Context bibliogràfic del terme avantguardista

   

1

 • ca

  L'article analitza la singularitat de la revolució dels nous media i la compara amb la revolució avantguardista en el disseny, el cinema i les arts visuals que es va esdevenir als anys deu i vint. L'autor argumenta que les tècniques avantguardistes dels anys vint es van transformar en convencionalismes del programari i la interfície de l'ordinador i reivindica que, en realitat, els nous media representen una nova avantguarda per a la societat de la informació, encara que facin servir formes modernes antiquades.

  ca

  Les tècniques que van inventar els artistes d'esquerra dels anys vint van quedar recollides a les metàfores de les ordres i de la interfície del programari informàtic. En poques paraules, la visió avantguardista es va materialitzar a l'ordinador. Totes les estratègies desenvolupades a fi de despertar l'espectador de la seva existència de somni al si de la societat burgesa (el disseny constructivista, la nova tipografia, el cinema i l'edició cinematogràfica d'avantguarda, el muntatge fotogràfic, etc.) defineixen avui en dia la rutina bàsica d'una societat postindustrial: la interacció amb l'ordinador. Per exemple, l'estratègia avantguardista del collage va reaparèixer a l'ordre de "talla i enganxa", l'operació més bàsica que un pot fer amb qualsevol tipus de dades informàtiques. Un altre exemple són les finestres dinàmiques, els menús desplegables i les taules d'HTML, que en conjunt fan possible que un usuari treballi simultàniament amb una quantitat pràcticament il·limitada d'informació malgrat la limitada superfície de la pantalla d'ordinador.

  ca

  La nova tasca consisteix a crear una estructura eficient i eines per a treballar amb informació arbitrària, una informació sempre canviant i creixent. Per tant, si el dissenyador avantguardista tractava de dividir el missatge seguint una jerarquia definida -encapçalament principal, encapçalament secundari, etc.-, l'IGU subministra, en canvi, a l'usuari mateix eines per a l'organització jeràrquica de dades arbitràries. Alguns exemples d'aquestes eines són els menús i carpetes jerarquitzats, les opcions de presentació a les aplicacions per al processador de textos, els controls de zoom i panoràmiques que poden operar amb qualsevol tipus de dades, des dels espais tridimensionals al text (interfície Pad + +).

  ca

  La idea d'epistemologia visual va prendre una nova vida a l'era de l'ordinador. És això el que justifica la versió informàtica de la desfamiliarització avantguardista dels punts de vista: els gràfics interactius en 3D. Aquesta tecnologia permet a l'usuari observar qualsevol objecte des de qualsevol punt de vista arbitrari per a poder entendre'n l'estructura.

  ca

  La transformació de les tècniques de comunicació d'avantguarda en principis de la IHC i del treball per ordinador, que s'ha descrit aquí, és un altre llegat -pel que sé, un llegat mai no assenyalat abans- de les pràctiques avantguardistes radicals al present. D'acord amb el relat comunament acceptat per la història de l'art, quan la visió avantguardista radical de l'avantguarda europea va arribar a Amèrica a les dècades dels trenta i quaranta, es va despullar de la seva ideologia política radical i es va posar al servei del capitalisme com un nou estil internacional d'arquitectura i disseny, i es va transformar, així, en un conjunt de tècniques formals per a la "expressió artística subjectiva". No és difícil qüestionar aquest relat.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES L'avantguarda com a programari Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich1002/manovich1002.html

 • en

  The article analyses the uniqueness of the new media revolution by comparing it with the avant-garde revolution of the 1910s-1920s in the visual arts, design and film. The author argues that the 1920s avant-garde techniques were transformed into the conventions of modern human-computer interface and software, thus functioning as a foundation of post-industrial labour.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Avant-garde as Software Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/manovich1002/manovich1002.html

 • es

  Las técnicas inventadas por los artistas de izquierda de los años veinte quedaron recogidas en las metáforas de los comandos y de la interfaz del software informático. En pocas palabras, la visión vanguardista se materializó en el ordenador. Todas las estrategias desarrolladas con el fin de despertar al espectador de su existencia de ensueño en el seno de la sociedad burguesa (el diseño constructivista, la nueva tipografía, el cine y la edición cinematográfica de vanguardia, el montaje fotográfico, etc.) definen hoy en día la rutina básica de una sociedad postindustrial: la interacción con el ordenador.

  es

  Por ejemplo, la estrategia vanguardista del collage reapareció en el comando de "cortar y pegar", la operación más básica que uno puede realizar con cualquier tipo de datos informáticos. Otro ejemplo son las ventanas dinámicas, los menús desplegables y las tablas de HTML que en conjunto hacen posible que un usuario trabaje simultáneamente con una cantidad prácticamente ilimitada de información a pesar de la limitada superficie de la pantalla de ordenador.

  es

  La nueva tarea consiste en crear una estructura eficiente y herramientas para trabajar con información arbitraria, una información siempre cambiante y creciente. Por consiguiente, si el diseñador vanguardista trataba de dividir el mensaje siguiendo una jerarquía definida -encabezamiento principal, encabezamiento secundario, etc.-, la IGU suministra en cambio al propio usuario herramientas para la organización jerárquica de datos arbitrarios. Ejemplos de estas herramientas son los menús y carpetas jerarquizados, las opciones de presentación en las aplicaciones para el procesador de textos, los controles de zoom y panorámicas que pueden operar con cualquier tipo de datos, desde los espacios tridimensionales al texto (interfaz Pad++). De este modo, los principios de la nueva tipografía y del diseño moderno se han convertido en principios de lo que podríamos llamar metadiseño: la creación de herramientas que pueden ser empleadas por el mismo usuario para organizar la información sobre la marcha.

  es

  La transformación de las técnicas de comunicación de vanguardia en principios de la IHC y del trabajo por ordenador, aquí descrita, es otro legado -hasta donde sé, un legado nunca antes señalado- de las prácticas vanguardistas radicales al presente. De acuerdo con el relato comúnmente aceptado por la historia del arte, cuando la visión vanguardista radical de la vanguardia europea llegó a América en las décadas de los treinta y cuarenta, se despojó de su ideología política radical y se puso al servicio del capitalismo como un nuevo estilo internacional de arquitectura y diseño, transformándose de este modo en un conjunto de técnicas formales para la "expresión artística subjetiva". No es difícil poner en cuestión este relato. Por ejemplo, teniendo en cuenta que los artistas de vanguardia de los años veinte, tanto en Rusia como en la Europa Occidental, en última instancia querían participar en la construcción de una nueva sociedad moderna y racional basada en la tecnología, la adopción de su estética a escala masiva en América se puede considerar el cumplimiento de su sueño. (Esto explicaría también por qué muchos artistas, arquitectos y diseñadores alemanes radicales tuvieron carreras comerciales tan exitosas en los Estados Unidos después de llegar como emigrantes en los años treinta.) El crítico de arte Boris Groys ha argumentado que el proyecto de la vanguardia rusa evoluciona de manera lógica desde la creación de planes utópicos para una sociedad futura (años diez) a la realización de esos planes en colaboración con el nuevo estado (años veinte) y después hasta la dictadura de Stalin [12] (años treinta).

  es

  Artículo. El artículo analiza la singularidad de la revolución de los nuevos media comparándola con la revolución vanguardista en el diseño, el cine y las artes visuales que tuvo lugar en los años diez y veinte. El autor argumenta que las técnicas vanguardistas de los años veinte se transformaron en convencionalismos del software y la interfaz del ordenador, y reivindica que, en realidad, los nuevos media representan una nueva vanguardia para la sociedad de la información, aunque utilicen formas modernas anticuadas.

  es

  La idea de epistemología visual cobró nueva vida en la era del ordenador. Es esto lo que justifica la versión informática de la desfamiliarización vanguardista de los puntos de vista: los gráficos interactivos en 3D. Esta tecnología permite al usuario observar cualquier objeto desde cualquier punto de vista arbitrario para poder entender su estructura. De igual modo, cualquier dato cuantificado puede convertirse en una representación en 3D, que el usuario puede examinar para descubrir las relaciones entre los datos visualizados.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES La vanguardia como software Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich1002/manovich1002.html