Context bibliogràfic del terme ciències socials

   

3

 • ca

  El cos ha irromput de ple en el camp de les ciències socials. Els sabers anatòmics es poden construir més enllà de la mirada biomèdica. Aquest article revisa algunes de les mirades al cos que s'han fet des de la ciència de la paraula o, si es vol, des de l'acte de donar la paraula al cos. En aquest sentit, hem posat en joc les epistemologies del cos en les ciències socials (Le Breton i Turner), els cossos de-formats, els cossos torçats en la teoria queer i la reconstrucció del cos en les societats complexes. Tot això amb la finalitat de poder-lo situar en la dimensió Leib (cos cultural) i més enllà de la dimensió Körper (cos anatòmic). corporalitat, cos i ciències socials, corpografia

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Planella, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_planella_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Corpografies: donar la paraula al cos Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/planella.html

 • en

  embodiment, body and social sciences, bodygraphy.

  en

  embodiment, body and social sciences, bodygraphy

  en

  The body has irrupted into the field of social sciences: Anatomical knowledge can be constructed beyond the biomedical viewpoint. This article reviews some of the viewpoints of the body offered by the science of the word, or if so desired, from the act of giving the word to the body.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Planella, Jordi NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_planella_fitxa_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES Bodygraphies: giving the word to the body Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/eng/planella.html