Context bibliogràfic del terme cibernètica

   

1

 • ca

  Ens trobem davant d'una ambigüitat que oscil·la entre la representació d'un món determinista i la d'un món arbitrari sotmès al pur atzar, encara que aquesta ambigüitat no s'ha de considerar com un enutjós aspecte de la catàstrofe perceptiva, sinó com un trajecte orientat cap a les emocions, és a dir, com un valor cultural permanent. La teoria de sistemes, la relativitat, la mecànica quàntica i la cibernètica són subjacents al trànsit de l'art de l'objecte a l'art del procés. L'art s'està convertint cada vegada més en un sistema generador de processos evolutius, el referent del qual ja no és la superfície del món natural i material, sinó la base estructural i funcional de la seva evolució.

  ca

  L'univers material és vist com una xarxa dinàmica d'esdeveniments interrelacionats. En aquest desenvolupament del pensament sistèmic, l'aspecte processal va ser emfasitzat per primera vegada pel biòleg austríac Ludwig von Bertalanffy a finals dels anys trenta i explorat posteriorment en la cibernètica dels anys quaranta. Durant la Segona Guerra Mundial, l'anomenada anàlisi sistèmica apareix arran de la investigació d'operacions militars.

  ca

  El temps comença a ocupar una posició crucial en tots els intents de construir un pont entre els camps de l'experiència i les dimensions físiques del món material. La teoria de sistemes, la relativitat, la mecànica quàntica i la cibernètica són subjacents al trànsit de l'art de l'objecte a l'art del procés. D'altra banda, una nova relació entre missatger (cos / matèria) i missatge (signe / informació) caracteritza l'emergent cultura audiovisual de l'art electrònic a partir dels anys seixanta.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • en

  We are faced by an ambiguity that swings between representation of either a deterministic world or an arbitrary world entirely at the whims of chance, although this ambiguity should be considered not as an annoying aspect of the catastrophe of our perception but as a way forward towards emotions, that is, as a permanent cultural value. Systems theory, relativity, quantum mechanics and cybernetics underlie the transition of an art of objects towards an art of processes. Art is increasingly becoming a system that generates evolutionary processes, whose point of reference is no longer the surface of the natural and material world but the structural and functional base of its evolution.

  en

  Time begins to occupy a crucial place in all attempts to build a bridge between fields of experience and the physical dimensions of the material world. Systems theory, relativity, quantum mechanics and cybernetics underlie the transition from the art of the object to the art of the process. On the other hand, a relationship between messenger (body/material) and message (sign/information) characterises the emergent audiovisual culture of electronic art from the 1960s onwards.

  en

  The material universe is seen as a dynamic network of interrelated events. Within this development of systemic thought, the processual aspect was emphasised for the first time by Austrian biologist Ludwig von Bertalanffy at the end of the thirties and later explored in cybernetics in the forties. During the Second World War, what is known as systemic analysis arose out of military operations research.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • es

  Estamos ante una ambigüedad que oscila entre la representación de un mundo determinista y la de un mundo arbitrario sometido al puro azar, aunque esta ambigüedad no debe ser considerada como un fastidioso aspecto de la catástrofe perceptiva, sino como un trayecto orientado hacia las emociones, es decir, como un valor cultural permanente. La teoría de sistemas, la relatividad, la mecánica cuántica y la cibernética subyacen en el tránsito del arte del objeto al arte del proceso. El arte se está convirtiendo cada vez más en un sistema generador de procesos evolutivos, cuyo referente ya no es la superficie del mundo natural y material, sino la base estructural y funcional de su evolución. El objetivo de este tipo de propuestas no es sólo el de generar nuevos procesos estéticos y formales, sino también plantear un análisis crítico de construcción de la realidad.

  es

  El tiempo comienza a ocupar una posición crucial en todo intento de construir un puente entre los campos de la experiencia y las dimensiones físicas del mundo material. La teoría de sistemas, la relatividad, la mecánica cuántica y la cibernética, subyacen en el tránsito del arte del objeto al arte del proceso. Por otra parte, una nueva relación entre mensajero (cuerpo/materia) y mensaje (signo/información) caracteriza la emergente cultura audiovisual del arte electrónico a partir de los años 60. "Cuando se crea una película, se tiñen los productos químicos con la naturaleza que atraviesa la lente.

  es

  El universo material es visto como una red dinámica de acontecimientos interrelacionados. En este desarrollo del pensamiento sistémico, el aspecto procesual fue enfatizado por vez primera por el biólogo austríaco Ludwig von Bertalanffy a finales de los años treinta y explorado posteriormente en la cibernética de los años cuarenta. En la Segunda Guerra Mundial, el denominado análisis sistémico surge de la investigación de operaciones militares.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html