catalunya); Joan Josep Rivera Amores

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018 (paper version: Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Language and Terminology Service, 1992)

With the advice of: TERMCAT, Terminology CentreThe Diccionari de meteorologia (Dictionary of Meteorology) has 876 entries related to meteorology. Each entry contains Catalan terms and their definitions, the equivalent terms in Spanish, French and English, and in some cases explanatory notes.

 

This is an online version of the Diccionari de meteorologia published in 1992 thanks to the work of many field experts, professors of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) and linguists of the UPC’s Language and Terminology Service, with the terminological advice of TERMCAT.

 

The aim of this dictionary is to make available to Catalan society the meteorological terms most frequently used by specialists. It is intended for meteorologists, professors and students, university staff whose work is related to meteorology, editors, translators and general users who may be interested in finding the concept and its correct translation in this field.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages. This online edition of the dictionary also offers for the first time the possibility of consulting the terms by thematic areas.

 

 

Associated documents 

Work team

Foreword (extracted from the paper version) 

Presentation (extracted from the paper version) 

Methodological criteria (extracted from the paper version) 

Concept diagram (extracted from the paper version) 

Meteorological symbols (extracted from the paper version) 

Bibliography (extracted from the paper version) 

 

 

Publisher and adviser:

 

 TERMCAT

 

 

JORGE SÁNCHEZ, Joan; RIVERA AMORES, Joan Josep. Diccionari de meteorologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/249/>

 

Last update: 21-03-2018

 

© Autoría: Joan Jorge Sánchez (Universitat Politècnica de Catalunya); Joan Josep Rivera Amores

© Edición: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 (edició en paper: Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia, 1992)

Con el asesoramiento de: TERMCAT, Centre de Terminologia

 

 

El Diccionario de meteorología consta de 876 fichas del ámbito de la meteorología. Cada entrada contiene las denominaciones y la definición en catalán, los equivalentes en castellano, francés e inglés y, en algunos casos, notas complementarias.

 

Se trata de la versión en línea de una obra editada en 1992, resultado de la colaboración de especialistas, profesores de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y lingüistas del Servicio de Lenguas y Terminología de la UPC, con el asesoramiento terminológico del TERMCAT.

 

El propósito de este diccionario es dar a conocer los términos de la meteorología utilizados frecuentemente por los especialistas. Se dirige a los meteorólogos, profesores y estudiantes, a los universitarios y técnicos la actividad de los cuales está relacionada con la meteorología, y a los correctores, traductores y usuarios en general a quien pueda interesar encontrar el concepto y la equivalencia correcta de un término en este campo.

 

Des de la pestaña “Consulta de termes” se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (en catalán, castellano, francés o inglés) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (también en cualquiera de los idiomas del diccionario). Asimismo, esta edición en línea permite por primera vez la consulta temática de los contenidos del diccionari.Documentos asociados

Equipo de trabajo

Prólogo (de la edición en papel) 

Presentación (de la edición en papel) 

Criterios metodológicos (de la edición en papel) 

Árbol de campo (de la edición en papel) 

Símbolos meteorológicos (de la edición en papel)

Bibliografía (de la edición en papel)

 

 

Edición y asesoramiento:

 

 TERMCAT

 

 

JORGE SÁNCHEZ, Joan; RIVERA AMORES, Joan Josep. Diccionari de meteorologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/249/>

 

Última actualitzación: 21-03-2018

 

© Auteurs :  Joan Jorge Sánchez (Universitat Politècnica de Catalunya); Joan Josep Rivera Amores

© Édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018 (version papier : Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya. Service Llengües i Terminologia, 1992)

Avec l’assistance de : TERMCAT, Centre de Terminologie

 

 

Le Diccionari de meteorologia est constitué de 876 entrées du domaine de la météorologie. Chaque entrée comprend les appellations et la définition en catalan, les équivalences en espagnol, français et anglais, et, lorsque nous l’avons estimé nécessaire, des notes complémentaires.  

 

Cette version en ligne reprend l’ouvrage édité en 1992, fruit de la collaboration de spécialistes du monde de l’entreprise, de professeurs de l’UPC et de linguistes du service Llengües i Terminologia, avec le soutien linguistique du TERMCAT.

 

Ce dictionnaire des termes de météorologie les plus fréquemment employés par les spécialistes s’adresse aux météorologues, professeurs et étudiants, aux universitaires et aux techniciens dont l’activité est liée à la météorologie, ainsi qu’aux correcteurs, traducteurs et autres usagers en général. Ils y trouveront la définition des notions propres à ce domaine et leur équivalence dans plusieurs langues.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées. L’édition en ligne permet ainsi, pour la première fois, de consulter les données par thème.

 

 

Documentation associée

Équipe de travail

Prologue (extraite de la version papier

Présentation (extraite de la version papier

Critères méthodologiques (extraite de la version papier

Arbre de domaine (extraite de la version papier

Symboles météorologiques (extraite de la version papier)

Bibliographie (extraite de la version papier)

 

 

Édition et assistance :

 

 TERMCAT

 

 

JORGE SÁNCHEZ, Joan; RIVERA AMORES, Joan Josep. Diccionari de meteorologia [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/249/>

 

Dernière actualisation: 21-03-2018