Terminologia del càncer

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Institut Català d’Oncologia (ICO); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia del càncer prop de 220 termes bàsics relacionats amb el càncer i la recerca oncològica. Amb aquest producte terminològic, el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 de 2018, dedicada al càncer des dels avenços en la recerca biomèdica, amb la voluntat de contribuir des de l’àmbit de la terminologia a donar-hi més visibilitat i reconeixement públic.

 

Els termes procedeixen de la recerca terminològica sectorial duta a terme en els projectes anuals de ciències de la salut en curs, particularment del diccionari DEMCAT. L’obra que presentem s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració dels especialistes de l'Institut Català d’Oncologia i de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Igualment, s’ha treballat en cooperació amb els lingüistes del portal ésAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i amb la Fundació La Marató de TV3.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que necessitin fer servir els termes bàsics relacionats amb el càncer, tant en àmbits de divulgació com en àmbits acadèmics. Us convidem a utilitzar-lo i difondre’l i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

 

Documentació complementària:

Vocabulari La Marató 2018 (Vocabulari de termes de l’àmbit, elaborat per l’ésAdir)

 

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

Amb el suport de:

 

Departament de Salut

 

Amb la col·laboració de: 

 

 Institut Català d'Oncologia  Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del càncer [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/258>

 

Darrera actualització: 17-12-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Institut Català d’Oncologia (ICO); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia del càncer prop de 220 termes bàsics relacionats amb el càncer i la recerca oncològica. Amb aquest producte terminològic, el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 de 2018, dedicada al càncer des dels avenços en la recerca biomèdica, amb la voluntat de contribuir des de l’àmbit de la terminologia a donar-hi més visibilitat i reconeixement públic.

 

Els termes procedeixen de la recerca terminològica sectorial duta a terme en els projectes anuals de ciències de la salut en curs, particularment del diccionari DEMCAT. L’obra que presentem s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració dels especialistes de l'Institut Català d’Oncologia i de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Igualment, s’ha treballat en cooperació amb els lingüistes del portal ésAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i amb la Fundació La Marató de TV3.

 

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre "Text de la consulta", en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que necessitin fer servir els termes bàsics relacionats amb el càncer, tant en àmbits de divulgació com en àmbits acadèmics. Us convidem a utilitzar-lo i difondre’l i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

 

 

Equip de treball

Arbre de camp

 

 

Documentació complementària:

Vocabulari La Marató 2018 (Vocabulari de termes de l’àmbit, elaborat per l’ésAdir)

 

 

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT

 

Amb el suport de:

 

Departament de Salut

 

Amb la col·laboració de: 

 

 Institut Català d'Oncologia  Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del càncer [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/258>

 

Darrera actualització: 17-12-2018

 

© Author and Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018

With the support of: Government of Catalonia. Ministry of Health

In collaboration with: Catalan Institute of Oncology (ICO); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

The Terminologia del càncer (‘Terminology of cancer’) brings together  220 basic terms associated with these diseases. By these works TERMCAT gives its support to La Marató de TV3 this year's program, dedicated to the advances in cancer therapy research, with the aim of contributing to give them greater visibility, from the field of terminology.

 

The terms come from sectoral terminology work carried out in the ongoing projects in the field of health sciences. The dictionary has been developed in collaboration with experts belonging to Catalan Institute of Oncology and Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina, and also in coordination with linguists of ésAdir, the language portal of the Catalan Audiovisual Media Corporation (CCMA), and with Fundació La Marató de TV3.

 

Each terminological entry contains the preferred denomination in Catalan and the corresponding synonyms, if any; equivalents in Spanish, French and English; a definition in Catalan, and explanatory notes when necessary. It also includes the thematic area or areas each term belongs to.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language) or using advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

Concept diagram

 

 

Author and Publisher:

 

TERMCAT

 

With the support of:

 

Departament de Salut

 

In collaboration with:

 

 Institut Català d'Oncologia  Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del càncer [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/258/>

 

Last update: 17-12-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018

Con el apoyo de: Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud

Con la colaboración de: Instituto Catalán de Oncología (ICO); Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia del cáncer (‘Terminología del cáncer) reúne cerca de 220 términos básicos relacionados con el cáncer. Con este producto terminológico TERMCAT se suma a las actuaciones en apoyo del programa La Marató de TV3 de 2018, centrado en el cáncer desde los progresos en investigación biomédica, con la voluntad de contribuir desde el campo de la terminología a darle una mayor visibilidad y reconocimiento público.

 

Las fichas proceden de los trabajos terminológicos sectoriales en curso en el campo de las ciencias de la salud, particularmente del diccionario DEMCAT. La obra que presentamos se ha elaborado gracias al apoyo del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y a la colaboración de los especialistas del Instituto Catalán de Oncología y de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Asimismo, se ha trabajado coordinadamente con los lingüistas del portal lingüístico ésAdir, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y con la Fundació La Marató de TV3.

 

Cada artículo terminológico contiene la denominación catalana considerada como principal y las denominaciones catalanas sinónimas, en caso de haberlas; los equivalentes en castellano, francés e inglés; una definición en catalán y, si es preciso, notas explicativas.

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

El diccionario pretende ser una herramienta de referencia práctica para todos los profesionales que utilizan la terminología del cáncer, tanto en ámbitos de divulgación como en ámbitos académicos. Les invitamos a utilizarlo, a difundirlo y a comunicarnos cualquier sugerencia de mejora o actualización.

 

 

Equipo de trabajo

Árbol de campo

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT

 

Con el apoyo de:

 

Departament de Salut

 

Con la colaboración de:

 

 Institut Català d'Oncologia  Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del càncer [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/258>

 

Última actualitzación: 17-12-2018

 

© Auteur et édition : TERMCAT, Centre de Terminologie, 2018

Avec l'appui de : Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé

En collaboration avec : Institute Catalan d’Oncologie (ICO) ; Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

La Terminologia del càncer (‘Terminologie du cancer) contient 220 termes de base associés à cette maladie. Avec cet ouvrage TERMCAT offre son appui au programme La Marató de TV3 de cette année, dédié au cancer dès la recherche thérapeutique, dans le but de contribuer à lui donner une plus grande visibilité aussi des du domaine de la terminologie.

 

Les termes proviennent de travaux de terminologie sectorielle réalisés dans les projets en cours sur le domaine des sciences de la santé. Le dictionnaire a été développé en collaboration avec des experts des institutions suivantes : Institute Catalan d’Oncologie  et Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. On a aussi travaillé en coordination avec les linguistes du portail de la langue ésAdir, de l’Office Catalan des Moyens Audiovisuels, et avec la Fundació La Marató de TV3.

 

Chaque entrée du dictionnaire contient une dénomination en catalan (ou plusieurs), équivalents en espagnol, en français et en anglais, définitions et, dans quelques cas, notes avec information additionnel sur le terme. On indique également le domaine ou domaines dans lesquels le terme est classé.

 

Les fiches peuvent être consultées en cliquant sur la section « Consulta de termes » (‘Consultation des termes’). Cette option fait possible la consultation alphabétique de tous les termes à partir des langues contenues dans les fiches selon le cas. L’espace « Text de la consulta » (‘Texte  de la consultation') permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Équipe de travail

Arbre de domain

 

 

Auteur et édition :

 

TERMCAT

 

Avec l'appui de :

 

Departament de Salut

 

En collaboration avec :

 

 Institut Català d'Oncologia  Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT)

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia del càncer [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/258/>

 

Dernière actualisation: 17-12-2018