Context bibliogràfic del terme art digital

   

11

 • ca

  Narrativa, vida, art i codi- En aquest article Santiago Ortiz elabora una aproximació teòrica a l'escriptura de codi informàtic de forma creativa (art digital) com una extensió de l'escriptura literària. Per a això s'estableixen relacions entre diferents àmbits creatius a partir de les pròpies experiències de l'artista en la generació d'obres d'art digital interactiu. Al seu torn s'exposen arguments per a dibuixar un triangle de relacions entre la vida i el codi genètic, la narrativa i el codi del llenguatge, l'art digital i el codi informàtic. codi informàtic, art digital, llenguatge verbal, narrativa. Maig de 2005.

  ca

  En aquest article l'autor elabora una aproximació teòrica a l'escriptura de codi informàtic de forma creativa (art digital) com una extensió de l'escriptura literària. Per a això s'estableixen relacions entre diferents àmbits creatius a partir de les pròpies experiències de l'artista en la generació d'obres d'art digital interactiu. Al seu torn s'exposen arguments per a dibuixar un triangle de relacions entre la vida i el codi genètic, la narrativa i el codi del llenguatge, l'art digital i el codi informàtic. D'aquesta manera s'explora la centralitat del potencial creatiu acumulat en diferents formes de codi per a posar-lo, posteriorment, en relació amb les diferents pràctiques d'art digital en què es destaca el seu component autogeneratiu. codi informàtic, art digital, llenguatge verbal, narrativa 1

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Ortiz, Salvador NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT ortiz_fitxa_cat_editat.rtf En línia 1695-5951 Juny 4 ARTNODES Narrativa, vida, art i codi Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ortiz0505.html

 • en

  Narrative, life, art and code - In this article, Santiago Ortiz uses a theoretical approach in examining the creative writing of computer code (digital art) as an extension of literary writing. To do so, relations are established between various creative ambits in terms of the artist's own experiences in generating interactive digital art works.

  en

  In this article, Santiago Ortiz uses a theoretical approach in examining the creative writing of computer code (digital art) as an extension of literary writing.

  en

  In turn, arguments are presented that set out a triangle of relationships between life and genetic code, narrative and language code, and digital art and computer code. computer code, digital art, verbal language, narrative. May 2005. computer code, digital art, verbal language, narrative 1

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Ortiz, Salvador NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT ortiz_fitxa_eng_editat.doc En línia 1695-5951 Juny 4 ARTNODES Narrative, life, art and code Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ortiz0505.html

 • es

  Narrativa, vida, arte y código - En el presente artículo Santiago Ortiz elabora una aproximación teórica a la escritura de código informático de forma creativa (arte digital) como una extensión de la escritura literaria. Para ello se establecen relaciones entre diferentes ámbitos creativos a partir de las propias experiencias del artista en la generación de obras de arte digital interactivo. A su vez se exponen argumentos para dibujar un triángulo de relaciones entre la vida y el código genético, la narrativa y el código del lenguaje, el arte digital y el código informático.

  es

  En el presente artículo el autor elabora una aproximación teórica a la escritura de código informático de forma creativa (arte digital) como una extensión de la escritura literaria.

  es

  De esta manera se explora la centralidad del potencial creativo acumulado en diferentes formas de código para, con posterioridad, ponerlo en relación con las diferentes prácticas de arte digital donde se destaca su componente autogenerativa.

  es

  código informático, arte digital, lenguaje verbal, narrativa. Mayo de 2005. código informático, arte digital, lenguaje verbal, narrativa 1

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Ortiz, Salvador NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet ortiz_art_esp_editat.doc ortiz_fitxa_esp_editat.doc En línia 1695-5951 Juny 4 ARTNODES Narrativa, vida, arte y código Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ortiz0505.html