Context bibliogràfic del terme ciberespai

   

2

 • ca

  Entre el xaman Jaguar i l'ovella clonada Dolly es dibuixen uns límits oscil·lants que defineixen la nostra nova epistemologia de la ment i la matèria, en els quals partícules, neurones i gens convergeixen en el substrat on es poden construir les nostres realitats barrejades. La nostra experiència de la vida en la Xarxa, el ciberespai i el Web ja ens ha preparat per reconsiderar les convencions occidentals del temps i l'espai, l'aparent immutabilitat de la identitat humana i l'aïllament del pensament separat, i substituir aquestes il·lusions per una visió més constructiva d'un futur coherent i col·laborador. El lloc que ocupa l'art en tot això, amb la capacitat que té per traslladar-se creativament a través de les cultures, per molt llunyanes o exòtiques que siguin, per trobar nous sentits i mètodes en pràctiques antigues i coneixement esotèric, és complementar la progressió vertiginosa de la ciència i adoptar amb creativitat les innovacions tecnològiques.

  ca

  També anuncia un univers en expansió, ple de complexitat i contradiccions, igualment ric en potencial de progrés, però afortunadament recolzat per la rapidesa i la subtilesa que pot aportar la tecnologia avançada. Aquest Big Bang implica una transició cap a un nivell d'identitat humana més complex i ens obliga a reflexionar sobre què significa viure al límit de la Xarxa, meitat en el ciberespai i meitat en el món, cada cop més dominat de dalt a baix per la nanoenginyeria. En aquest univers, l'antic concepte clàssic de natura és vist com un conjunt de metàfores en el qual ha perdurat la seva utilitat; una representació de la realitat, poètica o prosaica, que ha perdut la capacitat d'atracció cap a la nostra sensibilitat.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Quan el jaguar jeu amb l'ovella: especulacions sobre la cultura postbiològica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ascott1101/ascott1101.html

 • en

  This presentation investigates the metaphoric contiguity of Silicon Valley and the Amazonian rain forest, in the context of our post-biological culture, and speculates on the role that the rehabilitation of archaic knowledge might play in the advancement of technological art. The Jaguar shaman and Dolly the clone mark out shifting boundaries that define our new epistemology of mind and matter, where particles, neurons, atoms and genes converge as the substrate upon which our mixed realities can be built. Our experience of life on the Net, in cyberspace and on the Web, has already prepared us to reconsider the Western conventions of time and space, the apparent immutability of human identity and the isolation of the discrete mind, and to replace those illusions with a more constructive vision of a collaborative and coherent future. The place of art in all of this, with its ability to move creatively through cultures however distant or exotic, to find new meaning and method in ancient practices and esoteric knowledge, is to compliment the urgent progression of science, and creatively embrace the innovations of technology.

  en

  It too heralds an expanding universe, full of complexity and contradictions, equally rich in evolutionary potential, but hopefully assisted by the speed and subtlety that advanced technology can bring. This Big Bang implies a transition to a much more complex level of human identity, forcing us to look deeply at what is it to live at the edge of the Net, half in cyberspace and half in a world increasingly nano- engineered from the bottom up. In this universe the old classical concept of nature is seen as a set of metaphors which have outlived their usefulness; a representation of reality, whether poetic or prosaic, which has lost its appeal to our sensibility. In this transition, the Roslin Institute's lamb called Dolly and Eduardo Kac's Alba will likely inform the nursery tales of a new generation, along with more and more creatures emerging from the moistmedia substrate: Steve Grand's Lucy, the orang-utan, for example, or Robokoneko, Starlab's kitten.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES When the Jaguar lies down with the Lamb: speculations on the post-biological culture Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ascott1101/ascott1101.html

 • es

  El chamán Jaguar y el clon Dolly definen los nuevos límites de nuestra epistemología mental y material, en la que convergen partículas, neuronas, átomos y genes para formar el sustrato sobre el que construir nuestras realidades mezcladas. Nuestra experiencia de la vida en la Red, en el ciberespacio y en Internet, ya nos ha preparado para reconsiderar las convenciones occidentales de tiempo y espacio, la aparente inmutabilidad de la identidad humana y el aislamiento de la mente individual, y para cambiar esas ilusiones por una visión más constructiva de un futuro colaborador y coherente. La función del arte en todo esto, con su capacidad para transmitir la creatividad de una cultura a otra por muy distantes y exóticas que éstas sean, para encontrar nuevos significados y métodos en las prácticas ancestrales y el conocimiento esotérico, consiste en complementar el urgente avance de la ciencia y abrazar con creatividad las innovaciones tecnológicas.

  es

  Este medio también preconiza un universo en expansión, lleno de complejidad y contradicciones, igualmente rico en potencial evolutivo, pero esperemos que llegue de la mano de la velocidad y la sutileza que las nuevas tecnologías le pueden aportar. Este Big Bang implica una transición a un nivel de identidad humana mucho más complejo, que nos obliga a experimentar lo que significa vivir al borde de la Red, entre el ciberespacio y un mundo cada vez más definido desde la base por la nanoingeniería. En este universo, el antiguo concepto clásico de naturaleza aparece como un conjunto de metáforas que han dejado de ser útiles; una representación de la realidad, sea poética o prosaica, que ya no despierta nuestra sensibilidad. En esta transición, la oveja Dolly del Roslin Institute y la conejita Alba de Eduardo Kac probablemente pasarán a formar parte de los cuentos infantiles de una nueva generación, al lado de múltiples criaturas surgidas del sustrato del medio húmedo: Lucy, la orangutana de Steve Grand, por ejemplo, o Robokoneko, el gatito de Starlab.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Ascott, Roy NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ascott.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Cuando el jaguar se tumba junto la oveja: especulaciones sobre la cultura posbiológica Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ascott1101/ascott1101.html