Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 414789   recurs recurs
   
     
  • recurs, n m
  • es recurso

  Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un acte administratiu.

     
 • 414687   reducció reducció
   
     
  • reducció, n f
  • es reducción

  Disminució de la quantitat d'impostos que ha de pagar el contribuent en complir alguna de les condicions que prescriu la llei.

     
 • 414698   règim d'atribució de rendes règim d'atribució de rendes
   
     
  • règim d'atribució de rendes, n m
  • es régimen de atribución de rentas

  Règim pel qual les rendes d'una entitat no estan subjectes a l'impost de societats, sinó que es traspassen directament als socis perquè les integrin a les seves declaracions, segons el percentatge de participació que tinguin en l'entitat.

  Nota: Dins de les entitats sotmeses al règim d'atribució de rendes s'inclouen les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns, les entitats constituïdes a l'estranger amb naturalesa jurídica idèntica o anàloga a les constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles, i qualsevol altra entitat que constitueixi una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

     
 • 414721   règim d'estimació directa règim d'estimació directa
   
     
  • règim d'estimació directa, n m
  • es régimen de estimación directa

  Règim utilitzat per a determinar els rendiments nets d'activitats econòmiques que calcula la base imposable a partir de l'aportació de dades i de documents consignats en llibres comptables i de registre.

  Nota: El règim d'estimació directa aplica directament les normes de l'impost de societats.

     
 • 414724   règim d'estimació objectiva règim d'estimació objectiva
   
     
  • règim d'estimació objectiva, n m
  • es régimen de estimación objetiva

  Règim utilitzat per a determinar els rendiments nets d'activitats econòmiques que calcula la base imposable a partir de les dades aportades pel contribuent i d'índexs o mòduls establerts per l'administració.

     
 • 414798   règim d'imputació de rendes règim d'imputació de rendes
   
     
  • règim d'imputació de rendes, n m
  • es régimen de imputación de rentas

  Règim especial de tributació la finalitat del qual és aconseguir la plena identificació entre la base imposable i la capacitat econòmica del contribuent, mitjançant la incorporació en la seva declaració de rendes que deriven de la titularitat de determinats immobles urbans i de rendes obtingudes a través d'entitats interposades.

     
 • 414793   règim especial règim especial
   
     
  • règim especial, n m
  • es régimen especial

  Règim del nivell contributiu de la seguretat social que comprèn els treballadors autònoms, agraris, empleats de la llar, i els treballadors del mar i de la mineria del carbó.

     
 • 414699   renda del període renda del període
   
     
  • renda del període, n f
  • es renta del período

  Suma dels rendiments i dels guanys patrimonials, un cop compensats els rendiments negatius i les pèrdues.

     
 • 414734   renda exempta amb progressivitat renda exempta amb progressivitat
   
     
  • renda exempta amb progressivitat, n f
  • es renta exenta con progresividad

  Ingrés que, tot i ser declarat exempt de gravamen en l'impost sobre la renda de les persones físiques, ha de tenir-se en compte per tal de calcular el tipus de gravamen aplicable als altres ingressos obtinguts pel contribuent en l'exercici.

     
 • 414746   renda temporal renda temporal
   
     
  • renda temporal, n f
  • es renta temporal

  Ingrés periòdic que rep el contribuent durant un nombre determinat d'anys, en contraprestació a un capital pagat.