Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 414786   capital inmobiliario capital inmobiliario
   
     
  • capital immobiliari, n m
  • es capital inmobiliario

  Conjunt de béns immobles que formen part del capital d'una persona física o jurídica.

     
 • 414785   capital mobiliario capital mobiliario
   
     
  • capital mobiliari, n m
  • es capital mobiliario

  Conjunt de béns o drets de propietat d'una persona física o jurídica relatius a la participació en fons propis d'entitats o a la cessió a tercers de capitals propis.

     
 • 414774   cese cese
   
     
  • cessament, n m
  • es cese

  Extinció d'una relació laboral o d'una activitat econòmica.

     
 • 414749   compensación compensación
   
     
  • compensació, n f
  • es compensación

  Contraprestació que rep un treballador a canvi del seu treball.

  Nota: S'hi inclouen els conceptes retributius i tot allò que promogui la satisfacció del treballador pel que fa a la formació, el desenvolupament personal i professional, el prestigi, etc.

     
 • 414710   compensación de partidas negativas compensación de partidas negativas
   
     
  • compensació de partides negatives, n f
  • es compensación de partidas negativas

  Compensació pels rendiments irregulars negatius, les disminucions patrimonials i les bases liquidables negatives dels subjectes passius que componen una unitat familiar, però que en períodes impositius anteriors tributaven individualment.

     
 • 414737   compensación fiscal compensación fiscal
   
     
  • compensació fiscal, n f
  • es compensación fiscal

  Procediment que permet extingir el deute tributari, per reciprocitat de la posició creditora amb la posició deutora.

     
 • 414702   contribución contribución
   
     
  • contribució, n f
  • es contribución

  Quota que paga el contribuent per a les càrregues de l'Estat.

     
 • 414682   contribuyente contribuyente
   
     
  • contribuent, n m, f
  • es contribuyente
  • fr contribuable

  Persona física o jurídica a qui la llei imposa el pagament d'un tribut.

     
 • 414736   cuota autonómica cuota autonómica
   
     
  • quota autonòmica, n f
  • es cuota autonómica

  Part de l'import que paga el declarant que correspon a la comunitat autònoma i que resulta de multiplicar la quota diferencial pel percentatge d'impost sobre la renda de les persones físiques cedit a la comunitat autònoma.

     
 • 414692   cuota diferencial cuota diferencial
   
     
  • quota diferencial, n f
  • es cuota diferencial

  Import que el declarant ha d'ingressar o se li ha de retornar, i que resulta de restar de la quota líquida les retencions i altres pagaments a compte aplicables en cada cas.