Context bibliogràfic del terme art programari

   

1

 • ca

  El codi com a acte de parla performatiu -L'art programari implica una activitat artística que, gràcies al seu mitjà- o, més aviat, al material -, fa possible una reflexió crítica del programari mateix (i del seu impacte cultural). En aquest article Inke Arns argumenta que, per a l'art programari, és molt més interessant la noció de performativitat del codi que no pas la seva naturalesa generativa. art programari, art generatiu, codi, performativitat. Maig de 2005.

  ca

  L'art programari implica una activitat artística que, gràcies al seu mitjà- o, més aviat, al material -, fa possible una reflexió crítica del programari (i del seu impacte cultural). Així, el programari pot destacar els subtextos estètics i polítics de qüestions tècniques aparentment neutrals. En aquest article l'autora argumenta que, per a l'art programari, és molt més interessant la noció de performativitat del codi que no pas la seva naturalesa generativa. Aquest concepte- pres de la teoria dels actes de parla -no tan sols implica l'habilitat de produir en un context tècnic, sinó que també inclou les implicacions i repercussions del codi pel que fa a estètica, política i societat. Proposem la noció de la performativitat del codi com una de les raons de l'interès creixent dels artistes contemporanis per utilitzar el programari com a material artístic. art programari, art generatiu, codi, performativitat 1

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT arns_fitxa_cat_tancat.rtf En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES El codi com a acte de parla performatiu Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/arns0505.html

 • en

  Code as performative speech act - Software art involves an artistic activity which, in the medium -or rather, the material- of software, allows for critical reflection on software (and its cultural impact). In this article Inke Arns argues that, in the context of software art, a far more interesting notion than the "generative" nature of code is its "performativity".

  en

  Software art involves an artistic activity which, in the medium -or rather, the material- of software, allows for critical reflection on software (and its cultural impact). It thus highlights the aesthetic and political subtexts of seemingly neutral technical commands. In this article Inke Arns argues that, in the context of software art, a far more interesting notion than the "generative" nature of code is its "performativity". This notion -borrowed from speech act theory- not only involves the ability to generate in a technical context, but also encompasses the implications and repercussions of code in terms of aesthetics, politics and society. This article proposes the notion of the performativity of code as one of the reasons for contemporary artists' growing interest in using software as an artistic material.

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT arns_fitxa_eng_tancat.doc En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES Code as performative speech act Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/arns0505.html

 • es

  El código como acto de habla performativo - El arte software implica una actividad artística que, gracias a su medio -o, más bien, a su material-, hace posible una reflexión crítica sobre el propio software (y sobre su impacto cultural). En este artículo Inke Arns argumenta que, para el arte software, resulta mucho más interesante la noción de "performatividad" del código que su naturaleza "generativa".

  es

  El arte software implica una actividad artística que, gracias a su medio -o, más bien, a su material-, hace posible una reflexión crítica sobre el propio software (y sobre su impacto cultural). Así, el software puede destacar los subtextos estéticos y políticos de cuestiones técnicas aparentemente neutrales. En este artículo la autora argumenta que, para el arte software, resulta mucho más interesante la noción de "performatividad" del código que su naturaleza "generativa". Este concepto -tomado de la teoría de los actos de habla- no sólo implica la habilidad de producir en un contexto técnico, sino que también abarca las implicaciones y repercusiones del código en términos de estética, política y sociedad.

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_4_esp_arns.doc arns_fitxa_esp_tancat.rtf En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES El código como acto de habla performativo Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/arns0505.html