Context bibliogràfic del terme art transgènic

   

1

 • ca

  New dimensions of interactivity "(11-12 de juliol de 2001). L'art transgènic. Ja estem acostumats al paper de la tecnologia en la configuració d'uns valors estètics humans, tal com s'observa en la cirurgia plàstica o en el mitjà televisiu, però l'enginyeria genètica obre les portes al nou concepte d'art transgènic, que opera sota la nostra pell i presenta possibilitats insospitades. Però més que les creacions que ens oferirà l'art biològic mitjançant la implantació de gens artificials en el genoma d'una espècie determinada, el més important serà la relació entre l'artista, l'obra i el destinatari del nou ésser. GFP K -9 és un bon exemple d'art transgènic: un gos totalment normal, tret que té el pèl de color verd fluorescent, gràcies a la proteïna prestada per una medusa. Per molt innovador que pugui semblar l'art transgènic, no hem d'oblidar que l'home ha intervingut en l'aparició de noves races de gossos, i possiblement en la creació del gos com a animal domèstic, des de temps immemorial. Un altre exemple de creació d'espècies noves el constitueixen els organismes híbrids, ja siguin plantes o animals, amb una finalitat pràctica o simplement decorativa.

  ca

  Dues de les tecnologies més prominents que operen més enllà de la nostra visió són els implants digitals i l'enginyeria genètica, les quals estan destinades a tenir unes conseqüències profundes en l'art i en la vida social, mèdica, política i econòmica del segle que ve. Proposo que l'art transgènic sigui una nova forma d'art basada en l'ús de les tècniques d'enginyeria genètica per transferir gens sintètics a un organisme o material genètic natural d'una espècie a una altra, amb la finalitat de crear uns organismes vius singulars. La genètica molecular permet que l'artista construeixi el genoma de la planta i de l'animal per tal de crear noves formes de vida.

  ca

  El públic pot endur-se a casa les obres d'art transgèniques per cultivar-les al jardí o criar-les com a animals de companyia. No hi ha art transgènic sense un compromís ferm i l'acceptació de la responsabilitat per la nova forma de vida així creada. Les preocupacions ètiques són de vital importància en qualsevol obra artística i esdevenen més crucials que mai en el context de l'art biològic. Des de la perspectiva de la comunicació entre les espècies, l'art transgènic reclama una relació dialògica entre l'artista, la criatura / obra d'art i els que hi estan en contacte. Medusa (Aequorea Victoria).

  ca

  Per tant, no poden afegir o eliminar gens amb precisió o crear híbrids amb material genòmic tan dispar com el d'un gos i el d'una medusa. En aquest sentit, un tret distintiu de l'art transgènic és que el material genètic es manipula directament: l'ADN forà s'integra amb precisió en el genoma de l'hoste. A més de la transferència de gens existents d'una espècie a una altra, podem parlar de" gens d'artista ", és a dir, de gens quimèrics o de nova informació genètica creada totalment per l'artista mitjançant les bases complementàries A (adenina) i T (timina) o C (citosina) i G (guanina).

  ca

  Aquests animals han de rebre la mateixa estima i cura que qualsevol altre animal. El resultat dels processos d'art transgènic han de ser criatures sanes, capaces de tenir un desenvolupament regular com qualsevol altra criatura d'espècies relacionades. Una creació ètica i responsable entre espècies produirà una generació de precioses quimeres i fantàstics i nous sistemes vivents, com ara plantimals (plantes amb material genètic d'animals o animals amb material genètic de plantes) i animans (animals amb material genètic humà o humans amb material genètic d'animals).

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES L'Art transgènic Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/kak1101/kak1101.html

 • en

  Breeders are unable, therefore, to turn genes on or off with precision or to create hybrids with genomic material so distinct as that of a dog and a jellyfish. In this sense, a distinctive trait of transgenic art is that the genetic material is manipulated directly: the foreign DNA is precisely integrated into the host genome. In addition to genetic transfer of existing genes from one species to another, we can also speak of "artist's genes," i.e., chimeric genes or new genetic information completely created by the artist through the complementary bases A (adenine) and T (thymine) or C (cytosine) and G (guanine). This means that artists now can not only combine genes from different species but easily write a DNA sequence on their word processors, email it to a commercial synthesis facility, and in less than a week receive a test tube with millions of molecules of DNA with the expected sequence.

  en

  With [14] the creation and procreation of bioluminescent mammals and other creatures in the future, dialogical interspecies communication will change profoundly what we currently understand as interactive art. These animals are to be loved and nurtured just like any other animal. The result of transgenic art processes must be healthy creatures capable of as regular a development as [15] any other creatures from related species. Ethical and responsible interspecies creation will yield the generation of beautiful chimeras and fantastic new living systems, such as plantimals (plants with animal genetic material, or animals with plant genetic material) and animans (animals with human genetic material, or humans with animal genetic material).

  en

  There is no transgenic art without a firm commitment to and responsibility for the new life form thus created. Ethical concerns are paramount in any artwork, and they become more crucial than ever in the context of bio art. From the perspective of interspecies communication, transgenic art calls for a dialogical relationship between artist, creature/artwork, and those who come in contact with it. Jellyfish (Aequorea Victoria) Photo: David Wrobel.

  en

  GFP K-9 is a good example of transgenic art: a completely normal dog, except that his hair is fluorescent green, thanks to a protein borrowed from a jellyfish. However innovative transgenic art may seem, it should not be forgotten that Man has had a hand in the appearance of new species of dogs, and in all probability in the creation of the dog as a domestic animal, since time immemorial. Another example of the creation of new species are hybrid organisms, whether plants or animals, for practical or merely decorative purposes.

  en

  The nature of this new art is defined not only by the birth and growth of a new plant or animal but above all by the nature of the relationship between artist, public, and transgenic organism. Organisms created in the context of transgenic art can be taken home by the public to be grown in the backyard or raised as human companions. With at least one endangered [2] species becoming extinct every day , I suggest that artists can contribute to increase global biodiversity by inventing new life forms.

  en

  Abstract: We have become accustomed to technology having a say in the make-up of our aesthetic values, as plastic surgery and the medium of television demonstrate, but genetic engineering opens the way for the new concept of transgenic art, located under the skin and providing for unimagined possibilities. However, apart from the creations that biological art will produce for us via the implantation of artificial genes in the genome of a given species, what will really count will be the relationship between the artist, their work and the end receiver of the new being.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Transgenic Art Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/kak1101/kak1101.html

 • es

  Estos animales deben de ser queridos y cuidados como cualquier otro animal. El resultado de los procesos de arte transgénico deben ser criaturas sanas, capaces de tener un [16] desarrollo regular como cualquier otra criatura de especies relacionadas. Una creación ética y responsable entre especies producirá una generación de preciosas quimeras y fantásticos y nuevos sistemas vivientes, tales como plantimales (plantas con material genético de animales o animales con material genético de plantas) y animanos (animales con material genético humano o humanos con material genético de animales).

  es

  Las preocupaciones éticas son de capital importancia en cualquier obra artística y se hacen más cruciales que nunca en el contexto del arte biológico. Desde la perspectiva de la comunicación entre las especies, el arte transgénico reclama una relación dialógica entre el artista, la criatura/obra de arte y aquellos que entran en contacto con ella. Medusa (Aequorea Victoria). Fotografía: David.

  es

  GFP K-9 es un buen ejemplo de arte transgénico: un perro totalmente normal, salvo que su pelo es de color verde fluorescente, gracias a la proteína prestada por una medusa. Por muy innovador que parezca el arte transgénico, no hay que olvidar que el hombre ha intervenido en la aparición de nuevas razas de perros, y seguramente en la creación del perro como animal doméstico, desde tiempos inmemoriales. Otro ejemplo de creación de especies nuevas lo constituyen los organismos híbridos, ya sean plantas o animales, con una finalidad práctica o simplemente decorativa.

  es

  Por tanto, no pueden añadir o eliminar genes con precisión o crear híbridos con material genómico tan dispar como el de un perro o de una medusa. En este sentido, un rasgo distintivo del arte transgénico es que el material genético es manipulado directamente: el ADN extraño se integra con precisión en el genoma de destino. Además de la transferencia de genes existentes de una especie a otra, también se puede hablar de "genes de artista", es decir, genes quiméricos o nueva información genética creada en su totalidad por el artista mediante las bases complementarias A (adenina) y T (timina) o C (citosina) y G (guanina). Esto significa que los artistas ahora pueden no sólo combinar genes de especies diferentes, sino también escribir fácilmente una secuencia de ADN en sus procesadores de texto, enviarla por correo electrónico a un centro de sintetización comercial y, en menos de una semana, recibir un tubo de ensayo con millones de moléculas de ADN con la secuencia prevista.

  es

  Dos de las tecnologías más prominentes que operan más allá de nuestra visión son los implantes digitales y la ingeniería genética, ambas destinadas a tener profundas consecuencias en el arte así como en la vida social, médica, política y económica del próximo siglo. Propongo que el arte transgénico sea una nueva forma de arte basada en el uso de las técnicas de ingeniería genética para transferir genes sintéticos a un organismo o material genético natural de una [1] especie a otra, a fin de crear organismos vivientes singulares. La genética molecular permite al artista construir el genoma de la planta y del animal para crear nuevas formas de vida.

  es

  La naturaleza de este nuevo arte no sólo viene definida por el nacimiento y el crecimiento de una nueva planta o un nuevo animal, sino sobre todo por la naturaleza de la relación entre el artista, el público y el organismo transgénico. El público puede llevarse a casa las obras de arte transgénicas para cultivarlas en el jardín o criarlas como animales de compañía. No hay arte transgénico sin un compromiso firme y la aceptación [2] de la responsabilidad por la nueva forma de vida así creada.

  es

  Nos hemos acostumbrado al papel de la tecnología en la configuración de valores estéticos humanos, como demuestran la cirugía plástica o el medio televisivo, pero la ingeniería genética abre las puertas al nuevo concepto de arte transgénico, que opera bajo nuestra piel y presenta posibilidades insospechadas. Sin embargo, aparte de las creaciones que nos ofrecerá el arte biológico mediante la implantación de genes artificiales en el genoma de una especia determinada, lo realmente importante será la relación entre el artista, la obra y el destinatario del nuevo ser.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES El Arte transgénico Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/kak1101/kak1101.html

 • en

  The nature of this new art is defined not only by the birth and growth of a new plant or animal but above all by the nature of the relationship between artist, public, and transgenic organism. Organisms created in the context of transgenic art can be taken home by the public to be grown in the backyard or raised as human companions. With at least one endangered [2] species becoming extinct every day , I suggest that artists can contribute to increase global biodiversity by inventing new life forms.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Transgenic Art Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/kak1101/kak1101.html