Context bibliogràfic del terme art modern

   

1

 • ca

  Art sagrat. Al principi del segle XX, les icones de l'hinduisme i del budisme van patir un canvi taxonòmic (Davis, 1997) i van passar de la categoria de manifestacions etnogràfiques a la categoria d'art. Els defensors d'aquest canvi -Havell (1908) i Coomaraswamy (1908, 1989)- van observar que, a diferència de l'art modern d'Occident, aquest art no evocava sentiments personals ni transmetia impressions individuals, sinó que generava símbols de "realitats espirituals supraformals" (Burckhardt, 1976, pàg. 7-10). L'art sagrat és la representació formal de la visió espiritual d'una religió, les lleis de la qual es transcriuen en una tradició artística o cultural.

  ca

  Segons l' "estètica" tradicional, el criteri que s'aplica es basa en determinar fins a quin punt l' "objecte" fa la seva funció: fins a quin punt l'art fa de punt de trobada en la vida. Encara que aquesta visió no s'ajusta als "objectes perceptius" de l'art modern europeu, sí que encaixa en la "desmaterialització de l'objecte artístic" pròpia de l'art postmodern i telemàtic. Alhora, canvia l'estatus de l' "objecte artístic", el qual, com a peça central que domina en la cultura, es veu substituït per un punt de trobada.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línia: Internet com a lloc per a la contemplació d'allò que és diví Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/rianan0302/rianan0302.html

 • en

  Sacred Art. Early in the 20th Century the icons of Hinduism and Buddhism underwent a taxonomic shift (Davis 1997)-from the category of ethnographic artefacts to that of art. The advocates of this shift Havell (1908) and Coomaraswamy (1908, 1989) noted that, unlike the modern art of the West, this art did not evoke personal feelings or communicate individual impressions. Instead it generated symbols for 'supra-formal spiritual realities' (Burckhardt 1976, pp. 7-10). Sacred art is the formal manifestation of the spiritual vision of a religion, as its laws are transcribed into artisanship or performative tradition.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Online Pooja: The Internet as a site for the Contemplation of the Divine Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/rianan0302/rianan0302.html

 • es

  No puede haber un buen uso sin el arte, es decir, si las cosas no se fabrican adecuadamente". Según la "estética" tradicional, el criterio que se aplica se basa en determinar hasta qué punto el "objeto" cumple su función: hasta qué punto el arte sirve de punto de encuentro en la vida. Aunque esta visión no se ajusta a los "objetos perceptivos" del arte moderno europeo, sí que encaja en la "desmaterialización del objeto artístico" propia del arte posmoderno y telemático. Al mismo tiempo, cambia el status del "objeto artístico", el cual, como pieza central que domina en la cultura, se ve sustituido por un punto de encuentro.

  es

  A principios del siglo XX, los iconos del hinduismo y del budismo sufrieron un cambio taxonómico (Davis, 1997) y pasaron de la categoría de manifestaciones etnográficas a la categoría de arte. Los defensores de este cambio -Havell (1908) y Coomaraswamy (1908, 1989)- observaron que, a diferencia del arte moderno de Occidente, este arte no evocaba sentimientos personales ni transmitía impresiones individuales, sino que generaba símbolos de "realidades espirituales supraformales" (Burckhardt, 1976, págs. 7-10). El arte sagrado es la representación formal de la visión espiritual de una religión, cuyas leyes se transcriben en una tradición artística o cultural. El arte sagrado se distingue del "arte religioso" por sus objetos y rituales, los cuales pueden tener un contenido sagrado sin necesidad de ceñirse a los criterios de la "manifestación formal" (Bruckhardt, 1976, pág. 9).

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línea: Internet como lugar para la contemplación de lo divino Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/rianan0302/rianan0302.html