Context bibliogràfic del terme analògic -a

   

2

  • ca

    La tecnologia digital facilita d'una manera exponencial la manipulació de les imatges i dóna lloc, per tant, a un material gràfic inestable, fràgil, indefinit, extremadament adaptable i transformable. El pas d'analògic a digital, d'àtoms físics a bits d'informació, és a dir, el pas d'un mitjà de composició física a un mitjà electrònic sense color, dimensions o pes ha comportat l'accés a una tasca visual desmaterialitzada, resultat de la traducció de la seva antiga corporeïtat en una sèrie de senyals elèctrics continguts en una base binària uniforme, amb la qual cosa s'ha eliminat tota possible referència a una empremta fidel, única, original. El retoc i la manipulació voluntària de les imatges digitals es desenvolupen a partir d'una novetat radical: en l'àmbit de la imatge de síntesi no hi ha diferència entre l'original i la còpia.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

  • en

    Digital technology is exponential in facilitating the manipulation of images and thus gives rise to graphic material that is unstable, fragile, undefined and extremely adaptable and transformable. The move from analogue to digital, from physical atoms to bits of information, i.e. the move from a medium of physical composition to an electronic medium without colour, dimensions or weight, has meant access to dematerialised visual work, the result of the transition of its former corporality to a series of electronic signals held in a uniform binary base, with which all possible reference to a single, faithful original imprint has been lost. The voluntary retouching or manipulation of digital images is carried out via a radical novelty: in the field of synthetic images, there is no difference between the original and the copy.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html