Context bibliogràfic del terme anàlisi crítica

   

2

 • ca

  L'art s'està convertint cada vegada més en un sistema generador de processos evolutius, el referent del qual ja no és la superfície del món natural i material, sinó la base estructural i funcional de la seva evolució. L'objectiu d'aquest tipus de propostes no és solament generar nous processos estètics i formals, sinó també plantejar una anàlisi crítica de construcció de la realitat. No som més que remolins en un riu d'incessant corrent.

  ca

  D'altra banda, el col·lectiu Transnational Temps proposa uns mapes innovadors de navegació transversal i hipertextual per un món d'idees, conceptes i dades, les relacions dels quals es revelen en una constel·lació de variables interconnectades; sistemes oberts i evolutius plantejats també per l'obra del col·lectiu Uru. L'objectiu d'aquest tipus de propostes no és únicament generar nous processos estètics i formals, sinó també plantejar una anàlisi crítica de construcció de la realitat. I és que, tal com apunta Peter Weibel, "l'objectiu de la construcció social de l'art és la participació en la construcció social de realitat.".

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • en

  The aim of this kind of projects is not only to generate new formal and aesthetic processes. They also present a critical analysis of the construction of reality. As Peter Weibel explains, "the aim of the social construction of art is participation in the social construction of reality.".

  en

  Art is increasingly becoming a system that generates evolutionary processes, whose point of reference is no longer the surface of the natural and material world but the structural and functional base of its evolution. The objective of proposals of this kind is not merely to generate new aesthetic and formal processes but also to put forward a critical analysis of our construction of reality. We are nothing but eddies on a river flowing endlessly.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • es

  Uru. El objetivo de este tipo de propuestas no es sólo el de generar nuevos procesos estéticos y formales, sino también plantear un análisis crítico de la construcción de realidad. Y es que, tal y como apunta Peter Weibel, "el objetivo de la construcción social del arte es la participación en la construcción social de realidad.".

  es

  La teoría de sistemas, la relatividad, la mecánica cuántica y la cibernética subyacen en el tránsito del arte del objeto al arte del proceso. El arte se está convirtiendo cada vez más en un sistema generador de procesos evolutivos, cuyo referente ya no es la superficie del mundo natural y material, sino la base estructural y funcional de su evolución. El objetivo de este tipo de propuestas no es sólo el de generar nuevos procesos estéticos y formales, sino también plantear un análisis crítico de construcción de la realidad. No somos sino remolinos en un río de incesante corriente.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html