Terminologia de la fotografia digital

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 

Amb el suport de: Govern d’Andorra

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya

 

 

La Terminologia de la fotografia digital recull un centenar de termes relacionats amb els procediments i les tècniques per a l'obtenció, l'edició i la publicació d'imatges digitals, amb les càmeres i els accessoris, i també amb la tecnologia bàsica associada a la fotografia digital. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i experts de  l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Atès que l’àmbit de la fotografia digital ha pres molt de relleu en la societat digital, que ha multiplicat les possibilitats i els contextos de tractament i difusió d'imatges, aquest projecte pretén oferir un primer conjunt de terminologia bàsica obert a l’ampliació i l'actualització que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

 
Vídeo:

Terminologia de la fotografia digital

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT 

 

Amb el suport de:

 

Govern d'Andorra

 

Amb la col·laboració de:

 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la fotografia digital [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/261/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2018 

Amb el suport de: Govern d’Andorra

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya

 

 

La Terminologia de la fotografia digital recull un centenar de termes relacionats amb els procediments i les tècniques per a l'obtenció, l'edició i la publicació d'imatges digitals, amb les càmeres i els accessoris, i també amb la tecnologia bàsica associada a la fotografia digital. Cada fitxa terminològica conté una denominació catalana; sinònims, si n’hi ha; equivalents en castellà i anglès; definició, i notes explicatives o exemplificadores quan s’ha cregut convenient.

 

L'obra és fruit de la col·laboració entre el TERMCAT i experts de  l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya que trobareu referenciats al document Equip de treball.  Atès que l’àmbit de la fotografia digital ha pres molt de relleu en la societat digital, que ha multiplicat les possibilitats i els contextos de tractament i difusió d'imatges, aquest projecte pretén oferir un primer conjunt de terminologia bàsica obert a l’ampliació i l'actualització que faciliti la comunicació en català en aquest àmbit i que ajudi a la comprensió i la divulgació dels conceptes més rellevants.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cadascun dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

 

Equip de treball

 
Vídeo:

Terminologia de la fotografia digital

 

Autoria i edició:

 

TERMCAT 

 

Amb el suport de:

 

Govern d'Andorra

 

Amb la col·laboració de:

 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la fotografia digital [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/261/>

 

Darrera actualització: 01-02-2019

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2018 

With the support of: Government of Andorra

In collaboration with: Institut d'Estudis Fotogràfics de CatalunyaTerminologia de la fotografia digital (’Terminology of digital photography’) gathers a hundred terms related to the procedures and techniques for obtaining, editing and publishing digital images, including cameras and accessories and the basic technology associated with digital photography. Each terminological entry contains a denomination in Catalan; synonyms, if there are any; equivalents in Spanish and English; a definition and explanatory or exemplifying notes when deemed necessary.

 

This work is the result of a collaboration between TERMCAT and the Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (the Center of Photographic Studies of Catalonia). Since digital photography has become more relevant in our digital society, which in turn has multiplied the possibilities and contexts of prcessing and distribution of images, this project seeks to provide an initial compilation of basic terminology with the possibility to be expanded and updated and which will facilitate the communication in Catalan in this domain and will contribute to the understanding and spreading of the most relevant concepts. 

 

Clicking on "Consulta de termes" ('Term search'), terms can be looked up in three ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), using the thematic index, or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" ('Text search') in any of the dictionary languages.

 

 

Work team

 

 

Author and publisher:

 

TERMCAT 

 

With the support of:

 

Govern d'Andorra

 

In collaboration with:

 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 

 

  

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la fotografia digital [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/261/>

 

Last update: 01-02-2019

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2018

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra

Con la colaboración de: Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya

 

 

La Terminologia de la fotografia digital (’Terminología de la fotografia digital’) recoge un centenar de términos relacionados con los procedimientos y las técnicas para la obtención, la edición y la publicación de imágenes digitales, incluyendo las cámaras y los accesorios, así como la tecnología básica asociada a la fotografía digital. Cada ficha terminológica contiene una denominación catalana; sinónimos, en caso de haberlos; equivalentes en castellano e inglés; definición, y notas explicativas o ejemplificadoras cuando se ha creído conveniente.

 

La obra es fruto de la colaboración entre el TERMCAT y expertos del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña referenciados en el documento Equipo de trabajo. Dado que el ámbito de la fotografía digital ha llegado a ocupar una posición muy relevante en la sociedad digital, la cual ha multiplicado las posibilidades y los contextos de tratamiento y difusión de imágenes, este proyecto pretende ofrecer un primer conjunto de terminología básica abierto a la ampliación y la actualización que facilite la comunicación en catalán en este ámbito y que ayude a la comprensión y la divulgación de los conceptos más relevantes. 

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" (‘Consulta de términos’), se puede acceder a las fichas terminológicas de dos maneras distintas: mediante el acceso a la lista alfabética de todas las denominaciones (en cada una de las lenguas del diccionario) o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario.

 

 

Equipo de trabajo

 

 

Autoría y edición:

 

TERMCAT 

 

Con el apoyo de:

 

Govern d'Andorra

 

Con la colaboración de:

 

Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 

 

  

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de la fotografia digital [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2018. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/261/>

 

Última actualitzación: 01-02-2019