cercaterm 
Cerca avançada
 
   

La normalització terminològica en català

El TERMCAT té encomanada la normalització dels neologismes del lèxic d'especialitat. Aquest encàrrec es concreta en dos aspectes:

  • – L'aprovació de les formes catalanes dels nous termes que sorgeixen en els àmbits tècnics, científics o humanístics, ja sigui perquè encara no hi ha cap proposta denominativa, ja sigui perquè es difonen formes poc adequades des del punt de vista lingüístic o terminològic.

  • – La fixació de criteris lingüístics i terminològics que facilitin el treball terminològic i el desenvolupament dels llenguatges d'especialitat en català.

L'òrgan encarregat de dur a terme aquesta tasca és el Consell Supervisor del TERMCAT.

Si ens voleu fer arribar propostes de nous termes per normalitzar, teniu a la vostra disposició el Dossier de normalització i la guia d'elaboració corresponent (Recerca terminològica: El dossier de normalització). Si considereu que algun dels termes ja normalitzats s'hauria de reconsiderar, feu-nos-ho saber també per mitjà del mateix Dossier de normalització.

Trobareu tots els termes normalitzats pel Consell Supervisor a la Neoloteca. També es poden consultar des del Cercaterm.Tornar a l'inici

L'elaboració de productes terminològics

Un dels compromisos del TERMCAT és posar a disposició de la societat catalana recursos terminològics en els àmbits tècnics, científics i humanístics.

Per assolir aquest objectiu, el TERMCAT elabora diccionaris terminològics i altres reculls que apleguen la terminologia dels diferents sectors d'especialitat, i també assessora persones o equips de treball que en duen a terme. Podeu consultar les últimes publicacions.

Si voleu conèixer els projectes terminològics en què el Centre està treballant actualment, consulteu l'apartat Projectes en curs de la Biblioteca en Línia.

Si voleu consultar les dades de referència de qualsevol producte terminològic que contingui termes en català o voleu consultar alguna de les obres en què ha intervingut el TERMCAT, visiteu els apartats Biblioteca terminològica i Biblioteca TERMCAT de la Biblioteca en Línia, respectivament.

Si teniu interès en algun d'aquests materials, consulteu l'enllaç Llibreria de la Generalitat de Catalunya.

Tornar a l'inici

Els serveis d'assessorament

La prestació de serveis d'assessorament terminològic, metodològic i documental a tots els usuaris que ho sol·liciten és una altra de les línies d'actuació que desenvolupa el TERMCAT per promoure l'ús de la terminologia catalana en els àmbits especialitzats.

El TERMCAT, per mitjà del Servei de Consultes i del Servei de Documentació, resol els dubtes sobre terminologia dels àmbits científics, tècnics o humanístics i atén les demandes d'assessorament bibliogràfic i documental formulades per institucions, centres d'ensenyament, mitjans de comunicació, empreses, organismes, especialistes o professionals.

El Centre també ofereix assessorament per a l'elaboració de productes terminològics, per a la redacció o traducció de textos d'especialitat i per a la localització de productes informàtics en català.

Tornar a l'inici

Criteris i metodologia

Al llarg de la seva trajectòria, el TERMCAT ha anat elaborant diversos criteris terminològics, tant metodològics com lingüístics, per donar resposta a les necessitats sorgides en el treball terminològic. Entre tots aquests criteris, n’hi ha diversos que, per la seva naturalesa, el TERMCAT considera que poden resultar útils com a material de consulta, per un doble motiu:

- Com a claus per a interpretar adequadament les dades terminològiques que posa a disposició pública.
- Com a propostes per a l’elaboració i el tractament de dades terminològiques.

Aquests criteris, uns quants dels quals ja han estat també publicats individualment, són els que es presenten en aquest apartat de consulta, classificats segons la seva naturalesa i el seu abast.

Criteris metodològics

- Per al treball terminològic
Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics
Categories lèxiques: Generalitats
Categories lèxiques: Noms (doble gènere, plurals lexicalitzats)
Definició: Presència i representació del subjecte
Definició: Sinonímia, referència a altres denominacions, autoreferència
Definició: Ús de les oracions de relatiu
Denominació: Representació del femení (generalitats)
Denominació: Representació del femení (particularitats)
Denominacions acabades amb preposició
Denominacions científiques de base llatina: Caracterització i representació
Denominacions procedents de marques comercials: Proposta de tractament
Fórmules químiques
L'ordenació de termes
Notes: Naturalesa, presentació i fórmules
Qüestions numèriques: xifres o lletres, separació de milers i decimals
Recerca terminològica: El dossier de normalització / Dossier de normalització

- Per a la interpretació de les dades
Abreviacions utilitzades
Indicadors de llengua
Geosinònims i variants formals en terminologia
Marcatge dels manlleus no adaptats
Sigles
Termes catalans com a alternativa a manlleus

Criteris lingüístics

- Per al treball terminològic
Formació de termes amb elements cultes
Manlleus i calcs lingüístics en terminologia

- Per a un àmbit d’especialitat
Denominació catalana d'animals
Denominació catalana d'ocells
Denominació catalana de les pluges de meteors
Denominació catalana de vacunes
Denominació catalana de varietats vitivinícoles
Denominació comuna de les papallones
Denominació comuna dels enzims
Denominació de malalties parasitàries
Denominació de races d'animals domèstics
Localització de productes informàtics
Noms de professions

Una altra via de difusió dels criteris i la metodologia de treball del TERMCAT és la col·lecció En Primer Terme, coeditada amb Eumo.

Tornar a l'inici

Col·lecció En Primer Terme

L'objectiu de la col·lecció En Primer Terme és oferir al conjunt de la societat catalana els documents que, al marge dels diccionaris especialitzats, elabora el TERMCAT en l'exercici de la seva activitat com a centre de referència en terminologia.

La sèrie Criteris i Mètodes recull els documents aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT, o elaborats per les àrees de recerca del Centre, en què es descriuen aspectes metodològics o relacionats amb els criteris de fons de l'activitat terminològica.

Manlleus i calcs lingüístics en terminologia
Recerca terminològica: El dossier de normalització
L'ordenació de termes
Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics
La definició terminològica
El diccionari terminològic

La sèrie Papers recull les obres impulsades des del TERMCAT per afavorir l'estudi, l'aprofundiment i l'obertura de noves perspectives en la recerca terminològica.

Estudis d'implantació terminològica: Una aproximació en l'àmbit dels esports
Espais Terminològics 2007: Neologia terminològica: El tractament dels manlleus
Espais Terminològics 2009: Terminologia i variació geolingüística
Difusió i ús dels termes: Espais Terminològics 2012


Tornar a l'inici

La traducció de normes al català

D'acord amb el conveni de col·laboració signat l'any 2005 amb AENOR, l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, el TERMCAT és el centre autoritzat per a dur a terme la traducció oficial al català de les normes UNE.

El procés que se segueix en la traducció de normes ha obtingut la certificació d'AENOR de sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 i s'adequa als requisits establerts per la norma europea UNE-EN 15038 de serveis de traducció.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a AENOR o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Podeu consultar la relació de normes UNE traduïdes al català, agrupades segons els comitès tècnics de normalització d'AENOR (AEN/CTN) que les han elaborat.

CTN 16 - Eines
UNE 16572:2005 Eines per al treball de la fusta. Ribots de fusta. Nomenclatura i especificacions tècniques
UNE 16573:2005 Eines per al treball de la fusta. Ribots metàl·lics. Nomenclatura i especificacions tècniques

CTN 40 - Indústries Tèxtils
UNE-EN ISO 4921:2002 Gèneres de punt. Conceptes bàsics. Vocabulari (ISO 4921:2000)
UNE-EN ISO 8388:2004 Gèneres de punt. Tipus. Vocabulari (ISO 8388:1998)

CTN 50 - Documentació
UNE-ISO 15489-1:2016 Informació i documentació. Gestió documental. Part 1, Conceptes i principis (ISO 15489-1:2016)
UNE-ISO/TR 15489-2:2006 Informació i documentació. Gestió de documents. Part 2, Directrius (ISO 15489-2:2001)
UNE-ISO 23081-1:2008 Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 1, Principis (ISO 23081-1:2006)
UNE-ISO 23081-2:2011Informació i documentació. Processos de gestió documental. Metadades de gestió documental. Part 2, Elements conceptuals i d’implementació (ISO 23081-2:2009)
UNE-ISO/TR 23081-3 IN:2012 Informació i documentació: Metadades per a la gestió documental. Part 3, Mètode d'autoavaluació (ISO/TR 23081-3:2011)
UNE-ISO/TR 26122:2008 Informació i documentació. Anàlisi dels processos de treball per a la gestió documental (ISO/TR 26122:2008)
UNE-ISO 30300: 2011 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Fonaments i vocabulari (ISO 30300:2011)
UNE-ISO 30301: 2011 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Requisits (ISO 30301:2011)
UNE-ISO 30302:2015 Informació i documentació. Sistemes de gestió per a documents. Guia d’implantació (ISO 30302:2015)

AEN/CTN 54 - Indústries Gràfiques
UNE 54100-10:2008 Indústries gràfiques. Vocabulari. Part 10, Termes fonamentals de disseny gràfic

CTN 59 - Indústria del Cuir, del Calçat i Derivats
UNE-EN ISO 19952:2005 Calçat. Vocabulari (ISO 19952:2005)

CTN 66 - Gestió de la Qualitat i Avaluació de la Conformitat
UNE-EN ISO 9000:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari (ISO 9000:2015)
UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemes de gestió de la qualitat. Requisits (ISO 9001:2015)

CTN 71/SC 36 - Tecnologies de la Informació per a l'Aprenentatge
UNE-ISO/IEC 20000-1:2007 Tecnologies de la informació. Gestió de serveis. Part 1, Especificacions (ISO/IEC 20000-1:2005)
UNE-ISO/IEC 20000-2:2007 Tecnologies de la informació. Gestió de serveis. Part 2, Codi de bones pràctiques (ISO/IEC 20000-2:2005)
UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Tecnologies de la informació: Tècniques de seguretat: Sistemes de gestió de seguretat de la informació: Requisits (EN ISO/IEC 27001:2017)

CTN 116 - Sistemes Industrials Automatitzats
UNE-EN ISO 14539:2003 Robots de manipulació. Manipulació d'objectes amb prensors amb pinça. Vocabulari i presentació de característiques (ISO 14539:2000)

CTN 117 – Contenidors i Caixes Mòbils per a Transport de Mercaderies
UNE-ISO 830:2008 Contenidors per al transport de mercaderies: Vocabulari (ISO 830:1999)

CTN 150 - Gestió Ambiental
UNE-EN ISO 14006:2011 Sistemes de gestió ambiental. Directrius per a la incorporació de l’ecodisseny (ISO 14006:2011)
UNE-EN ISO 14050:2010 Gestió ambiental. Vocabulari (ISO 14050:2009)
UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb guia d’ús (ISO 14001:2015)

CTN 157 - Projectes
UNE 157601:2007 Criteris generals per a l'elaboració de projectes d'activitats
UNE 157653:2008 Criteris generals per a l'elaboració de projectes de protecció contra incendis en edificis i en establiments

CTN 166 - Activitats de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (R+D+I)
UNE 166000:2006 Gestió de l'R+D+I: Termes i definicions de les activitats d'R+D+I
UNE 166001:2006 Gestió de l'R+D+I: Requisits d'un projecte d'R+D+I
UNE 166002:2014 Gestió de l'R+D+I: Requisits del sistema de gestió de l'R+D+I
UNE 166008:2012 Gestió de l'R+D+I: Transferència de tecnologia

CTN 174 - Serveis de Traducció
UNE-EN 15038:2006 Serveis de traducció. Requisits per a la prestació del servei

CTN 182 - Hotels i Apartaments Turístics
UNE-EN ISO 18513:2004 Serveis turístics. Hotels i altres tipus d'allotjament turístic. Terminologia (ISO 18513:2003)

CTN 191 - Terminologia
UNE-ISO 1087-1:2009 Treball terminològic. Vocabulari. Part 1, Teoria i aplicació (ISO 1087-1:2000)

CTN 197 - Informe Pericials
UNE 197001:2011 Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials

CTN 202 - Instal·lacions Elèctriques
UNE 202008:2008 IN Guia per a la revisió periòdica de les instal·lacions elèctriques en habitatges

CTN 307 - Gestió de Riscos
UNE-ISO 31000:2018 Gestió del risc. Directrius

CTN 314 - Gestió dels Recursos Humans
UNE-ISO 30400:2018 Gestió de recursos humans. Vocabulari

Tornar a l'inici