Terminologia del triatló

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb la col·laboració de: Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Federació Catalana de Triatló

 

 

La Terminologia del triatló presenta prop d’un centenar de termes propis d’aquesta activitat esportiva, relacionats sobretot amb les parts que integren un triatló (els segments i les transicions), el material requerit, el reglament (cronometratge i penalitzacions) i les modalitats d’aquesta pràctica esportiva. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L’obra, que és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i la Federació Catalana de Triatló, pretén oferir un conjunt de terminologia que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit esportiu i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants. Per a més detalls, vegeu la Introducció.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya      logo Federació Catalana de Triatló

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del triatló [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/251/

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb la col·laboració de: Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Federació Catalana de Triatló

 

 

La Terminologia del triatló presenta prop d’un centenar de termes propis d’aquesta activitat esportiva, relacionats sobretot amb les parts que integren un triatló (els segments i les transicions), el material requerit, el reglament (cronometratge i penalitzacions) i les modalitats d’aquesta pràctica esportiva. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L’obra, que és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i la Federació Catalana de Triatló, pretén oferir un conjunt de terminologia que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit esportiu i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants. Per a més detalls, vegeu la Introducció.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Introducció

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

 

Amb la col·laboració de:

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya      logo Federació Catalana de Triatló

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del triatló [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/251/

 

Darrera actualització: 05-11-2018

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Centre for Terminology, 2018

In collaboration with: Sports Federation Union of Catalonia. Catalan Federation of Triathlon

 

 

The online dictionary Terminologia del triatló (‘Terminology of triathlon’) collects about one hundred terms related to triathlon: segments and transitions, equipment, rules (timing and sanctions), and disciplines of this sport. Each entry contains Catalan denominations, term equivalents in Spanish, French and English, definition and, eventualy, explanatory notes.

 

Terminologia del triatló, the result of a collaborative work between TERMCAT and the Catalan Federation of Triathlon, aims to facilitate communication in Catalan in this subject field, and to help spreading and understanding the terminology.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Introduction

Bibliography

 

 

Author and Publisher:

 

TERMCAT

 

 

In collaboration with:

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya      logo Federació Catalana de Triatló

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del triatló [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/251/

 

Last update: 05-11-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018

Con la colaboración de: Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña. Federación Catalana de Triatlón

 

 

La Terminologia del triatló (‘Terminología del triatlón’) presenta cerca de un centenar de términos propios de esta actividad deportiva, relacionados sobre todo con las partes que integran un triatlón (los segmentos y las transiciones), el material requerido, el reglamento (cronometraje y penalizaciones) y las modalidades de esta práctica deportiva. Cada ficha terminológica contiene una denominación catalana; sinónimos, si es preciso; equivalentes en castellano, francés e inglés; una definición, y notas explicativas o ejemplificadoras cuando se ha considerado conveniente.

 

La obra, que es el fruto de la colaboración entre TERMCAT y la Federación Catalana de Triatlón, se propone ofrecer un conjunto de terminología que facilite la comunicación en catalán en este ámbito deportivo y que contribuya a la comprensión y la divulgación de sus conceptos más relevantes. Para más detalles, véase la Introducción.

 

Desde la pestaña " Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Introducción

Bibliografía

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

 

Con la colaboración de:

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya      logo Federació Catalana de Triatló

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del triatló [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/251/

 

Última actualitzación: 05-11-2018

 

© Auteur et éditeur : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018

En collaboration avec : Union de Fédérations Sportives de Catalogne. Fédération Catalane de Triathlon

 

 

La Terminologia del triatló (‘Terminologie du triathlon’) inclut presque une centaine de termes propres de cette activité sportive, surtout relatifs aux parts d’un triathlon (les étapes et les transitions), le matériel nécessaire, le règlement (chronométrage et pénalités) et les modalités de cette pratique sportive. Chaque article terminologique contient une désignation catalane; synonymes, le cas échéant ; des équivalents en espagnol, français et anglais ; une définition et, à l’occasion, des notes explicatives ou exemplifiants.

 

Cette œuvre, qui est née de la collaboration entre TERMCAT et la Fédération Catalane de Triathlon, a pour but d’offrir un groupe de termes qui facilite la communication en catalane dans ce domaine sportif et qui aide à la compréhension et à la divulgation des concepts plus remarquables. Pour plus de détails, voir l’introduction.

 

En cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue) ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

 

Équipe de travail

Introduction

Bibliographie

 

 

Auteur et éditeur :

 

TERMCAT

 

 

En collaboration avec :

 

Unió de Federacions Esportives de Catalunya      logo Federació Catalana de Triatló

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del triatló [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/251/

 

Dernière actualisation: 05-11-2018