Terminologia de la visualització de dades

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb el suport de: Govern d’Andorra

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Direcció General d’Atenció Ciutadana; OneTandem

 

 

En l’era de la sobrecàrrega informativa i de les dades massives, una nova disciplina a cavall entre la ciència de dades, el periodisme i el disseny ha pres protagonisme a l’hora de comunicar informació i idees complexes de manera clara i comprensible, precisa, eficient i, sobretot, visual. És el que es coneix com a visualització de dades.

 

Aquest diccionari presenta una cinquantena de termes en català, castellà i anglès, amb notes i imatges, si escau, corresponents als principals formats de visualització més utilitzats a dia d’avui.

 

L’obra és fruit de la col·laboració del TERMCAT amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’empresa OneTandem, autors de la Guia de visualització de dades, que representa un referent per a tots els professionals que es dediquen a treballar amb dades (explorar-les, analitzar-les i explicar-les gràficament) i que ha servit, en bona part, com a corpus de partida i buidatge.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT 

 

 

Amb el suport de:

 

Govern d'Andorra

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

Generalitat de Catalunya   logo One Tandem

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la visualització de dades [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/254/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb el suport de: Govern d’Andorra

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Direcció General d’Atenció Ciutadana; OneTandem

 

 

En l’era de la sobrecàrrega informativa i de les dades massives, una nova disciplina a cavall entre la ciència de dades, el periodisme i el disseny ha pres protagonisme a l’hora de comunicar informació i idees complexes de manera clara i comprensible, precisa, eficient i, sobretot, visual. És el que es coneix com a visualització de dades.

 

Aquest diccionari presenta una cinquantena de termes en català, castellà i anglès, amb notes i imatges, si escau, corresponents als principals formats de visualització més utilitzats a dia d’avui.

 

L’obra és fruit de la col·laboració del TERMCAT amb la Direcció General d’Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l’empresa OneTandem, autors de la Guia de visualització de dades, que representa un referent per a tots els professionals que es dediquen a treballar amb dades (explorar-les, analitzar-les i explicar-les gràficament) i que ha servit, en bona part, com a corpus de partida i buidatge.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

Bibliografia

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT 

 

 

Amb el suport de:

 

Govern d'Andorra

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

Generalitat de Catalunya   logo One Tandem

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la visualització de dades [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/254/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018

With the support of: Government of Andorra

In collaboration with: Government of Catalonia. Ministry of the Presidency. General Directorate for Citizen Services; OneTandem

 

 

At the time of intoxication and big data, a new field between data science, journalism and design has emerged in order to communicate information and complex ideas in a clear, understandable, accurate, efficient and, specially, visual way. It is what we know as data visualisation.

 

This dictionary gather about fifty terms in Catalan, Spanish and English, with notes and images, if necessary, related to the main visualisation formats.

 

The work is the result of the collaboration between TERMCAT, the Government of Catalonia Ministry of the Presidency and the company OneTandem.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

Bibliography

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT 

 

 

With the support of: 

 

Govern d'Andorra

 

 

In collaboration with:

 

Generalitat de Catalunya     logo One Tandem

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la visualització de dades [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/254/>

 

Last update: 01-02-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra

Con la colaboración de: Generalidad de Cataluña. Departamenot de la Presidencia. Dirección General de Atención Ciudadana; OneTandem

 

 

En la era de la sobrecarga informativa y de los macrodatos, una nueva disciplina a caballo entre la ciencia de datos, el periodismo y el diseño ha tomado protagonismo a la hora de comunicar información e ideas complejas de forma clara y comprensible, precisa, eficiente y, sobretodo, visual. Es lo que se conoce como visualización de datos.

 

Este diccionario presenta una cincuentena de términos en catalán, castellano e inglés, con notas e imágenes, en caso necesario, correspondientes a los principales formatos de visualización más utilizados hoy en día.

 

La obra es fruto de la colaboración de TERMCAT con la Dirección General de Atención Ciudadana del Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya y la empresa OneTandem, autores de la Guia de visualització de dades, que representa un referente para todos los profesionales que se dedican a trabajar con datos (explorarlos, analizarlos y explicarlos gráficamente) y que ha servido, en buena parte, como corpus base.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

Bibliografía

 

 

Autoría y edición: 

 

TERMCAT 

 

 

Con el apoyo de:

 

Govern d'Andorra

 

 

Con la colaboración de: 

 

Generalitat de Catalunya   logo One Tandem

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la visualització de dades [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/254/>

 

Última actualitzación: 01-02-2019