Diccionari d'infermeria

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008

Amb el suport de: Govern d’Andorra. Ministeri de Cultura; Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya; Comissió per a la Normalització del Català en l’Àmbit de la Infermeria (NORCAI); Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona

 

 

Aquest diccionari recull prop d'un miler de termes de l'àmbit de la infermeria, considerats els més rellevants des d'un punt de vista actual, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès i, sovint, notes contextuals.


Es tracta de la versió en línia del Diccionari d'infermeria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra, amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, la NORCAI i el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona, i coeditada pel TERMCAT i LID.


Equip de treball
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Annex. Diagnòstics infermers
Bibliografia

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'infermeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/>

 

Darrera actualització: 10-05-2018

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008

Amb el suport de: Govern d’Andorra. Ministeri de Cultura; Generalitat de Catalunya. Departament de Salut

Amb la col·laboració de: Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya; Comissió per a la Normalització del Català en l’Àmbit de la Infermeria (NORCAI); Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona

 

 

Aquest diccionari recull prop d'un miler de termes de l'àmbit de la infermeria, considerats els més rellevants des d'un punt de vista actual, amb les denominacions i la definició en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès i, sovint, notes contextuals.


Es tracta de la versió en línia del Diccionari d'infermeria, obra elaborada pel TERMCAT amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra, amb la col·laboració del Consell de Col·legis de Diplomats en Infermeria de Catalunya, la NORCAI i el Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona, i coeditada pel TERMCAT i LID.


Equip de treball
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Annex. Diagnòstics infermers
Bibliografia

 

Des de la pestanya "Consulta de termes", es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta" cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'infermeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/>

 

Darrera actualització: 10-05-2018

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2008

With the support of: Government of Andorra. Ministry of Culture; Government of Catalonia. Ministry of Health

In collaboration with: Catalan Council of Nursing Graduates Associations; NORCAI Commission (Catalan Standardization in Nursing); Official Nursing Association of Barcelona

 

 

This dictionary gathers about one thousand terms from the field of nursing, considered as the most important ones nowadays, and offers the Catalan denomination and definition and the equivalents in Spanish, French and English.

 

It is the online version for the Diccionari d'infermeria ('Nursing Dictionary'), elaborated by TERMCAT with the support of the Catalan Government Health Ministry and the Andorran Government, with the collaboration of the Catalan Council of Nursing Graduates Associations, the NORCAI Commission (Catalan Standardization in Nursing) and the Official Nursing Association of Barcelona, and coedited by TERMCAT and LID.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Annex. Diagnòstics infermers
Bibliografia

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'infermeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/>

 

Last update: 10-05-2018

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2008

Con el apoyo de: Gobierno de Andorra. Ministerio de Cultura; Generalidad de Cataluña. Departamento de Salud

Con la colaboración de: Consejo de Colegios de Diplomados en Enfermería de Cataluña; Comisión para la Normalizacinó del Catalán en el Ámbito de la Enfermería (NORCAI); Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona

 

 

Este diccionario recopila cerca de un millar de términos del ámbito de la enfermería, considerados los más relevantes desde un punto de vista actual, y proporciona la denominación y la definición en catalán y las equivalencias en castellano, francés e inglés.

 

Es la versión en línea del Diccionari d'infermeria ('Diccionario de enfermería'), obra elaborada por TERMCAT con el apoyo del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de Andorra, con la colaboración del Consejo de Colegios de Diplomados en Enfermería de Catalunya, la NORCAI y el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona, y coeditada por TERMCAT y LID.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Annex. Diagnòstics infermers
Bibliografia

 

Desde la pestaña "Consulta de termes" ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro "Text de la consulta" ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'infermeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/>

 

Última actualitzación: 10-05-2018

 

© Auteur et édition: TERMCAT, Centre de Terminologie, 2008

Avec l'appui de: Gouvernement d’Andorre. Ministère de la Culture; Gouvernement de la Catalogne. Ministère de la Santé

En collaboration avec: Conseil d’Associations de Diplômés en Infirmerie de la Catalogne; Commission NORCAI (Normalisation du Catalan en Infirmerie); Association Officielle d’Infirmerie de Barcelone

 

 

Ce dictionnaire recueille un millier de termes du domaine de l’infirmerie, considérés les plus remarquables  depuis un point de vue actuel, et offre la dénomination et la définition catalanes et les équivalences en espagnol, français et anglais.

 

C’est la version en ligne du Diccionari d'infermeria ('Dictionnaire d’infirmerie'), ouvrage élaboré par TERMCAT avec le soutien du Ministère de la Santé du Gouvernement Catalan et le Gouvernement d’Andorre, avec la collaboration du Conseil d’Associations de Diplômés en Infirmerie de la Catalogne, la Commission NORCAI (Normalisation du Catalan en Infirmerie) et l’Association Officielle d’Infirmerie de Barcelone, et coédité par TERMCAT et LID.

 

Crèdits
Presentació
Introducció
Arbre de camp
Annex. Diagnòstics infermers
Bibliografia

 

En cliquant sur la section« Consulta de termes » (‘Consultation des termes’),  les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur « Text de la consulta » (‘Texte de la consultation’) ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'infermeria [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2008. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/34/>

 

Dernière actualisation: 10-05-2018