Context bibliogràfic del terme ciberespai

   

4

 • ca

  Enfront de la primacia del que és artístic com a tema estètic, l'experiència estètica contemporània apareix íntimament lligada a l'existència de les masses, per mitjà del discurs plural i caòtic propi dels new (mass) media. La televisió, el cinema, el vídeo i, finalment, l'aparició del ciberespai han implicat un procés d'intensificació comunicativa sense precedents, caracteritzat per l'espectacularització, la fugacitat i la fragmentació dels productes estètics. La nostra època ja no és la de la reproductibilitat tècnica, sinó la de la simulació electrònica, que té com a tret definitori una nova condició del que és visual i de la representació dominada per la inestabilitat.

  ca

  Davant la primacia del que és artístic com a tema estètic, l'experiència estètica contemporània apareix íntimament lligada a l'existència de les masses, per mitjà del discurs plural i caòtic propi dels new (mass) media (els nous mitjans de comunicació de masses). La televisió, el cinema, el vídeo i, finalment, l'aparició del ciberespai han implicat un procés d'intensificació comunicativa sense precedents, caracteritzat per l'espectacularització, la fugacitat i la fragmentació dels productes estètics. El caràcter explosiu i caòtic del desenvolupament accelerat de les noves tecnologies de la informació, el seu dinamisme i la interconnexió radical afavoreixen una producció estètica canviant i mòbil, dinàmica i interactiva, totalment heterogènia i diversa. En definitiva, una mena de (ciber) cultura que s'autogenera a partir del creixement de les xarxes telemàtiques que fonamenten el ciberespai, les quals tenen com a trets distintius la potenciació d'un caràcter plàstic, fluid, calculable i tractable en temps real, hipertextual i interactiu de la informació que hi és continguda. Les propietats dels entorns digitals eliminen la necessitat de presencialitat i simultaneïtat espaciotemporals.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES In progress 7.0. Notes on an aesthetics for new media Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • en

  The explosive, chaotic nature of the rapid development of new information technologies, its dynamism and radical interconnection favour an aesthetic production that is changing and mobile, dynamic and interactive, totally heterogeneous and diverse. In short, a form of (cyber)culture that is self-generating from the growth of telematic networks which are the foundations of cyberspace, the distinctive characteristics of which are the potential for a character which is plastic, fluid, calculable and manipulable in real time, and is hypertextual and interactive in the information it contains. The properties of digital environments eliminate the need for simultaneous presence in time and space.

  en

  Faced with the primacy of what is artistic as an aesthetic theme, the contemporary aesthetic experience is closely linked to the existence of the masses, via the plural, chaotic discourse of the new (mass) media. Television, cinema, video and, finally, the appearance of cyberspace have meant an unprecedented process of intensified communications, characterised by its being turned into spectacle, and the transience and the fragmentation of aesthetic products. Our age, no longer the age of technical reproduction, is that of electronic simulation, its characteristic trait a new condition of what is visual and of representation dominated by instability.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En trànsit 7.0. Apunts per a una estètica dels entorns digitals Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/jalberich1002/jalberich1002.html

 • es

  El carácter explosivo y caótico del desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la información, su dinamismo y la interconexión radical favorecen una producción estética cambiante y móvil, dinámica e interactiva, totalmente heterogénea y diversa. En definitiva, un tipo de (ciber)cultura que se autogenera a partir del crecimiento de las redes telemáticas que fundamentan el ciberespacio, las cuales tienen como rasgos distintivos la potenciación de un carácter plástico, fluido, calculable y tratable en tiempo real, hipertextual e interactivo de la información que contienen. Las propiedades de los entornos digitales eliminan la necesidad de presencialidad y simultaneidad espacio-temporales.

  es

  Frente a la primacía de lo artístico como tema estético, la experiencia estética contemporánea aparece íntimamente ligada a la existencia de las masas, por medio del discurso plural y caótico propio de los new (mass) media. La televisión, el cine, el vídeo y, finalmente, la aparición del ciberespacio han implicado un proceso de intensificación comunicativa sin precedentes, caracterizado por la espectacularización, la fugacidad y la fragmentación de los productos estéticos. Nuestra época ya no es la de la reproducibilidad técnica, sino la de la simulación electrónica, que tiene como rasgo definitorio una nueva condición de lo visual y de la representación dominada por la inestabilidad.

  es

  Ante la primacía de lo artístico como tema estético, la experiencia estética contemporánea aparece íntimamente ligada a la existencia de las masas, por medio del discurso plural y caótico propio de los new (mass) media.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Alberich, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_alberich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES En tránsito 7.0. Apuntes para una estética de los entornos digitales Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/jalberich1002/jalberich1002.html