Context bibliogràfic del terme codificar

   

2

 • ca

  De fet, per a Hegel mateix el final de l'art, tal com argumenta a les seves lectures sobre l'estètica, té lloc en un període molt anterior -coincideix amb l'aparició del nou estat modern, que dóna la seva pròpia forma, la seva pròpia llei, a la vida dels seus ciutadans, de manera que l'art perd la seva autèntica funció de donar forma. L'estat modern hegelià codifica totes les diferències visibles i experimentables-les reconeix, les accepta i els dóna el seu lloc adequat dins un sistema general de lleis. Després d'aquest acte de reconeixement polític i jurídic de l'altre per la llei moderna, l'art sembla que perd la seva funció històrica per a manifestar que l'altre és realment una altra cosa, per a donar-hi una forma i inscriure'l en el sistema de la representació històrica.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Groys, Boris NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_groys.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Sobre el que és nou Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/groys1002/groys1002.html

 • en

  In fact, for Hegel himself, the end of art, as he argues in his lectures on aesthetics, takes place at a much earlier time-it coincides with the emergence of the new modern state which gives its own form, its own law, to the life of its citizens so that art loses its genuine [10] form-giving function. The Hegelian modern state codifies all visible and experiential differences- recognizes them, accepts them, and gives them their appropriate place inside a general system of law. After such an act of political and judicial recognition of the Other by modern law, art seems to lose its historical function to manifest the otherness of the Other, to give it a form, and to inscribe it in the system of historical representation.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Groys, Boris NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_groys.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES On the New Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/groys1002/groys1002.html

 • es

  [11]. El estado moderno hegeliano codifica todas las diferencias visibles y experimentables -las reconoce, las acepta y les da su lugar adecuado dentro de un sistema general de leyes. Después de tal acto de reconocimiento político y jurídico del Otro por la ley moderna, el arte parece que pierde su función histórica para manifestar que el Otro es realmente otra cosa, para darle una forma, e inscribirlo en el sistema de la representación histórica.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Groys, Boris NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_groys.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Sobre lo nuevo Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/groys1002/groys1002.html