Context bibliogràfic del terme activisme polític

   

1

 • ca

  Les seves creacions es caracteritzen per una integració de la màquina i l'usuari en l'obra mateixa, de manera que la interactivitat hi té un paper rellevant. El concepte de mitjans tàctics permet conjuminar l'art en majúscules i l'activisme polític de carrer i, en aquest sentit, hi podríem incloure la lluita tàctica pròpia dels moviments antiglobalització. Els activistes dels media defensen la força de l'estratègia com a eina per a trencar les barreres existents entre els valors imperants i els valors alternatius, entre els professionals i els aficionats i, fins i tot, entre les persones creatives i les no creatives.

  ca

  Fins i tot, aquest enfocament estètic no cal que tingui relació amb un aspecte determinat, sinó que fa referència a un grau de consciència més elevat i crític de l'estil, en lloc de centrar-se en l'ús correcte i contemporani d'una icona, un programa informàtic, una sèrie de colors, uns patrons o un tipus de lletra determinats. Andreas Broeckmann: Sr. García, vostè sempre ha defensat l'estreta relació entre l'activisme dels media i l'art. Aquesta relació s'ha accentuat molt en un segment determinat de la pràctica artística dels media, però de vegades s'ha quedat a mig camí de l'art contemporani reconegut i l'activisme polític. Com descriuria aquest vincle d'unió o bé el complex en què s'articulen?.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • en

  The aesthetic program does not even have to be about a certain "look". I am talking about a higher, critical awareness of style rather than the correct usage of this or that contemporary icon, software, colour set, patterns or typography font. Andreas Broeckmann: David, you have always strongly advocated a tight linking of media activism and art. This relationship has been very strong in a particular segment of media art practice, but it has sometimes fallen between the camps of established contemporary art and political activism. How would you describe the link between the two-or the complex in which they articulate each other?.

  en

  Media activists are a hybrid of artist, scientist, theoretician and political activist that shuns labels and categorizations. Their creations are characterised by integration of user and machine in the work itself, so that interactivity has an important place within it. The concept of tactical media allows Art with a capital and grassroots political activism to be combined and, in this sense, we could include in it the tactical struggle that is part of anti-globalisation movements. Media activists point to the power of tactics as a means of breaking down the barriers between mainstream values and alternative ones, between professionals and amateurs and even between people who are creative and those that are not.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_eng_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES The GHI of Tactical Media Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • es

  Sus creaciones se caracterizan por una integración de la máquina y el usuario en la propia obra, de manera que la interactividad desempeña un papel relevante. El concepto de medios tácticos permite aunar el arte en mayúsculas y el activismo político de base y, en este sentido, podríamos incluir la lucha táctica propia de los movimientos antiglobalización. Los activistas de los media defienden la fuerza de la estrategia como herramienta para romper las barreras existentes entre los valores imperantes y los valores alternativos, entre los profesionales y los aficionados, e incluso entre las personas creativas y las no creativas. Andreas Broeckmann: Sr. Lovink, en 1997 usted escribió The ABC of Tactical Media ('El ABC de los medios tácticos') y en aquel entonces el concepto de medios tácticos ya tenía unos años. Este término surgió de la colaboración entre artistas y activistas de los media en Amsterdam y se ha identificado en gran medida con el ciclo de conferencias Next 5 Minutes, aunque existen ejemplos importantes de uso de los medios tácticos que tienen otro origen.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html